Najnowsza wersja Aimetis Symphony 7

Naj­now­sza wer­sja Aime­tis Sym­pho­ny 7 to nowy punkt odnie­sie­nia dla inte­li­gent­ne­go opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia mate­ria­łem wizyj­nym (VMS). Opro­gra­mo­wa­nie dostar­cza roz­wią­za­nie All-in-One do zarzą­dza­nia wideo, ana­li­zy wideo, inte­gra­cji sys­te­mów oraz zarzą­dza­nia alar­ma­mi przy bar­dzo atrak­cyj­nym cał­ko­wi­tym kosz­cie posia­da­nia sys­te­mu.

W odpo­wie­dzi na potrze­by klien­tów Aime­tis wpro­wa­dził cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­ny inter­fejs użyt­kow­ni­ka — zarów­no dla ope­ra­to­rów jak i admi­ni­stra­to­rów. Ma on na celu uspraw­nie­nie pra­cy, reduk­cję cza­su insta­la­cji oraz zwięk­sze­nie satys­fak­cji użyt­kow­ni­ka.

Aimetis Symphony 7.jpg

Nową wer­sję Aime­tis Sym­pho­ny moż­na scha­rak­te­ry­zo­wać w pię­ciu punk­tach:

 •  naj­bar­dziej ska­lo­wal­ne opro­gra­mo­wa­nie VMS na ryn­ku

 •  spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia ana­li­zy video

 •  jesz­cze wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa

 •  scen­tra­li­zo­wa­ne zarzą­dza­nie w “chmu­rze”

 •  jeden z naj­niż­szych na ryn­ku cał­ko­wi­ty koszt sys­te­mu

Nowo­ści obej­mu­ją:

 •  cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­ny inter­fejs klien­ta (ope­ra­to­ra) i zde­cy­do­wa­nie bar­dziej przy­jem­ny inter­fejs użyt­kow­ni­ka

 •  admi­ni­stra­cję sys­te­mu z pozio­mu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej

 •  jeden z naj­niż­szych na ryn­ku cał­ko­wi­ty koszt VMS

 •  40% wzrost wydaj­no­ści pro­ce­so­ra sta­cji robo­czej klienta/administratora

 •  ponad 50% reduk­cję ilo­ści klik­nięć mysz­ką przez ope­ra­to­ra

 •  modu­ły ana­li­zy video dostęp­ne dla każ­de­go typu licen­cji

 •  jesz­cze wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa za spra­wą szy­fro­wa­nia SSL we wszyst­kich komu­ni­ka­tach

 •  wspar­cie dla map GIS

 •  cen­tral­ną admi­ni­stra­cję w chmu­rze dzię­ki wyko­rzy­sta­niu Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger™

 •  wspar­cie dla Win­dows 10

Opro­gra­mo­wa­nie Aime­tis Sym­pho­ny 7 będzie dostęp­ne w  trzech wer­sjach: Stan­dard, Pro­fes­sio­nal i Enter­pri­se.

Wer­sja stan­dar­do­wa kon­cen­tru­je się na mniej­szych sys­te­mach z wyko­rzy­sta­niem tyl­ko jed­ne­go ser­we­ra. Wer­sja Pro­fes­sio­nal jest pro­po­zy­cją dla więk­szych insta­la­cji wyma­ga­ją­cych wie­lu ser­we­rów. Wer­sja Enter­pri­se jest prze­zna­czo­na dla dużych sys­te­mów wyma­ga­ją­cych wie­lu ser­we­rów oraz moż­li­wo­ści archi­wi­za­cji czy korzy­sta­nia z opcji awa­ryj­ne­go ser­we­ra.

W prze­ci­wień­stwie do poprzed­nich wer­sji opro­gra­mo­wa­nia Sym­pho­ny, licen­cji VMS nie będzie moż­na już mie­szać na ser­we­rze. Ozna­cza to, że każ­dy ser­wer musi być dedy­ko­wa­ny dla odpo­wied­nie­go rodza­ju licen­cji (Stan­dard, Pro­fes­sio­nal czy Enter­pri­se).

Więk­szą ela­stycz­ność Aime­tis Sym­pho­ny 7 zapew­nia za to w zakre­sie ana­li­zy wideo. Teraz modu­ły ana­li­ty­ki będzie­my mogli uru­cho­mić rów­nież w licen­cjach Stan­dard oraz Pro­fes­sio­nal, a nie jak było do tej pory — tyl­ko w licen­cji Enter­pri­se.

Dla przy­kła­du — mały sys­tem moni­to­rin­gu z wyko­rzy­sta­niem jed­ne­go ser­we­ra oraz 5 kamer IP (z cze­go 2 kame­ry mają mieć moż­li­wość wideo ana­li­zy) skła­da się z nastę­pu­ją­cych licen­cji:

- 5x licen­cja Aime­tis Sym­pho­ny 7 Stan­dard

- 2x moduł ana­li­zy wideo

Aime­tis Sym­pho­ny 7 dostęp­ny w fir­mie SUMA już nie­ba­wem!

Autor: Piotr Koło­dziej­czak

Prze­czy­taj tak­że arty­ku­ły:

Klu­czo­we cechy opro­gra­mo­wa­nia Aime­tis Sym­pho­ny

Aime­tis Sym­pho­ny w seg­men­cie reta­il

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl