Relacja — szkolenie Kraków

W dniu 11.03.15 zorga­ni­zo­wa­liśmy w Krakowie kolejne szkolenie techniczne z cyklu: „Bezpiecznie wprowa­dzamy w świat monitoring IP”. Bardzo zależało nam na tym, aby każdy z uczest­ników miał dostęp do kamer i sam mógł spróbować zasto­sować omawianą teorię w praktyce, temu miały właśnie służyć przepro­wa­dzone labora­toria.

Zapre­zen­to­wa­liśmy m.in. funkcje kamer Vivotek (P­Iris, Focus Assist, Smart Focus, Smart IR, Smart Stream, Motion Detection, Tampering Detection, Privacy Mask) oraz nowości i cieka­wostki czyli Panoramic PTZ, (VIVOTEK Appli­cation Development Platform) oraz VCA (Video Content Analysis).

Samo szkolenie było również doskonałą okazją do swobodnej dyskusji podczas przerw kawowych o obecnej sytuacji oraz kierunkach rozwoju branży CCTV, kierunku w którego kreacji chce aktywnie brać udział marka Vivotek prezen­tując szereg premie­rowych produktów, w tym pionierskie rozwią­zanie czyli wbudowane extendery w kamerach typu bullet.

Bardzo liczymy że, wiedza którą przeka­za­liśmy naszym partnerom posłuży im dobrze w budowaniu profe­sjo­nalnych relacji ze swoimi klientami oraz ugruntuje ich pozycję na rynku jako firm wiodących w branży CCTV IP. Uczest­nictwo w szkoleniu zostało potwier­dzone stosownym certy­fi­katem Vivotek.