Kolorowy świat nowej serii — kamery ip Vivotek

Przed­sta­wia­jąc nową serię 3 mega­pik­se­lo­wych kamer V-Pro z kom­pre­sją H.265, posił­ko­wa­li­śmy się kolo­ry­stycz­ną mapą Vivo­te­ka. Nowa seria to zawsze mode­le róż­nią­ce się od sie­bie wypo­sa­że­niem, funk­cja­mi i prze­zna­cze­niem. Jak roz­po­znać je w boga­tej ofer­cie pro­du­cen­ta zanim się­gnie się po spe­cy­fi­ka­cję pro­duk­tu?

Seria 9000 V-Pro obej­mu­je mię­dzy inny­mi czte­ry mode­le kamer 3 mega­pik­se­lo­wych wyróż­nia­ją­ce się nowo­cze­sną tech­no­lo­gią oraz wypo­sa­że­niem: FD9171-HT, FD9371-HTV, IB9371-HT, IP9171-HP. Wszyst­kie cha­rak­te­ry­zu­ją się kodo­wa­niem H.265 i tech­no­lo­gią Smart Stre­am II, pozwa­la­jąc na oszczęd­ność nawet do 80% zaję­to­ści pasma przy zacho­wa­niu naj­wyż­szej jako­ści obra­zu.

Tego typu kom­pre­sja spraw­dza się przede wszyst­kim w miej­scach, gdzie potrzeb­ne jest cią­głe nagry­wa­nie wideo, gene­ru­ją­ce dużą obję­tość nagrań np. w moni­to­rin­gu skrzy­żo­wań, prze­jaz­dów kole­jo­wych, hal dwor­co­wych lub gdzie obraz jest prze­sy­ła­ny poza lokal­ne miej­sce moni­to­rin­gu np.: w sie­ciach han­dlo­wych czy sta­cjach ben­zy­no­wych.

Nazew­nic­two urzą­dzeń Vivo­te­ka nie jest przy­pad­ko­we. Nazwa mode­lu to jed­no­cze­śnie infor­ma­cja o typie kame­ry, serii i mode­lu oraz wska­zów­ka doty­czą­ca naj­waż­niej­szych funk­cji i tech­no­lo­gii. Połą­cze­nie kodu z kolo­ra­mi uła­twia szyb­ką iden­ty­fi­ka­cję cech, pozwa­la­jąc wybrać pro­dukt ade­kwat­ny do potrzeb.

LEGENDA.9000

Infor­ma­cje na temat spo­so­bu odczy­ty­wa­nia zna­ków w pro­duk­tach Vivo­te­ka moż­na zna­leźć w kata­lo­gu oraz na stro­nie Vivotek.pl 

My, w celu szyb­kie­go scha­rak­te­ry­zo­wa­nia funk­cji zasto­wa­nych w nowych mode­lach — wpro­wa­dzi­li­śmy dodat­ko­we kolo­ry opi­sa­ne w legen­dzie.

niebieski  W ofer­cie Vivo­te­ka znaj­dzie­my kame­ry kopuł­ko­we, kame­ry typu bul­let oraz box.

zielony Mode­le 3 mega­pik­se­lo­we z serii 9000 to kopuł­ki FD9171-HT, FD9371-HTV, bul­let IB9371-HT oraz box IP9171-HP.

pomarańcz Kame­ry róż­nią się ze wzglę­du na moż­li­wość zasto­so­wa­nia na — wewnętrz­ne (FD9171-HT, IP9171-HP) oraz zewnętrzne(FD9371-HTV, IB9371-HP), mają­ce kla­sę szczel­no­ści IP66 i sze­ro­ki zakres tem­pe­ra­tur pra­cy od -20 st. C do +50 st. C. [a na zamó­wie­nie dostęp­na jest wer­sja FD9371EHV mogą­ca pra­co­wać nawet w  -50 st. C].

czerwony Wszyst­kie z wymie­nia­nych mode­li to kame­ry 3 mega­pik­se­lo­we, w któ­rych zasto­so­wa­no prze­twor­nik 1/2,8” Pro­gres­si­ve CMOS. Mak­sy­mal­na roz­dziel­czość obra­zu wyno­si 2048x1536 w tem­pie 30 kla­tek na sekun­dę. Kame­ry zapew­nia­ją dobrą szcze­gó­ło­wość obra­zu w rela­tyw­nie roz­le­głych prze­strze­niach tj. sta­cje bez­y­no­we czy wspo­mnia­ne już dwor­ce.

żółty Opi­sy­wa­ne tutaj kame­ry z serii V-Pro wypo­sa­żo­ne są w tech­no­lo­gię Wide Dyna­mic Ran­ge Pro (WDR Pro), pozwa­la­ją­cą na iden­ty­fi­ka­cję obiek­tów nawet w warun­kach prze­świe­tle­nia sce­ny, co spraw­dza się na przy­kład przy moni­to­rin­gu drzwi wej­ścio­wych, prze­strze­ni pod wia­ta­mi, zada­sze­nia­mi pero­nów itp. Zasto­so­wa­nie tej funk­cji pozwa­la zacho­wać szcze­gó­ły zarów­no w ciem­nych jak i jasnych czę­ściach obra­zu. Jak to dzia­ła?

WDR wyko­rzy­stu­je prze­chwy­ty­wa­nie alter­na­tyw­ne ramek przy uży­ciu róż­nych cza­sów eks­po­zy­cji (ram­ka z dłu­gim cza­sem eks­po­zy­cji reje­stru­je dane w ciem­niej­szych czę­ściach sce­ny, a ram­ka z krót­sze­go cza­su eks­po­zy­cji reje­stru­je jaśniej­szy obszar) i dzię­ki pra­cy pro­ce­so­ra ISP (Ima­ge Signal Pro­ces­sor) two­rzy ram­kę z obra­zem ciem­nych i jasnych obsza­rów sce­ny. Mimo szyb­kich zmian oświe­tle­nia — obraz jest czy­tel­ny, a obiek­ty moż­li­we do szcze­gó­ło­wej iden­ty­fi­ka­cji.

czarny Funk­cja Remo­te Focus, w któ­rą zosta­ły wypo­sa­żo­ne mode­le FD9171-HT, FD9371-HTV i IB9371-HT, uła­twia insta­la­cję i obsłu­gę urzą­dze­nia, pozwa­la­jąc na wyko­na­nie zbli­że­nia oraz regu­la­cję ostro­ści za pomo­cą inter­fej­su prze­glą­dar­ki. Mon­taż sta­je się kom­for­to­wy, a regu­la­cja usta­wień — pro­sta i przy­jem­na w obsłu­dze.

granat Zasto­so­wa­nie obiek­ty­wu P-Iris pozwa­la na auto­ma­tycz­ne i pre­cy­zyj­ne usta­wie­nie przy­sło­ny przy zacho­wa­niu opty­mal­nej jako­ści obra­zu — zarów­no jeśli cho­dzi o kon­trast jak i głę­bię ostro­ści. War­to zazna­czyć, że mimo bra­ku odnie­sie­nia w nazwach, wszyst­kie z opi­sy­wa­nych tutaj mode­li są wypo­sa­żo­ne w  tego typu obiek­ty­wy.

róż Wan­da­lo­od­por­na obu­do­wa o kla­sie wytrzy­ma­ło­ści IK10 pozwa­la na użyt­ko­wa­nie kame­ry w miej­scach, w któ­rych może być nara­żo­na na dewa­sta­cję. Rów­nież model IB9371-HT wypo­sa­żo­ny jest w obu­do­wę o takiej kla­sie wytrzy­ma­ło­ści, mimo że nie uwzględ­nio­no jej w nazwie.

Z dodat­ko­wych funk­cji, któ­re moż­na zna­leźć w mode­lach FD9171-HT, FD9371-HTV,IB9371-HT war­to wymie­nić: oświe­tlacz IR o efek­tyw­no­ści do 30 m.  Ponad­to model FD9171-HT wypo­sa­żo­ny jest w PIR (Pas­si­ve Infra Red) — czuj­nik ruchu. Wszyst­kie mode­le wypo­sa­żo­ne są w funk­cje popra­wia­ją­ce jakość obra­zu: 3DNR, SNV oraz Defog (zobacz tak­że arty­kuł: SD9364-EHL i nowo­cze­sne tech­no­lo­gie Vivo­te­ka).

Wszyst­kie 4 mode­le obsłu­gu­ją rów­nież dwu­kie­run­ko­we audio oraz  posia­da­ją funk­cję video rota­tion — pozwa­la­ja­cą w efek­tyw­ny spo­sób moni­to­ro­wać kory­ta­rze i inne podob­ne prze­strze­nie. Ponad­to model IP9171-HP został wypo­sa­żo­ny w giga­bi­to­we złą­cze dla jesz­cze szyb­szej trans­mi­sji.

Nale­ży pamię­tać, że nazwa kame­ry nie odzwier­cie­dla ani peł­nych moż­li­wo­ści tech­nicz­nych urzą­dze­nia, ani zawar­tych w nim funk­cji. Wszyst­kie szcze­gó­ło­we dane tech­nicz­ne o pro­duk­tach znaj­du­ją się w kar­tach kata­lo­go­wych na naszej stro­nie  www.vipos.pl

Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce kamer z tej serii, skon­tak­tuj się z nami: INFOLINIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *