Analiza Treści Wideo (VCA) w kamerach VIVOTEK

Ana­li­za Tre­ści Wideo (VCA)

VIVOTEK roz­sze­rzył funk­cjo­nal­ność kamer o nowe funk­cje ana­li­tycz­ne pozwa­la­ją­ce na ana­li­zę tre­ści wideo (VCA). Od dzi­siaj nic nie umknie two­jej uwa­dze gdy wyda­rzy się w obsza­rze, któ­ry Cię inte­re­su­je. 

Ana­li­za Tre­ści Wideo w kame­rach VIVOTEK (VCA Video Con­tent Ana­ly­sis) roz­sze­rza listę zda­rzeń wywo­łu­ją­cych alarm  o:

prze­kro­cze­nie linii (z okre­śle­niem kie­run­ków)

pozo­sta­nie w danym obsza­rze przez okre­ślo­ny czas

wej­ście do stre­fy

Dzia­ła­nie detek­cji prze­kro­cze­nia linii, pozo­sta­nia w danym obsza­rze czy wej­ścia do stre­fy pre­zen­tu­ją poniż­sze nagra­nia z pozio­mu inter­fej­su kame­ry. Po wywo­ła­niu okre­ślo­ne­go zda­rze­nia — alarm może wywo­łać okre­ślo­ną reak­cję przez sys­tem np. wysłać e-mail. Ana­li­ty­ki tre­ści wideo dostęp­ne są w pakie­cie VCA Stan­dard.

Pakiet VCA dostęp­ny jest dla  nastę­pu­ją­cych mode­lach kamer.
Zapy­taj nas o moż­li­wość jej roz­sze­rze­nia w innych mode­lach kamer.

Seria mini FD i IP

FD8166A
IP8166

Seria FD9x71

FD9371-HTV
FD9371-EHTV
FD9171-HT

Seria IB9x71

IB9371-HT
IB9371-EHT

Seria FD9x81

FD9181-HT
FD9381-HTV
FD9381-EHTV

Seria IB9381

IB9381-HT
IB9381-EHT

Seria 65

IB9365
FD9365
FD9165
IP9165

Seria 67

IB9367
FD9367
FD9167

Seria 77

IB8377
FD8377
FD8177

 

Pakiet VCA jest opcją dodat­ko­wo płat­ną. Zapy­taj swo­je­go dorad­cy o szcze­gó­ły!

Zobacz nasze nagrania!

Prze­by­wa­nie w stre­fie przez okre­ślo­ny czas.

Prze­kro­cze­nie linii.

Naru­sze­nie stre­fy

Zapo­znaj się z inny­mi tech­no­lo­gia­mi, funk­cja­mi i apli­ka­cja­mi VIVOTEK:

Inte­li­gent­ny Biz­nes — roz­wią­za­nie sprze­da­żo­we dzię­ki wyko­rzy­sta­niu map cie­pła Vivo­tek

Mapa cie­pła VIVOTEK

Inte­li­gent­na detek­cja ruchu w kame­rach VIVOTEK

Detek­cja ruchu VIVOTEK

Smart IR dru­giej gene­ra­cji

Smart IR II VIVOTEK

Bez­pie­czeń­stwo przede wszyst­kim! – Cyber­bez­pie­czeń­stwo VIVOTEK

Cyber­bez­pie­czeń­stwo VIVOTEK

Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud w kolej­nych mode­lach kamer Vivo­tek

VIVOC­lo­ud VIVOTEK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *