VivoQuickView – narzędzie analityki obrazu kamer Vivotek

VivoQuickView to oprogramowanie analityki obrazu dedykowane tylko dla kamer Vivotek!

- Pro­gram dzia­ła w sys­te­mach Win­dows w wer­sjach od 7, 8, 10, 32/64 bit oraz w wer­sjach ser­we­ro­wych 2016 32/64 bit.
- Z pro­gra­mu moż­na wybie­rać inte­re­su­ją­ce funk­cjo­nal­no­ści, ponie­waż jest zapro­jek­to­wa­ny w archi­tek­tu­rze modu­ło­wej.
- Pro­gram Vivo­Qu­ic­kView jest auto­no­micz­nym opro­gra­mo­wa­niem, co pozwa­la na insta­la­cję w dowol­nym miej­scu bez koniecz­no­ści zmia­ny sys­te­mu.
- Jedy­ny waru­nek jaki musi być speł­nio­ny to posia­da­nie kamer Vivo­tek.

Obecnie  program składa się z 3 modułów

Wszę­dzie tam, gdzie ist­nie­je koniecz­ność szyb­kie­go wywo­ła­nia krót­ko­trwa­łe­go pod­glą­du z obra­zu kame­ry bez koniecz­no­ści logo­wa­nia się do sys­te­mu VMS.

Do zasto­so­wa­nia tam, gdzie ist­nie­je potrze­ba iden­ty­fi­ka­cji tablic reje­stra­cyj­nych poru­sza­ją­cych się pojaz­dów lub koniecz­no­ści ste­ro­wa­nia prze­jaz­da­mi, bra­ma­mi, szla­ba­na­mi itp.

Wyko­rzy­sty­wa­ny jest w miej­scach z zain­sta­lo­wa­ną dużą ilo­ścią kamer zli­cza­ją­cych, w sytu­acjach, gdzie ist­nie­je koniecz­ność hur­to­wej ana­li­zy rapor­tów oraz potrze­ba mody­fi­ka­cji stan­dar­do­wych rapor­tów wyni­ko­wych i wysył­ka we wska­za­ne miej­sca prze­zna­cze­nia.

• Sta­cje paliw
• Skle­py, mar­ke­ty
• Loka­le usłu­go­we

• Par­kin­gi fir­mo­we
• Urzę­dy
• Osie­dla strze­żo­ne
• Domy jed­no­ro­dzin­ne

• Gale­rie han­dlo­we
• Sie­ci skle­pów, par­kin­gów
• Obiek­ty uży­tecz­no­ści publicz­nej • Fabry­ki, obiek­ty prze­my­sło­we

Możliwości programu

PODGLĄD
Pod­gląd na Żywo

 LPR
- Kon­tro­la przejazdu/Biała lista
- Ste­ro­wa­nie szla­ba­na­mi
- Rapor­ty, Wykre­sy

ZLICZANIE
- Pobie­ra­nie rapor­tów z kamer zli­cza­ją­cych 2D i 3D
- Ana­li­za meta­da­nych
- Sca­la­nie danych
- Wysył­ka na ser­we­ry pli­ków, FTP, E-mail, rapor­to­wa­nie błę­dów

1. MODUŁ BAZOWY — Szybki podgląd

• moż­li­wość oglą­da­nia obra­zu z dowol­nej kame­ry Vivo­tek
• wywo­ła­nie obra­zu z kame­ry na pul­pit kom­pu­te­ra poprzez naci­śnię­cie kla­wi­sza skró­tu
• nie­ogra­ni­czo­na licz­ba kamer
• każ­de okno kame­ry posia­da moż­li­wość okre­śle­nia jego roz­mia­ru oraz cza­su auto­ma­tycz­ne­go zamknię­cia
• obsłu­ga kamer odby­wa się na pozio­mie sprzę­to­wych ste­row­ni­ków Vivo­tek, co ozna­cza, że cała trans­mi­sja nie odby­wa się z wyko­rzy­sta­niem stru­mie­ni RTSP czy innych pro­to­ko­łów
• moduł bazo­wy może wystę­po­wać jako auto­no­micz­ny pro­gram bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia modu­łów dodat­ko­wych

 Kon­fi­gu­ra­cja kamer

Pro­gram został zin­te­gro­wa­ny z kame­ra­mi Vivo­tek na pozio­mie sprzę­to­wym z wyko­rzy­sta­niem wszyst­kich moż­li­wo­ści jakie daje nam opro­gra­mo­wa­nie oraz dany model kame­ry. Okno defi­ni­cji kamer okre­śla wszyst­kie mini­mal­ne para­me­try jakie użyt­kow­nik musi okre­ślić w celu uzy­ska­nia pod­glą­du  i ewen­tu­al­nej moż­li­wo­ści dal­szych ana­liz i obrób­ki obra­zu. Defi­niu­jąc adres kame­ry, jego użyt­kow­ni­ka, hasło i ewen­tu­al­ny kla­wisz skró­tu uzy­sku­je­my moż­li­wość wyświe­tle­nia obra­zu na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka bez koniecz­no­ści każ­do­ra­zo­we­go logo­wa­nia się do sys­te­mu VMS lub inter­fej­su kame­ry.

2. MODUŁ LPR — Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

• wykry­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie tablic reje­stra­cyj­nych z prze­sy­ła­ne­go obra­zu, roz­po­zna­na tabli­ca prze­twa­rza­na jest do war­to­ści tek­sto­wej
• ste­ro­wa­nia przej­ścia­mi, prze­jaz­da­mi, bra­ma­mi czy szla­ba­na­mi (wszyst­ki­mi urzą­dze­nia­mi, któ­re posia­da­ją zdol­ność obsłu­gi poprzez wyj­ścia cyfro­we)
• opcjo­nal­nie ist­nie­je moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia dedy­ko­wa­ne­go kon­tro­le­ra USB z moż­li­wo­ścią ste­ro­wa­nia mak­sy­mal­nie 4 przej­ścia­mi cyfro­wy­mi
• def­nio­wa­nie „bia­łej listy” nume­rów tablic reje­stra­cyj­nych pojaz­dów upraw­nio­nych do wjaz­du na dany teren
• gene­ro­wa­nia rapor­tów i wykre­sów z danych histo­rycz­nych, prze­glą­da­nia histo­rii prze­jaz­dów czy pod­glą­du zdjęć pojaz­dów i tablic z chwi­li prze­jaz­du
• nie może wystę­po­wać jako auto­no­micz­ny moduł bez modu­łu bazo­we­go

Roz­po­zna­wa­nie tablic reje­stra­cyj­nych z więk­szo­ści regio­nów świa­ta!

LPR Stacje paliw

Przy wyko­rzy­sta­niu modu­łu bazo­we­go w połą­cze­niu z modu­łem LPR ist­nie­je moż­li­wość auto­ma­tycz­ne­go roz­po­zna­nia tabli­cy reje­stra­cyj­nej i sko­pio­wa­nia jej do pamię­ci pod­ręcz­nej kom­pu­te­ra. Kasjer wów­czas ma moż­li­wość wkle­je­nia roz­po­zna­nej tabli­cy do swo­je­go pro­gra­mu fak­tu­ru­ją­ce­go. Taka funk­cjo­nal­ność ma szcze­gól­ne zna­cze­nie dla flot samo­cho­do­wych, gdzie wyma­ga­na jest od sprze­daw­ców iden­ty­fi­ka­cja i ozna­cza­nie na doku­men­tach tan­ku­ją­cych pojaz­dów i ich nume­rów reje­stra­cyj­nych.

Raport — Rejestracja danych

• Data prze­jaz­du
• Godzi­na prze­jaz­du
• Numer reje­sta­cyj­ny
• Zdję­cie tabli­cy reje­stra­cyj­nej
• Zdję­cie ogól­ne pojaz­du
• Infor­ma­cja o zgo­dzie lub jej bra­ku na wjazd

Biała lista

W bia­łej liście moż­na zde­fi­nio­wać:
- nume­ry reje­stra­cyj­ne pojaz­dów, któ­re mają pra­wo wjaz­du po auto­ma­tycz­nym roz­po­zna­niu tabli­cy
- nume­ry reje­stra­cyj­ne pojaz­dów, któ­re nie mają upraw­nień do wjaz­du – reje­stru­je się histo­ria pod­jaz­du na teren

 

Parametry LPR – moduł USB

Do ste­ro­wa­nia przej­ścia­mi (szla­ba­na­mi, bra­ma­mi itp.) pro­gram może wyko­rzy­stać:
• wyj­ścia cyfro­we kame­ry (jeśli kame­ra takie posia­da)
• dedy­ko­wa­ny moduł USB z moż­li­wo­ścią ste­ro­wa­nia 4 przej­ścia­mi

Automatyczne wykrywanie i śledzenie tablicy

Kolej­ną funk­cjo­nal­no­ścią pro­gra­mu jest zdol­ność do auto­ma­tycz­ne­go wykry­wa­nia i śle­dze­nia tabli­cy reje­stra­cyj­nej na poja­wia­ją­cym się obra­zie w cza­sie rze­czy­wi­stym.

Obszar LPR

Stre­fa LPR – obszar pod­le­ga­ją­cy ana­li­zie, w któ­rym może poja­wić się pojazd z tabli­cą reje­stra­cyj­ną do roz­po­zna­nia. Dzię­ki tej funk­cjo­nal­no­ści mamy moż­li­wość okre­śle­nia małe­go obsza­ru lub kil­ku obsza­rów na obra­zie o dużej roz­dziel­czo­ści.

LPR Raporty 

Moduł udo­stęp­nia moż­li­wość gene­ro­wa­nia zesta­wień i rapor­tów z histo­rii prze­jaz­dów, z moż­li­wo­ścią defi­nio­wa­nia róż­ne­go rodza­ju fil­trów i i ogra­ni­czeń z prze­szu­ki­wa­nych danych.

VIVOTEK – dedykowane kamery LPR

Vivo­tek w swo­jej ofer­cie posia­da dedy­ko­wa­ne kame­ry do ana­li­zy obra­zu i odczy­tu tablic reje­stra­cyj­nych. Dobór kame­ry jest uza­leż­nio­ny od kil­ku czyn­ni­ków takich jak:
• pręd­kość poru­sza­ją­cych się pojaz­dów
• warun­ków oświe­tle­nio­wych na prze­jaz­dach

IP816A-LPC-v2 Kit (High­way)
IP816A-LPC-v2 Kit (Stre­et)

IP9165-LPC Kit (High­way)
IP9165-LPC Kit (Stre­et)

3. MODUŁ ZLICZARKA

• Słu­ży do hur­to­wej ana­li­zy rapor­tów gene­ro­wa­nych przez zli­czar­ki Vivo­tek 2D i 3D
• Potra­fi pobie­rać rapor­ty z nie­ogra­ni­czo­nej ilo­ści kamer zli­cza­ją­cych 2D i 3D
• Udo­stęp­nia funk­cjo­nal­ność dowol­ne­go defi­nio­wa­nia zawar­to­ści pli­ków wyj­ścio­wych oraz sca­la­nia rapor­tów z poszcze­gól­nych zli­cza­rek w jeden raport wyni­ko­wy
• Posia­da moż­li­wość wysył­ki rapor­tów wyni­ko­wych na dowol­ne ser­we­ry FTP czy ser­we­ry pli­ków
• Moduł ofe­ru­je funk­cjo­nal­ność rapor­to­wa­nia – two­rze­nia wykre­sów oraz gene­ro­wa­nia zesta­wień i rapor­tów

Moduł zliczarki — możliwości

Duża ilość zli­cza­rek w dużych obiek­tach nie­jed­no­krot­nie powo­du­je koniecz­ność scen­tra­li­zo­wa­nia meta­da­nych lub ich dal­szej obrób­ki. Moduł ZLICZARKI został stwo­rzo­ny z myślą o zauto­ma­ty­zo­wa­niu wie­lu zagad­nień zwią­za­nych z
rapor­to­wa­niem i infor­mo­wa­niem osób funk­cyj­nych o dzia­ła­niu sys­te­mu oraz zauto­ma­ty­zo­wa­niu
prze­twa­rza­nia rapor­tów gene­ro­wa­nych przez kame­ry liczą­ce.

Moduł do hurtowej analizy raportów z kamer zliczających

• Auto­ma­tycz­ne pobie­ra­nie i sca­la­nie rapor­tów z kamer liczą­cych
• Def­nio­wa­nie ser­we­rów zda­rzeń
• Def­nio­wa­nie har­mo­no­gra­mów zadań
• Wysy­ła­nie pli­ków wyni­ko­wych na ser­we­ry FTP
• Auto­ma­tycz­ne zapi­sy­wa­nie wyni­ków rapor­tów do lokal­nej bazy danych
• Gene­ro­wa­nie wykre­sów i rapor­tów

Konfiguracja i duża elastyczność scalania

Para­me­try kon­fi­gu­ra­cyj­ne kamer zli­cza­ją­cych dają sze­reg moż­li­wo­ści, dzię­ki któ­rym moż­na okre­ślić wie­le funk­cji pro­gra­mu takich jak np.:
• moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go okre­śle­nia zakre­su zbie­ra­nia danych
• moż­li­wość okre­śle­nia indy­wi­du­al­nych godzin pra­cy lub godzin pra­cy, z któ­rych mają być gene­ro­wa­ne rapor­ty z wyłą­cze­niem np. godzin, w któ­rych obiekt jest zamknię­ty
• moż­li­wość defi­nio­wa­nia dzien­nych godzin pra­cy
• godzi­ny moż­na zde­fi­nio­wać indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go dnia tygo­dnia
• moż­li­wość okre­śle­nia dni wol­nych od pra­cy
• moż­li­wość wybo­ru źró­dła i for­ma­ty daty i cza­su według któ­re­go mają być ana­li­zo­wa­ne
rapor­ty z uwzględ­nie­niem dowol­nych stref cza­so­wych
• moż­li­wość okre­śle­nia dni wol­nych od pra­cy, w któ­rych nie jest wyma­ga­ne gro­ma­dze­nie
rapor­tów

Serwery zdarzeń

Ser­we­ry zda­rzeń słu­żą do okre­śle­nia miej­sca prze­zna­cze­nia gene­ro­wa­nych rapor­tów, defi­nio­wa­nia e-maili obsłu­gu­ją­cych pro­ble­my z funk­cjo­no­wa­niem poszcze­gól­nych kamer czy pro­ble­mów ana­liz rapor­tów zli­cza­rek.

Harmonogramy zadań

Har­mo­no­gra­my reali­zu­ją całą pro­ce­du­rę odczy­tu i ana­li­zy rapor­tów ze zli­cza­rek oraz powo­du­ją wysył­kę rapor­tów infor­ma­cyj­nych na zde­fi­nio­wa­ne ser­we­ry zda­rzeń. Słu­żą one do wyko­ny­wa­nia zde­fi­nio­wa­ne­go zada­nia o okre­ślo­nym cza­sie i wysła­nia wyni­ków np.: rapor­tów zli­czar­ki do zde­fi­nio­wa­ne­go ser­we­ra zda­rzeń np. ser­we­ra FTP.

Raporty zliczarek 

Moduł udo­stęp­nia moż­li­wość gene­ro­wa­nia zesta­wień i rapor­tów z danych histo­rycz­nych, z moż­li­wo­ścią defi­nio­wa­nia róż­ne­go rodza­ju fil­trów i ogra­ni­czeń z prze­szu­ki­wa­nych danych.

VIVOTEK – dedykowane kamery zliczające

SC8131

SC8132

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *