XProtect LPR — dodatek Milestone

XProtect LPR

– rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych i automa­tyczna identy­fi­kacja pojazdu.

Rozpo­znaje tablice rejestra­cyjne w ponad 100 krajach! Nowe kraje dodawane są na bieżąco.
Rozpo­znaje tablice jedno­li­niowe, dwuli­niowe, czarne na białym tle i odwrotnie, a także wielo­ko­lorowe.

XProtect LPR to k dodatek do oprogra­mo­wanie Milestone, który umożliwia odczy­ty­wanie tablic rejestra­cyjnych pojazdów, łącząc jedno­cześnie infor­macje z odczytu z obrazem wideo. Posiada szeroki zakres zasto­sowań, między innymi kontrolę dostępu, zapobie­ganie kradzieży, opłaty drogowe, kontrolę granic czy programy lojal­no­ściowe. Dodatek pozwala na porów­nanie rozpo­znanych numerów tablic z ustalonymi listami i rozpo­częcie wykony­wania pewnych określonych czynności, np. otwie­ranie bramy. Jest w pełni zinte­growany z aplikacją XProtect Smart Client. XProtect LPR jest dostępny jako dodatek do oprogra­mo­wania XProtect oraz rejestra­torów Husky.

Zalety XProtect LPR

Rejestrowanie obrazów na żywo

Dodatek XProtect LPR jest kompa­ty­bilny ze wszystkimi kamerami, które są obsłu­giwane przez produkty Milestone. W związku z tym jedna kamera może rozpo­znawać tablice rejestra­cyjne na wielu pasach ruchu.

Monitorowanie i śledzenie obrazu

Operator posiada pełen zestaw infor­macji o tablicach rejestra­cyjnych wraz z powią­zanym obrazem wideo w czasie rzeczy­wistym. Możliwe jest to dzięki obsłudze szerokiej gamy kamer i zdolności wykry­wania tablic na wielu pasach.

Dokumentowanie zdarzeń

Karta LPR w XProtect Smart Client pozwala na szerokie wyszu­ki­wanie infor­macji. Ułatwia także tworzyć zesta­wienia rozpo­znanych tablic powią­zanych ze zdarzeniem i obrazem wideo. Można także pobierać miniatury obrazów wideo oraz wyświetlać powięk­szone obrazy tablic rejestra­cyjnych.

Zapobieganie stratom

Aplikacja umożliwia wyszu­ki­wanie pojazdów wpisanych na tzw. czarną listę. Mogą to być na przykład pojazdy, które wyjechały z parkingu bez płacenia za postój.

Regulowanie dostępu

Dzięki aplikacji można udzielić wybranym użytkow­nikom pojazdów automa­tycznego dostępu do wjazdu na firmowy parking. Stanowi to także doskonałe narzędzie do rejestro­wania czasu przyjazdu i odjazdu osób.

Prowadzenie dochodzeń

I w końcu, aplikacja umożliwia śledzenie ruchu podej­rzanych pojazdów podczas czynności związanych z docho­dzeniem.

Źródło: Katalog produktów Mileston