VivoQuickView – analityka obrazu

VivoQu­ic­kView to oprogra­mo­wanie analityki obrazu dedykowane dla kamer Vivotek!

Program działa w systemach Windows w wersjach od 7, 8, 10, 32/64 bit oraz w wersjach serwe­rowych 2016 32/64 bit. Z programu można wybierać intere­sujące funkcjo­nal­ności, ponieważ jest zapro­jek­towany w archi­tek­turze modułowej. Program VivoQu­ic­kView jest autono­micznym oprogra­mo­waniem, co pozwala na insta­lację w dowolnym miejscu bez koniecz­ności zmiany systemu.

program składa się z TRZECH modułów

SZYBKI PODGLĄD

• Podgląd na Żywo •
• Wyska­kujące okno Windows •
• Skrót klawi­szowy •

Wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność szybkiego wywołania krótko­trwałego podglądu z obrazu.
Skrótem klawi­szowym wywołasz szybki podgląd  kamery bez koniecz­ności logowania się do systemu VMS.

• Stacje paliw 
• Sklepy, markety 
• Lokale usługowe

LPR — Tablice rejestracyjne

• Kontrola przejazdu/Biała lista •
• Stero­wanie szlabanami •
• Raporty, Wykresy •

Do zasto­so­wania tam, gdzie istnieje potrzeba identy­fi­kacji i ewidencji tablic rejestra­cyjnych.
Automa­tycznie ewiden­cjonuje poruszające się pojazdy, steruje przejazdami, bramami, szlabanami itp.

• Parkingi firmowe 
• Urzędy 
• Osiedla strzeżone 
• Domy jedno­ro­dzinne

ZLICZARKI

• Raporty z kamer zlicza­jących  •
• Analiza, scalanie danych •
• Wysyłka plików, FTP, E‑mail •

Wykorzy­stywany jest w miejscach z zainsta­lowaną dużą ilością kamer zlicza­jących.
Moduł wykorzy­stywany w  sytuacjach, gdzie istnieje konieczność hurtowej analizy raportów, modyfi­kacji standar­dowych raportów wynikowych z wysyłką we wskazane miejsca przezna­czenia.

• Galerie handlowe 
• Sieci sklepów, parkingów 
• Obiekty użytecz­ności publicznej
• Fabryki, obiekty przemy­słowe

FUNKCJE MODUŁÓW

MODUŁ BAZOWYSZYBKI PODGLĄD

• możliwość oglądania obrazu z dowolnej kamery Vivotek
• wywołanie obrazu z kamery na pulpit komputera poprzez naciśnięcie klawisza skrótu
• nieogra­ni­czona liczba kamer
• każde okno kamery posiada możliwość określenia jego rozmiaru oraz czasu automa­tycznego zamknięcia
• obsługa kamer odbywa się na poziomie sprzę­towych sterow­ników Vivotek, co oznacza, że cała trans­misja nie odbywa się z wykorzy­staniem strumieni RTSP czy innych proto­kołów
• moduł bazowy może wystę­pować jako autono­miczny program bez koniecz­ności stoso­wania modułów dodat­kowych

Program został zinte­growany z kamerami Vivotek na poziomie sprzę­towym z wykorzy­staniem wszystkich możli­wości jakie daje nam oprogra­mo­wanie oraz dany model kamery. Okno definicji kamer określa wszystkie minimalne parametry jakie użytkownik musi określić w celu uzyskania podglądu  i ewentu­alnej możli­wości dalszych analiz i obróbki obrazu. Definiując adres kamery, jego użytkownika, hasło i  klawisz skrótu uzyskujemy możliwość wyświe­tlenia obrazu na kompu­terze użytkownika bez koniecz­ności każdo­ra­zowego logowania się do systemu VMS lub inter­fejsu kamery.

MODUŁ LPRROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH

• wykry­wanie i rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych z przesy­łanego obrazu, rozpo­znana tablica przetwa­rzana jest do wartości tekstowej
• stero­wania przej­ściami, przejazdami, bramami czy szlabanami (wszystkimi urządze­niami, które posiadają zdolność obsługi poprzez wyjścia cyfrowe)
• opcjo­nalnie istnieje możliwość wykorzy­stania dedyko­wanego kontrolera USB z możli­wością stero­wania maksy­malnie 4 przej­ściami cyfrowymi
• defnio­wanie „białej listy” numerów tablic rejestra­cyjnych pojazdów upraw­nionych do wjazdu na dany teren 
• genero­wania raportów i wykresów z danych histo­rycznych, przeglą­dania historii przejazdów czy podglądu zdjęć pojazdów i tablic z chwili przejazdu 
• nie może wystę­pować jako autono­miczny moduł bez modułu bazowego

Rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych z większości regionów świata!

LPR STACJE PALIW

Przy wykorzy­staniu modułu bazowego w połączeniu z modułem LPR istnieje możliwość automa­tycznego rozpo­znania tablicy rejestra­cyjnej i skopio­wania jej do pamięci podręcznej komputera. Kasjer wówczas ma możliwość wklejenia rozpo­znanej tablicy do swojego programu faktu­ru­jącego. Taka funkcjo­nalność ma szcze­gólne znaczenie dla flot samocho­dowych, gdzie wymagana jest od sprze­dawców identy­fi­kacja i oznaczanie na dokumentach tanku­jących pojazdów i ich numerów rejestra­cyjnych.

RAPORTREJESTRACJA DANYCH

• Data przejazdu
• Godzina przejazdu
• Numer rejesta­cyjny
• Zdjęcie tablicy rejestra­cyjnej
• Zdjęcie ogólne pojazdu
• Infor­macja o zgodzie lub jej braku na wjazd

BIAŁA LISTA

W białej liście można zdefi­niować:
- numery rejestra­cyjne pojazdów, które mają prawo wjazdu po automa­tycznym rozpo­znaniu tablicy
- numery rejestra­cyjne pojazdów, które nie mają uprawnień do wjazdu – rejestruje się historia podjazdu na teren

PARAMETRY LPR – MODUŁ USB

Do stero­wania przej­ściami (szlabanami, bramami itp.) program może wykorzystać:
• wyjścia cyfrowe kamery (jeśli kamera takie posiada)
• dedykowany moduł USB z możli­wością stero­wania 4 przej­ściami

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE I ŚLEDZENIE TABLICY

Kolejną funkcjo­nal­nością programu jest zdolność do automa­tycznego wykry­wania i śledzenia tablicy rejestra­cyjnej na pojawia­jącym się obrazie w czasie rzeczy­wistym.

OBSZAR LPR

Strefa LPR – obszar podle­gający analizie, w którym może pojawić się pojazd z tablicą rejestra­cyjną do rozpo­znania. Dzięki tej funkcjo­nal­ności mamy możliwość określenia małego obszaru lub kilku obszarów na obrazie o dużej rozdziel­czości.

LPR RAPORTY 

Moduł udostępnia możliwość genero­wania zestawień i raportów z historii przejazdów, z możli­wością definio­wania różnego rodzaju filtrów i i ograniczeń z przeszu­ki­wanych danych.

 

MODUŁ ZLICZARKI

• Służy do hurtowej analizy raportów genero­wanych przez zliczarki Vivotek 2D3D
• Potrafi pobierać raporty z nieogra­ni­czonej ilości kamer zlicza­jących 2D3D
• Udostępnia funkcjo­nalność dowolnego definio­wania zawar­tości plików wyjściowych oraz scalania raportów z poszcze­gólnych zliczarek w jeden raport wynikowy
• Posiada możliwość wysyłki raportów wynikowych na dowolne serwery FTP czy serwery plików
• Moduł oferuje funkcjo­nalność rapor­to­wania – tworzenia wykresów oraz genero­wania zestawień i raportów

MODUŁ ZLICZARKI — MOŻLIWOŚCI

Duża ilość zliczarek w dużych obiektach niejed­no­krotnie powoduje konieczność scentra­li­zo­wania metadanych lub ich dalszej obróbki. Moduł ZLICZARKI został stworzony z myślą o zauto­ma­ty­zo­waniu wielu zagadnień związanych z rapor­to­waniem i infor­mo­waniem osób funkcyjnych o działaniu systemu oraz zauto­ma­ty­zo­waniu przetwa­rzania raportów genero­wanych przez kamery liczące.

MODUŁ DO HURTOWEJ ANALIZY RAPORTÓWKAMER ZLICZAJĄCYCH

• Automa­tyczne pobie­ranie i scalanie raportów z kamer liczących
• Definio­wanie serwerów zdarzeń
• Definio­wanie harmo­no­gramów zadań
• Wysyłanie plików wynikowych na serwery FTP
• Automa­tyczne zapisy­wanie wyników raportów do lokalnej bazy danych
• Genero­wanie wykresów i raportów

KONFIGURACJA I DUŻA ELASTYCZNOŚĆ SCALANIA

Parametry konfi­gu­ra­cyjne kamer zlicza­jących dają szereg możli­wości, dzięki którym można określić wiele funkcji programu takich jak np.:
• możliwość indywi­du­alnego określenia zakresu zbierania danych 
• możliwość określenia indywi­du­alnych godzin pracy lub godzin pracy, z których mają być generowane raporty z wyłączeniem np. godzin, w których obiekt jest zamknięty
• możliwość definio­wania dziennych godzin pracy
• godziny można zdefi­niować indywi­du­alnie dla każdego dnia tygodnia
• możliwość określenia dni wolnych od pracy
• możliwość wyboru źródła i formaty daty i czasu według którego mają być anali­zowane
raporty z uwzględ­nieniem dowolnych stref czasowych
• możliwość określenia dni wolnych od pracy, w których nie jest wymagane groma­dzenie
raportów

SERWERY ZDARZEŃ

Serwery zdarzeń służą do określenia miejsca przezna­czenia genero­wanych raportów, definio­wania e‑maili obsłu­gu­jących problemy z funkcjo­no­waniem poszcze­gólnych kamer czy problemów analiz raportów zliczarek.

HARMONOGRAMY ZADAŃ

Harmo­no­gramy realizują całą procedurę odczytu i analizy raportów ze zliczarek oraz powodują wysyłkę raportów infor­ma­cyjnych na zdefi­niowane serwery zdarzeń. Służą one do wykony­wania zdefi­nio­wanego zadania o określonym czasie i wysłania wyników np.: raportów zliczarki do zdefi­nio­wanego serwera zdarzeń np. serwera FTP.

RAPORTY ZLICZAREK 

Moduł udostępnia możliwość genero­wania zestawień i raportów z danych histo­rycznych, z możli­wością definio­wania różnego rodzaju filtrów i ograniczeń z przeszu­ki­wanych danych.