Odczyt tablic rejestracyjnych

RODZAJE SYSTEMÓW 

Aby rozpo­znawać automa­tycznie tablice rejestra­cyjne pojazdów możesz skorzystać z dwóch dróg

SYSTEMY LPR

To specja­li­zowane oprogra­mo­wanie korzy­stające z wysokiej dokład­ności algorytmów do analizy tablic rejestra­cyjnych.  Do systemów LPR wykorzy­stujemy dedykowane kamery LPC (np monitoring autostrad). 

KAMERY LPR

To specja­li­zowane kamery korzy­stające z wewnętrznego oprogra­mo­wania anali­zu­jącego obraz kamery. Kamery oferują podstawowe, najczę­ściej używane funkcje anali­tyczne np. jak białe i czarne listy. 

SYSTEMY LPR

OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU TABLIC REJESTRACYJNYCH

Oprogra­mo­wanie LPR zapewnia różno­rodność konfi­gu­racji całego systemu, automa­ty­zacji powiązań scena­riuszy oraz dokładnego doboru kamer do specy­ficznych warunków na drodze. Dedykowane kamery LPR umożli­wiają w łatwy sposób stworzenie autono­micznego systemu kontroli dostępu, poboru opłat czy systemu ewidencji przemiesz­cza­jących się po zakładzie pojazdów.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ TRZY APLIKACJE LPR

• SENSTAR LPR 
• Milestone LPR 
• VivoQu­ic­kView LPR

KAMERY LPR

Kamera do odczytu tablic rejestracyjnych

Model IB9387-LPR to kamera z automa­tycznym odczy­ty­waniem tablic rejestra­cyjnych firmy VIVOTEK.

Kamera może stanowić samodzielny system odczytu tablic LPR.  Wyposażona jest  w wbudowane oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania tablic rejestra­cyjnych. Aplikacja LPR ma możliwość tworzenia białej i czarnej listy do zaawan­so­wanej weryfi­kacji tablic rejestra­cyjnych. Kamera ma możliwość weryfi­ko­wania tablic rejestra­cyjnych z większości krajów na świecie jedno­cześnie, np. Polska, Niemcy i inne państwa.

Kamera współ­pracuje z systemem VMS VIVOTEK VAST 2 i może być elementem kontroli i ewidencji pojazdów w firmie. 
W przypadku użycia kamery jako autono­miczne urządzenie do odczytu tablic,  dodat­kowym atutem jest zabez­pie­czenie kamery licencją Firewall Trend Micro. 

System ma możliwość konwer­to­wania odczy­tanych tablic rejestra­cyjnych na sygnały Wiegand do użytku z systemem kontroli dostępu. Dzięki otwartemu API istnieje również możliwość integracji z innymi systemami, takimi jak: zarzą­dzanie parkingami, poborem opłat czy systemem wagowym. Rozwią­zanie idealnie nadaje się do parkingów
i systemów poboru opłat Stop & Go. Kamera IB9387-LPR może działać jako wbudowana, nieza­leżna aplikacja kontroli dostępu oparta na oprogra­mo­waniu LPR.

Po wykryciu tablicy rejestra­cyjnej, która pasuje do tablicy zapisanej na naszej białej liście, program ma możliwość wyzwolić cyfrowe wyjście alarmowe w kamerze. Użytkownicy mogą zarządzać i tworzyć kilka białych i czarnych list, odpowiednio je nazywając. Dzięki temu możemy przypi­sywać pojazdy do kilku grup, np. pracownicy, dostawa, goście, itp. W momencie odczy­tania tablicy rejestra­cyjnej z naszej białej listy system automa­tycznie otworzy szlaban, uruchomi wiadomość powitalną i wiele więcej. Czarna lista daje nam możliwość szybkiego wykrycia niepo­żą­danego pojazdu
i nagłego urucho­mienia alarmu oraz poinfor­mo­wanie odpowiednich służb. Możemy uruchomić wiele list bez ograni­czenia liczby obsłu­gi­wanych tablic rejestra­cyjnych.

Kamera pozwala na wyeks­por­to­wanie wszystkich wyników rozpo­zna­wania tablic rejestra­cyjnych i powią­zanych zdarzeń. Kamera osiąga do 98% skutecz­ności. Najważ­niejsze techno­logie w kamerze: WDR Pro, Smart Stream III, Smart IR II, Supreme Night Visibility, Trend Micro.