Sieciowe kamery zmiennopozycyjne BOSCH AUTODOME IP 4000i i 5000i

Firma Bosch Security Systems od września będzie posiadać w swojej ofercie sieciowe kamery zmien­no­po­zy­cyjne AUTODOME IP 4000i oraz IP 5000i. Kamery te umożli­wiają użytkow­nikom ręczne śledzenie porusza­jących się osób.

Kamery ip BOSCH AUTODOME

Kamera sieciowa AUTODOME IP 4000i ma do zaofe­ro­wania idealną równowagę pomiędzy estetyką, a wydaj­nością. Dyskretna obudowa kamery sieciowej AUTODOME IP 4000i, przezna­czonej do zasto­sowań wewnętrznych, doskonale harmo­nizuje z wystrojem wnętrza. Może ona monito­rować znaczny obszar, dysponuje funkcjami obrotu i nachy­lenia oraz 12-krotnym powięk­szeniem. Może także identy­fi­kować szybko poruszające się obiekty w rozdziel­czości 1080p przy odległo­ściach docho­dzących do 88 metrów i z często­tli­wością 60 klatek na sekundę.

 

Do zasto­sowań wewnętrznych i zewnętrznych, przy koniecz­ności monito­ro­wania większych obszarów, odpowiednim wyborem będzie kamera sieciowa AUTODOME IP 5000i. 30-krotny zoom optyczny, rozdziel­czość 1080p i często­tliwość 60 klatek na sekundę, umożli­wiają identy­fi­kację szybko porusza­jących się obiektów z odległości do 190 metrów w ciągu dnia, także w trudnych warunkach oświe­tle­niowych.

Essential Video Analytics — analiza w kamerze

Kamery te oferują w standardzie także funkcję Essential Video Analytics. Dzięki niej kamery rozumieją to, co filmują i powia­da­miają użytkownika o poten­cjalnych zagro­że­niach w momencie ich zaist­nienia. Oznacza to także, że funkcjo­nalność kamer wykracza poza standardowy dozór wizyjny i dostarcza intere­su­jących statystyk, które można wykorzystać do zliczania osób, egzekwo­wania obowią­zu­jących przepisów czy analizy zachowań. Funkcje anali­tyczne znacznie ułatwiają zarzą­dzanie danymi wideo. Dzieje się tak dlatego, że umożli­wiają one ustawienie reguł i wzbudzenia alarmu, np. w sytuacji gdy ktoś podchodzi do ogrodzenia lub próbuje je sforsować: personel ochrony jest powia­da­miany, gdy sytuacja spełni warunki reguły. Alarm można skonfi­gu­rować nawet w taki sposób, aby rozpo­znawał zmiany prędkości poruszania się obiektu (bieg), kształtu (przykuc­nięcie) lub proporcji (upadek). Tak więc użytkownicy mogą chronić obiekty, a przy okazji wykorzy­stywać dane wizyjne w całko­wicie nowy sposób.

Wszystkie kamery sieciowe AUTODOME IP 4000i i 5000i oferują funkcję Intel­ligent Dynamic Noise Reduction oraz inteli­gentny streaming w połączeniu z kompresją danych H.265. W zależ­ności od zawar­tości sceny pozwala to zmniejszyć transfer nawet o 80%. Pomaga to łatwiej zarządzać danymi wideo, a przy tym znacząco redukuje obcią­żenie sieci i wymagania w zakresie przestrzeni dyskowej bez jedno­cze­snego obniżenia jakości obrazu.

Podobnie jak wszystkie inne kamery sieciowe Bosch, także modele AUTODOME IP oferują wiele rozwiązań progra­mi­stycznych i sprzę­towych, takich jak wbudowany układ Trusted Platform Module, który zapewnia bezpie­czeństwo danych.