Inteligentny Biznes — rozwiązanie sprzedażowe dzięki wykorzystaniu map ciepła Vivotek

Inteligentny biznes?

Inte­li­gent­ny biz­nes? tak to moż­li­we — dzię­ki roz­wią­za­niom sprze­da­żo­wym wyko­rzy­stu­ją­cym mapy cie­pła Vivo­tek.

Obec­nie fir­my coraz bar­dziej zorien­to­wa­ne są na potrze­by swo­ich klien­tów. Aby im spro­stać mają coraz wię­cej moż­li­wo­ści uła­twia­ją­cych pozy­ski­wa­nie i gro­ma­dze­nie danych na temat każ­de­go aspek­tu swo­jej dzia­łal­no­ści sprze­da­żo­wej,  a tak­że zacho­wań, przy­zwy­cza­jeń i wybo­rów doko­ny­wa­nych przez klien­tów. Mając tak potęż­ne narzę­dzia ana­li­tycz­ne, teraz już tyl­ko od firm zale­ży co zro­bią i jak wyko­rzy­sta­ją pozy­ska­ne dane. A są w sta­nie dzię­ki nim wpły­nąć na wzrost sprze­da­ży i przy­cho­dów ze swo­jej dzia­łal­no­ści.

Z pomo­cą – jak pro­wa­dzić Inte­li­gent­ny Biz­nes (BI) przy­cho­dzi Vivo­tek. BI to pre­sti­żo­we roz­wią­za­nie sprze­da­żo­we VIVOTEK wbu­do­wa­ne w nie­któ­re mode­le kamer, opar­te na tech­no­lo­gii map cie­pła. Mapy cie­pła pozwa­la­ją w sku­tecz­ny spo­sób ziden­ty­fi­ko­wać pro­ble­my poja­wia­ją­ce się  w danym skle­pie, a następ­nie uła­twia­ją wła­ści­cie­lom, pod­ję­cie decy­zji  umoż­li­wia­ją­cych ich roz­wią­za­nie i uspraw­nia­ją zarzą­dza­nie obiek­tem.

Dlaczego VIVOTEK ?

Łatwe usta­wie­nia

Nie­za­wod­na ana­li­ty­ka

Potęż­ne moż­li­wo­ści

- Nie ma potrze­by posia­da­nia dodat­ko­we­go kom­pu­te­ra
- Bez­po­śred­ni dostęp za pośred­nic­twem inter­ne­tu
- Łatwa kon­fi­gu­ra­cja
- Kame­ra posia­da wbu­do­wa­ną apli­ka­cję

- Funk­cja sta­ty­stycz­ne­go obło­że­nia na pod­sta­wie ana­li­zy obra­zu wideo
- Ana­li­ty­ka i prze­glą­da­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym
- Wyso­ka dokład­ność

- Wideo Nad­zór i BI w jed­nej kame­rze IP VIVOTEK
- Wbu­do­wa­ne rapor­ty w okre­ślo­nym prze­dzia­le cza­su
- Eks­por­to­wa­nie i zapis danych sta­ty­stycz­nych w pamię­ci sie­cio­wej

Zrozumieć zachowania klientów

Iden­ty­fi­ka­cja natę­że­nia ruchu i prze­pły­wów

Wła­ści­cie­le skle­pu mogą wyko­rzy­stać infor­ma­cje dot map cie­pła w celu popra­wy efek­tyw­no­ści zarzą­dza­nia nim. Są w sta­nie zop­ty­ma­li­zo­wać układ skle­pu, loka­li­za­cję rega­łów, roz­miesz­cze­nie towa­rów tak aby znaj­do­wa­ły się w  miej­scu o naj­więk­szym prze­pły­wie klien­tów. Dodat­ko­wo posia­da­jąc dane o dniach i godzi­nach naj­więk­sze­go natę­że­nia ruchu, mogą odpo­wied­nio zapla­no­wać róż­ne­go rodza­ju akcje pro­mo­cyj­ne i odpo­wied­nią obsa­dę per­so­ne­lu skle­po­we­go.

Intu­icyj­na wizu­ali­za­cja kolo­rów

Auto­ma­tycz­nie gene­ru­ją­ca się ana­li­za sta­ty­stycz­ne­go obło­że­nia obra­zu­je miej­sca w skle­pie o naj­wyż­szym natę­że­niu ruchu tzw. ”gorą­ce punk­ty” i o naj­mniej­szym tzw. “mar­twe stre­fy”. Czę­sto­tli­wość ruchów jest poka­za­na w róż­nych kolo­rach na mapie ciepl­nej. I tak czer­wo­ny kolor obra­zu­je wska­zu­je, że wie­le osób odwie­dza dany rejon, nato­miast kolor nie­bie­ski ozna­cza niż­szą aktyw­ność klien­tów w danej czę­ści skle­pu.

Raport w cza­sie rze­czy­wi­stym i wykre­sy gra­ficz­ne

Mapa cie­pła  uła­twia zro­zu­mie­nie inte­rak­tyw­nych wykre­sów w inter­fej­sie użyt­kow­ni­ka. Wizu­ali­za­cja danych pozwa­la wybrać róż­ne prze­dzia­ły cza­so­we przed­sta­wia­nych danych. W ten spo­sób moż­na zaob­ser­wo­wać, jakie nastą­pi­ły zamia­ny i co się dzia­ło. Wła­ści­cie­le mogą w pro­sty spo­sób dowie­dzieć się, co wyda­rzy­ło się w gorą­cych i mar­twych stre­fach skle­pu  lub dowol­nym seg­men­cie, któ­ry ich inte­re­su­je.

3 gra­ficz­ne try­by map cie­pła

Mapa cie­pła udo­stęp­nia 3 try­by róż­nych apli­ka­cji ana­li­tycz­nych. “Ana­li­zy ścież­ki” – przed­sta­wia­ją w pro­cen­tach udział róż­nych ście­żek ruchu.  Inne try­by, takie jak “Mapa dojaz­du” i “Aktyw­no­ści klien­ta”, mogą dostar­czyć pomoc­nych  infor­ma­cji wła­ści­cie­lom skle­pów  i uspraw­nić ich dzia­łal­no­ści.

Licz­ba zapy­tań od jed­ne­go dnia do jed­ne­go mie­sią­ca

Mapa cie­pła pozwa­la użyt­kow­ni­kom na wybór okre­ślo­nych prze­dzia­łów cza­so­wych:
- Poje­dyn­czy dzień: zapy­ta­nie o godzi­nę, z ogra­ni­cze­niem do 24 godzin.
- Kil­ka dni według kalen­da­rza: zapy­ta­nia od kil­ku dni do jed­ne­go mie­sią­ca.

Szczegółowe informacje dla punktów detalicznych

Gra­fi­ka — mapa cie­pła

Zarzą­dza­nie w skle­pie

• Pomiar prze­pły­wu klien­tów w danym skle­pie w celu opty­ma­li­za­cji zatrud­nia­nia per­so­ne­lu i popra­wy obsłu­gi klien­ta.
• Porów­na­nie sku­tecz­ność sprze­da­ży pro­duk­tów w róż­nych loka­li­za­cjach w skle­pie i miejsc naj­lep­sze­go usy­tu­owa­nia pro­duk­tów.

Ana­li­zy efek­tyw­no­ści mar­ke­tin­go­wej

• Zbie­ra­nie danych w celu mie­rze­nia sku­tecz­ność kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych i atrak­cyj­no­ści pro­duk­to­wej.
• Porów­ny­wa­nie w cza­sie sku­tecz­ność róż­nych wyda­rzeń pro­mo­cyj­nych.

Wizu­al­ne moni­to­ro­wa­nie ruchu

• Mapa ter­micz­na obra­zu­ją­ca odwie­dzi­ny w róż­nych obsza­rach skle­pu.
• Szyb­ka iden­ty­fi­ka­cja punk­tów skle­pu o wyso­kim natę­że­niu ruchu, mar­twych obsza­rów i tzw. wąskich gar­deł.
• Mapy prze­pły­wu ruchu w skle­pie.

Modele kamer VIVOTEK z dostępnymi mapami ciepła

kame­ra FE9191
kame­ra FE9391-EV

FE9191

FE9391-EV

Źró­dło: https://www.vivotek.com/website/heatmap/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *