Najnowsza wersja Aimetis Symphony 7

Najnowsza wersja Aimetis Symphony 7 to nowy punkt odnie­sie­nia dla inte­li­gent­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia mate­ria­łem wizyj­nym (VMS). Oprogramowanie dostar­cza roz­wią­za­nie All‐in‐One do zarzą­dza­nia wideo, analizy wideo, inte­gra­cji sys­te­mów oraz zarzą­dza­nia alar­ma­mi przy bardzo atrak­cyj­nym cał­ko­wi­tym koszcie posia­da­nia systemu.

W odpo­wie­dzi na potrze­by klien­tów Aimetis wpro­wa­dził cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­ny inter­fejs użyt­kow­ni­ka — zarówno dla ope­ra­to­rów jak i admi­ni­stra­to­rów. Ma on na celu uspraw­nie­nie pracy, reduk­cję czasu insta­la­cji oraz zwięk­sze­nie satys­fak­cji użyt­kow­ni­ka.

Aimetis Symphony 7.jpg

Nową wersję Aimetis Symphony można scha­rak­te­ry­zo­wać w pięciu punk­tach:

 •  naj­bar­dziej ska­lo­wal­ne opro­gra­mo­wa­nie VMS na rynku

 •  spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia analizy video

 •  jeszcze wyższy poziom bez­pie­czeń­stwa

 •  scen­tra­li­zo­wa­ne zarzą­dza­nie w “chmurze”

 •  jeden z naj­niż­szych na rynku cał­ko­wi­ty koszt systemu

Nowości obej­mu­ją:

 •  cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­ny inter­fejs klienta (ope­ra­to­ra) i zde­cy­do­wa­nie bar­dziej przy­jem­ny inter­fejs użyt­kow­ni­ka

 •  admi­ni­stra­cję systemu z poziomu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej

 •  jeden z naj­niż­szych na rynku cał­ko­wi­ty koszt VMS

 •  40% wzrost wydaj­no­ści pro­ce­so­ra stacji robo­czej klienta/administratora

 •  ponad 50% reduk­cję ilości klik­nięć myszką przez ope­ra­to­ra

 •  moduły analizy video dostęp­ne dla każdego typu licen­cji

 •  jeszcze wyższy poziom bez­pie­czeń­stwa za sprawą szy­fro­wa­nia SSL we wszyst­kich komu­ni­ka­tach

 •  wspar­cie dla map GIS

 •  cen­tral­ną admi­ni­stra­cję w chmurze dzięki wyko­rzy­sta­niu Aimetis Enterprise Manager™

 •  wspar­cie dla Windows 10

Oprogramowanie Aimetis Symphony 7 będzie dostęp­ne w  trzech wer­sjach: Standard, Professional i Enterprise.

Wersja stan­dar­do­wa kon­cen­tru­je się na mniej­szych sys­te­mach z wyko­rzy­sta­niem tylko jednego serwera. Wersja Professional jest pro­po­zy­cją dla więk­szych insta­la­cji wyma­ga­ją­cych wielu ser­we­rów. Wersja Enterprise jest prze­zna­czo­na dla dużych sys­te­mów wyma­ga­ją­cych wielu ser­we­rów oraz moż­li­wo­ści archi­wi­za­cji czy korzy­sta­nia z opcji awa­ryj­ne­go serwera.

W prze­ci­wień­stwie do poprzed­nich wersji opro­gra­mo­wa­nia Symphony, licen­cji VMS nie będzie można już mieszać na ser­we­rze. Oznacza to, że każdy serwer musi być dedy­ko­wa­ny dla odpo­wied­nie­go rodzaju licen­cji (Standard, Professional czy Enterprise).

Większą ela­stycz­ność Aimetis Symphony 7 zapew­nia za to w zakre­sie analizy wideo. Teraz moduły ana­li­ty­ki będzie­my mogli uru­cho­mić również w licen­cjach Standard oraz Professional, a nie jak było do tej pory — tylko w licen­cji Enterprise.

Dla przy­kła­du — mały system moni­to­rin­gu z wyko­rzy­sta­niem jednego serwera oraz 5 kamer IP (z czego 2 kamery mają mieć moż­li­wość wideo analizy) składa się z nastę­pu­ją­cych licen­cji:

- 5x licen­cja Aimetis Symphony 7 Standard

- 2x moduł analizy wideo

Aimetis Symphony 7 dostęp­ny w firmie SUMA już nie­ba­wem!

Autor: Piotr Kołodziejczak

Przeczytaj także arty­ku­ły:

Kluczowe cechy opro­gra­mo­wa­nia Aimetis Symphony

Aimetis Symphony w seg­men­cie retail

Tagged under: