Wzrost efektywności i oszczędności związanych z posiadaniem skutecznego systemu bezpieczeństwa w obiektach edukacyjnych dzięki Aimetis.

Nie od dzi­siaj wie­my, że w szko­łach docho­dzi do aktów prze­mo­cy i wan­da­li­zmu. Z tego też powo­du znacz­nie zwięk­szo­no wydat­ki na sys­te­my bez­pie­czeń­stwa insta­lo­wa­ne w ośrod­kach edu­ka­cyj­nych. 

kopuł­ka Vivo­tek
fisheye Vivo­tek
bul­let Vivo­tek

Nie­za­leż­nie od tego, czy sys­tem bez­pie­czeń­stwa doty­czy szko­ły pod­sta­wo­wej, śred­niej czy uczel­ni wyż­szej, musi spro­stać nastę­pu­ją­cym wyzwa­niom:

  • Umoż­li­wiać  iden­ty­fi­ka­cję uczniów młod­szych klas, przez rodzi­ców korzy­sta­ją­cych z sys­te­mu 
  • Moni­to­ro­wać roz­le­głe prze­strze­nie takie jak par­kin­gi, kory­ta­rze, boiska szkol­ne, pod kątem kra­dzie­ży, wan­da­li­zmu i han­dlu nar­ko­ty­ka­mi
  • Nad­zo­ro­wać duże obsza­ry pod wzglę­dem aktów prze­mo­cy uczniów ze star­szych klas
  • Posia­dać kon­tro­lę dostę­pu do par­kin­gów i innych zabez­pie­czo­nych miejsc

Ponad­to wie­le szkół prze­cho­dzi od ana­lo­go­wej tele­wi­zji prze­my­sło­wej do sys­te­mu CCTV opar­te­go na pro­to­ko­le IP. Czym to jest spo­wo­do­wa­ne? Moni­to­ring IP zapew­nia wyraź­niej­szy obraz, co z kolei umoż­li­wia dokład­niej­szą iden­ty­fi­ka­cję osób, zin­te­gro­wa­ną ana­li­zę wideo oraz ela­stycz­ność i ska­lo­wal­no­ści sys­te­mu, w celu zwięk­sze­nia licz­by kamer w razie potrze­by.

W celu zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych na całym świe­cie Aime­tis sku­tecz­nie łączy tech­no­lo­gię i sprzęt.

Aime­tis
Aime­tis Sen­star

Oto jak dzia­ła Aime­tis:

Obser­wuj i zabez­pie­czaj moni­to­ro­wa­ne obsza­ry

Chroń uczniów i per­so­nel oraz zapo­bie­gaj kra­dzie­żom i aktom wan­da­li­zmu dzię­ki potęż­ne­mu, ela­stycz­ne­mu sys­te­mo­wi zabez­pie­czeń.

Zbierz infor­ma­cje pozy­ska­ne z moni­to­ro­wa­nych obiek­tów

Zbie­raj cen­ne infor­ma­cje i wyko­rzy­staj pozy­ska­ną wie­dzę na temat zacho­wa­nia pra­cow­ni­ków i uczniów, w celu ich uspraw­nie­nia dzia­łań ochron­nych.

Cen­tral­nie zarzą­dzaj całym sys­te­mem

Uspraw­nij ope­ra­cje IT dla wdro­żeń wyko­ny­wa­nych w wie­lu loka­li­za­cjach, w tym w dużych mia­stecz­kach aka­de­mic­kich ze scen­tra­li­zo­wa­nym zarzą­dza­niem IT w chmu­rze.

Ekosystem technologii Aimetis dla bezpieczeństwa placówek edukacyjnych 

Aime­tis Sym­pho­ny, to wyso­ce ska­lo­wal­ne, łatwe w uży­ciu opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia wideo (VMS), zapew­nia tak­że niż­szy cał­ko­wi­ty koszt posia­da­nia (TCO). Inte­gru­je się z ist­nie­ją­cą infra­struk­tu­rą i może być roz­wi­ja­ny wraz z poja­wia­ją­cy­mi się potrze­ba­mi.

Sym­pho­ny z natyw­nym zesta­wem potęż­nych ana­liz wideo oraz Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger (AEM) to plat­for­ma zarzą­dza­nia IT do moni­to­ro­wa­nia kon­dy­cji sys­te­mu i aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia w chmu­rze. Umoż­li­wia prze­kształ­ce­nie dowol­ne­go sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa w inte­gral­ną część sys­te­mu pla­ców­ki edu­ka­cyj­nej.

ana­li­ty­ka
opro­gra­mo­wa­nie w chmu­rze

Niski całkowity koszt posiadania

Począt­ko­we kosz­ty zwią­za­ne z zaku­pem sprzę­tu IT i opro­gra­mo­wa­nia sta­no­wią jedy­nie uła­mek ogól­nych kosz­tów sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa. Więk­szość pocho­dzi z insta­la­cji,  zuży­cia ener­gii i efek­tyw­no­ści koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka.

Dzię­ki Aime­tis użyt­kow­nik koń­co­wy może ponieść niż­szy cał­ko­wi­ty koszt posia­da­nia, co zwią­za­ne jest z obni­że­niem kosz­tów w całym cyklu życia całe­go sys­te­mu. Może to przy­czy­nić się do ogrom­nych oszczęd­no­ści w całym cyklu życia sys­te­mu, a tak­że bar­dziej zrów­no­wa­żyć roz­wią­za­nia bez­pie­czeń­stwa, któ­re mogą roz­wi­jać się w każ­dej fir­mie.

Analityka Aimetis może stworzyć bardziej wydajny system zabezpieczeń

Dzię­ki ana­li­ty­ce Aime­tis może­my dowie­dzieć się wię­cej o zacho­wa­niach pra­cow­ni­ków i stu­den­tów, aby uspraw­nić pro­ces podej­mo­wa­nia decy­zji na wszyst­kich szcze­blach zarzą­dza­nia. To z kolei pomo­że ludziom podej­mo­wać wła­ści­we decy­zje we wła­ści­wym cza­sie i prze­kształ­cać infor­ma­cje we wnio­ski. Ponad­to, powia­do­mie­nia natych­miast wysy­ła­ne są do per­so­ne­lu ochro­ny za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e-mail lub SMS, jeśli zaist­nie­je sytu­acja wyma­ga­ją­ca, zwięk­sze­nia ochro­ny czy inter­wen­cji.

 Wykry­wa­nie tłu­mu

wykry­wa­nie — ana­li­ty­ka

Akty prze­mo­cy zwy­kle przy­cią­ga­ją ludzi. Jeśli nie ma wystar­cza­ją­cej licz­by pra­cow­ni­ków, oso­ba odpo­wie­dzial­na za moni­to­ring może powia­do­mić ochro­nę, jeśli tłum zgro­ma­dzi się w jed­nym moni­to­ro­wa­nym obsza­rze.

Roz­po­zna­wa­nie twa­rzy

roz­po­zna­wa­nie — ana­li­ty­ka
Moż­li­wość wykry­wa­nia kon­kret­nych osób w celu iden­ty­fi­ka­cji ich przez rodzi­ców dzie­ci. Zwięk­sza to bez­pie­czeń­stwo dzie­ci poprzez roz­po­zna­wa­nie podej­rza­nych osób, któ­re nie są upo­waż­nio­ne do ode­bra­nia dziec­ka.

Śle­dze­nie pojaz­dów i osób na zewnątrz obiek­tu

śle­dze­nie — ana­li­ty­ka

Zwięk­sze­nie ochro­ny na gra­ni­cach szko­ły, w celach zmniej­sze­nia kra­dzie­ży i aktów wan­da­li­zmu. A tak­że moż­li­wość iden­ty­fi­ka­cji i kla­sy­fi­ka­cji ludzi oraz pojaz­dów.

Roz­po­zna­wa­nie tablic reje­stra­cyj­nych Aime­tis

roz­po­zna­wa­nie tablic — nali­ty­ka

Inte­gra­cja z sys­te­ma­mi kon­tro­li dostę­pu w celu kon­tro­lo­wa­nia wjaz­du na par­kin­gi. Listy “dozwo­lo­ne” i “zablo­ko­wa­ne” okre­śla­ją pojaz­dy mogą­ce wje­chać lub posia­da­ją­ce zakaz wjaz­du na dany teren.

Aimetis Thin Client – ekonomiczne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo 

Thin Client  to nie­wiel­kich roz­mia­rów urzą­dze­nie, umoż­li­wia­ją­ce wyświe­tla­nie i prze­glą­da­nie nagrań z moni­to­rin­gu. Thin Client może zostać zamon­to­wa­ny przy wej­ściu do szko­ły, co uświa­da­mia oso­bom wcho­dzą­cym do dane­go budyn­ku, że są obser­wo­wa­ne. Insta­la­cja urzą­dze­nia zaj­mu­je mniej niż pięć minut, a dostęp do nagrań moż­li­wy jest tak­że przez smart­fo­na. 

Aimetis PSA — duże rozwiązanie dla małej przestrzeni

Phy­si­cal Secu­ri­ty Applian­ce (PSA) to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla mniej­szych szkół korzy­sta­ją­cych z sys­te­mów do 32 kamer. Roz­wią­za­nie to zapew­nia  ana­li­ty­kę wideo, a jed­no­cze­śnie nie wyma­ga insta­la­cji dodat­ko­we­go opro­gra­mo­wa­nia. PSA moż­na łatwo zamon­to­wać w miej­scach o ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni. 

PSA

Źró­dło: http://www.aimetis.com/Solutions/Education.aspx

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *