Szkolenie certyfikacyjne VIVOTEK VECII

W ramach szkoleń certy­fi­ka­cyjnych VEC II odbywać się będą dwa bloki szkole­niowe:
VIVOTEK Discovery Training (VDT) : Dedykowany dla zespołów sprze­da­żowych, przed­sprze­da­żowych, technicznych insta­la­torów i integra­torów, pozwa­lający zrozumieć pracę z projektami security – 1 dzień, bez warsz­tatów.
VIVOTEK Technical Training (VTT) : Dedykowany dla technicznych zespołów insta­la­torów i integra­torów tak aby maksy­malnie wykorzystać możli­wości rozwiązań VIVOTEK – 1 dzień z warsz­tatami.

Każdy z bloków zakoń­czony jest testem składa­jącym się z 60 pytań a zdanie którego potwier­dzone zostanie wydaniem certy­fikatu przez VIVOTEK Inc.