Kamera ip IB8369

Kamera ip IB8369 to dwu-megapi­xelowa zewnętrzna kamera sieciowa przezna­czona do różno­rodnych zasto­sowań w zmienia­jących się warunkach oświe­tle­niowych.

Wyposażona jest w liczne zaawan­sowane funkcje standardowe dla kamer VIVOTEK, w tym funkcję wykry­wania sabotażu, detekcję ruchu czy maskę prywat­ności.

  • Techno­logia 3DNR pozwala na zredu­ko­wanie „szumów” powsta­jących na obrazie przy niskim natężeniu światła.
  • Wbudowane diody IR wraz z funkcją Smart IR pozwolą na pokazanie szcze­gółów w nocy aż do 20 metrów.
  • Wysoki kontrast zredu­kować można za pomocą techno­logii WDR Enhanced.
  • IB8369 wspiera techno­logię kompresji H.264, zmniej­szając rozmiary plików i oszczę­dzając pasmo. Strumienie mogą być indywi­du­alnie skonfi­gu­rowane, a tym samym dodatkowo wspomóc w dalszej optyma­li­zacji przepu­sto­wości i przecho­wy­wania danych.
  • Standard ONVIF pozwala na integrację kamery z innymi urządze­niami obsłu­gu­jącymi tego rodzaju protokół.
  • Zobacz film przentujący jakość pracy urządzenia w warunkach dziennych i nocnych:

Model IB8369 jest jednym z chętniej wybie­ranych urządzeń przezna­czonych do zasto­sowań zewnętrznych.  Urządzenie jest zamknięte w wodosz­czelnej obudowie klasy IP66 odpornej na deszcz i kurz. Dodatkowo kabel jest chroniony w obudowie uchwytu, zabez­pie­czając go przed uszko­dzeniem. 

Wybra­liśmy go również do przepro­wa­dzenia testów porów­naw­czych przy odczy­ty­waniu samocho­dowych tablic rejestra­cyjnych.

Przeczytaj artykuł podsu­mo­wujący przebieg i wyniki testów:

Odczy­ty­wanie rejestracji samocho­dowych