Securex 2016

Dwudziesta pierwsza edycja targów zabez­pieczeń jest okazją do zapre­zen­to­wania najcie­kaw­szych rozwiązań w branży monito­ringu ip. Securex to największe i najbar­dziej prestiżowe targi branży zabez­pieczeń w Europie Środkowej.  Na naszym stoisku będzie można zapoznać się z ofertą wiodących na rynku produ­centów marek Vivotek, Sony i Milestone.

Do państwa dyspo­zycji będą cztery strefy: Sony, Vivoteka, Milestone‘a oraz Strefa Ścisłej Kreatyw­ności.

W częściach produ­centów:

 • zapre­zen­tujemy najcie­kawsze produkty i najbar­dziej nowoczesne techno­logie
 • doradzimy, jaki rodzaj monito­ringu sprawdzi się w wybranych sektorach i branżach
 • opowiemy o  innowa­cyjnych rozwią­za­niach w nowych modelach kamer
 • przed­stawimy ofertę Partner­skiego Programu VIVOTEK

W Strefie Ścisłej Kreatyw­ności stworzymy wspólnie obraz inspi­rowany sztuką współ­czesną!

 

Szcze­gólnej uwadze polecamy premiery produktów:

Vivotek CC8370-HVVIVOTEK IB9371-EHTVIVOTEK SD9364-EHL 

A ponadto:

W strefie Vivoteka:

 • kompresja H.265 oraz funkcja Smart Stream II
 • kamery panora­miczne
 • VAST II z integracją kas fiskalnych
 • prezen­tacja zaawan­so­wanych funkcji i techno­logii kamer oraz  oprogra­mo­wania VAST

W strefie Milestone‘a:

 • rejestratory Husky M30 oraz Husky M50 Advanced
 • XProtect 2016 Enter­prise

W strefie Sony:

 • kamera 4K VM772R
 • kamery WR632C, VB632D, XM631

W Strefie Ścisłej Kreatyw­ności:

Wspólna zabawa-gra zainspi­rowana twórczością Ryszarda Winiar­skiego — polskiego malarza abstrak­cjo­nisty.

Przez cały okres trwania targów pod hasłem “SUMA.Make together” wspólnie malować będziemy obraz.

Skąd  idea?

Ryszard Winiarski to jeden z najcie­kaw­szych polskich twórców awangar­dowych, który zagad­nienia logiki przekładał na język sztuk wizualnych. W swoich pracach odwoływał się do obszarów nauk ścisłych — teorii gier, staty­styki, rachunku prawdo­po­do­bieństwa, łączył przypadek z zapro­gra­mo­waniem. Program przewi­dywał np. wybór wielkości kwadratu, koloru lub narożnika obrazu, od którego zaczynała się rozwijać kompo­zycja. O ostatecznym wyborze elementów decydował jednak przypadek, czyli rzut kostką lub monetą. Swoje prace określał mianem “obszarów” lub “ prób wizualnej repre­zen­tacji układów staty­stycznych”.

Włączając się w proces tworzenia dzieła w naszej Strefie Ścisłej Kreatyw­ności, uczestnicy stają się autorami. Wystarczy rzut kostką i zgodnie z programem gry: zamalo­wanie lub nieza­ma­lo­wanie kwadratu.

Tytuł obrazu : “SUMA. Make together”

Technika — akryl na płótnie

 • KOLORY- czerń i biel odpowiadają matema­tycznym zerom i jedynkom
 • KSZTAŁT — kwadrat o boku 2 cm jest podsta­wowym modułem, tworzącym  kompo­zycję
 • PROGRAM - kompo­zycję zaczynamy tworzyć od lewego górnego rogu poruszając się w prawo
 • PRZYPADEK - o wyborze koloru decyduje wartość z rzutu kostką. Liczba parzysta — czarny, liczba niepa­rzysta — brak koloru

Ryszard Winiarski (1936–2006) — absolwent Wydziału Mechaniki Precy­zyjnej Politechniki Warszaw­skiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1985–1990 prorektor, a od 1990 profesor warszaw­skiej ASP; malarz, twórca form przestrzennych i sceno­grafii do spektakli teatralnych.

Prace artysty można oglądać między innymi w: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeach Narodowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, Muzeach Okręgowych w Bydgoszczy i Chełmie, Muzeum Śląskim w Katowicach, w Muzeum Bochum, w Wilhelm-Hack-Museum Ludwig­shafen, w kolekcji McCeory w Nowym Jorku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi i wielu kolek­cjach prywatnych.

 

DZIĘKUJEMY, ŻE ODWIEDZILIŚCIE NASPOZNANIU!

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY REPRODUKCJĘ WYKONANEGO WSPÓLNYMI SIŁAMI OBRAZU:

SUMA.MAKE TOGETHER

Suma