Oświetlacz IR w kamerach IP VIVOTEK

Dzięki szero­kiemu kątowi widzenia i możli­wości podglądu dużych przestrzeni przy wykorzy­staniu pojedyn­czego urządzenia, kamery hemis­fe­ryczne stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. Pozwala to na spore oszczęd­ności dla klienta końcowego i duży komfort techno­lo­giczny. VIVOTEK wprowadza dwa nowe trendy do swoich kamer hemis­fe­rycznych.

Oświetlacz IR w kamerach IP

Pierwszym jest innowa­cyjny doświe­tlacz IR, pozwa­lający na obser­wację w warunkach całko­witej ciemności, drugi to moduł anali­tyczny wbudowany w kamerę, pozwa­lający na przepro­wa­dzenie szeregu operacji takich jak: zliczanie osób, przekra­czanie linii czy naruszanie wyzna­czonego obszaru.

Doświetlacz IR dla kamery hemisferycznej.

Wbudowany doświe­tlacz IR, jest powszechnie używany w urządze­niach do monito­ringu działa­jących nocą. Nie ma jednak możli­wości efektywnego doświe­tlenia obszaru dla kamery szero­ko­kątnej, za pomocą standar­dowego doświe­tlacza. Inżynie­rowie VIVOTEK mieli przed sobą 2 zadania: elimi­nację prześwie­tlenie bliższych obiektów i redukcję jedno­rod­ności oświe­tlenia.
 
VIVOTEK zapre­zen­tował unikatową techno­logię rozwią­zującą te problemy. Zamiast używania klasycznych diod LED, zasto­sowano ich odbicie z precy­zyjnym wyliczeniem powierzchni i kształtu wysyłanej wiązki podczer­wieni, dzięki czemu doświe­tlenie rozpro­wa­dzone jest równo­miernie i na dużym obszarze. Techno­logia ta pozwala na uniknięcie elementów prześwie­tlonych oraz zaciem­nionych.
 
VCA (Video Content Analysis) dla kamer panora­micznych
Nowy fisheye nie jest pierwszą kamerą z wbudo­wanym modułem VCA. Jest jednak kamerą niestan­dardową, a wykorzy­stanie analityki w kamerach hemis­fe­rycznych daje niezwykłą przewagę. W większości przypadków, kamerę taką instaluje się na suficie, a to stwarza ogromne możli­wości anali­tyczne w różnych lokali­za­cjach.
VCA to także świetne narzędzie marke­tingowe. Pełny dostęp do statystyk zliczanych osób czy docelowo przewi­dywane mapy ciepła, mogą zostać wykorzy­stane do plano­wania zagospo­da­ro­wania, przykładowo super­mar­ketów.