Zostań Certyfikowanym Partnerem Aimetis

Już w maju możesz zostać Cer­ty­fi­ko­wa­nym Part­ne­rem Aime­tis! Wystar­czy wziąć udział w szko­le­niu pro­duk­to­wym, a zosta­niesz eks­per­tem w zakre­sie wie­lo­krot­nie nagra­dza­nych pro­duk­tów i usług mar­ki Aime­tis. Na szko­le­niu poznasz dokład­nie ofer­tę pro­duk­to­wą i usłu­gi Aime­tis oraz uzy­skasz infor­ma­cję  o wszyst­kich nowo­ściach.

Gdzie: Niemcy, Hanau koło Frankfurtu, siedziba Aimetis
Kiedy: 15–16 maja 2018
Koszt całkowity: 1500 Euro netto (dla dwóch osób)

Bio­rąc udział w szko­le­niu otrzy­masz bez­płat­nie wer­sję opro­gra­mo­wa­nia Aime­tis Sym­pho­ny oraz zosta­niesz dołą­czo­ny do Pro­gra­mu Cer­ty­fi­ko­wa­nych Part­ne­rów Aime­tis.
Możesz wybrać jeden z pakie­tów: 
1) Cer­ty­fi­ka­cja part­ne­ra (dla 2 osób) z dar­mo­wym pakie­tem licen­cji Sym­pho­ny:  8 x Stan­dard i  1 x Core Ana­ly­tics
2) Cer­ty­fi­ka­cja part­ne­ra (dla 2 osób) z dar­mo­wym pakie­tem licen­cji Sym­pho­ny:  4 x Pro­fes­sio­nal i  1 x Core Ana­ly­tics*

Nie prze­gap takiej oka­zji!

Cze­ka­my na Cie­bie!

Zapra­sza­my do wypeł­nie­nia for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go. Szko­le­nie 15–16 maja 2018 — Hanau, Niem­cy, szko­le­nie w języ­ku angiel­skim.

Rejestracja

Part­ne­rzy, któ­rzy chcą zaj­mo­wać się sprze­da­żą wie­lo­krot­nie nagra­dza­nych pro­duk­tów Aime­tis, muszą dołą­czyć do Pro­gra­mu dla Cer­ty­fi­ko­wa­nych Part­ne­rów lub Auto­ry­zo­wa­nych Part­ne­rów. Zobacz­cie czym róż­nią się te dwa pro­gra­my: 

Aby dołą­czyć do Pro­gra­mu Cer­ty­fi­ko­wa­nych Part­ne­rów, dwóch lub wię­cej pra­cow­ni­ków fir­my musi ukoń­czyć kurs szko­le­nio­wy Cer­ti­fied Sys­tem Engi­ne­er fir­my Aime­tis. Szko­le­nia odby­wa­ją się przez cały rok, w róż­nych loka­li­za­cjach na świe­cie.

Aby wziąć udział w takim szko­le­niu w innym ter­mi­nie skon­tak­tuj się z nami!

zadzwoń

lub napisz

Ponowna certyfikacja

Aby pozo­stać w Pro­gra­mie Cer­ty­fi­ko­wa­nych Part­ne­rów, nale­ży po roku przejść ponow­nie cer­ty­fi­ka­cję. Ukoń­cze­nie tego kurs zapew­ni, dostęp do bie­żą­cych infor­ma­cji i wszel­kich zmian doko­ny­wa­nych w pro­duk­tach i usłu­gach Aime­tis, a tak­że uzy­ska­nie szyb­kich infor­ma­cji na temat nowo­ści. Ponow­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne jest reali­zo­wa­ne onli­ne za pośred­nic­twem por­ta­lu part­ner­skie­go Aime­tis Xnet.

Aby wziąć udział w tym szko­le­niu:
*Skon­tak­tuj się z nami 
*Podaj nazwy użyt­kow­ni­ków Aime­tis Xnet, któ­rzy będą uczest­ni­czyć w kur­sie
*Twoi pra­cow­ni­cy otrzy­ma­ją zapro­sze­nie do uczest­nic­twa w szko­le­niu

*War­tość licen­cji w cenach kata­lo­go­wych:
AIM-PC-LS1-EU — Part­ner Cer­ti­fi­ca­tion with 8 Std., 1 C.A. Licen­ses ->1441€ net
AIM-PC-LS2-EU — Part­ner Cer­ti­fi­ca­tion with 4 Pro., 1 C.A. Licen­ses -> 1445€ net

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl