Wzrost efektywności i oszczędności związanych z posiadaniem skutecznego systemu bezpieczeństwa w obiektach edukacyjnych dzięki Aimetis.

Nie od dzisiaj wiemy, że w szkołach dochodzi do aktów przemocy i wanda­lizmu. Z tego też powodu znacznie zwięk­szono wydatki na systemy bezpie­czeństwa insta­lowane w ośrodkach eduka­cyjnych. 

kopułka Vivotek
fisheye Vivotek
bullet Vivotek

Nieza­leżnie od tego, czy system bezpie­czeństwa dotyczy szkoły podsta­wowej, średniej czy uczelni wyższej, musi sprostać nastę­pu­jącym wyzwaniom:

  • Umożliwiać  identy­fi­kację uczniów młodszych klas, przez rodziców korzy­sta­jących z systemu 
  • Monito­rować rozległe przestrzenie takie jak parkingi, korytarze, boiska szkolne, pod kątem kradzieży, wanda­lizmu i handlu narko­tykami
  • Nadzo­rować duże obszary pod względem aktów przemocy uczniów ze starszych klas
  • Posiadać kontrolę dostępu do parkingów i innych zabez­pie­czonych miejsc

Ponadto wiele szkół przechodzi od analo­gowej telewizji przemy­słowej do systemu CCTV opartego na protokole IP. Czym to jest spowo­dowane? Monitoring IP zapewnia wyraź­niejszy obraz, co z kolei umożliwia dokład­niejszą identy­fi­kację osób, zinte­growaną analizę wideo oraz elastyczność i skalo­wal­ności systemu, w celu zwięk­szenia liczby kamer w razie potrzeby.

W celu zwięk­szenia bezpie­czeństwa w placówkach eduka­cyjnych na całym świecie Aimetis skutecznie łączy techno­logię i sprzęt.

Aimetis
Aimetis Senstar

Oto jak działa Aimetis:

Obserwuj i zabez­pieczaj monito­rowane obszary

Chroń uczniów i personel oraz zapobiegaj kradzieżom i aktom wanda­lizmu dzięki potężnemu, elastycznemu systemowi zabez­pieczeń.

Zbierz infor­macje pozyskane z monito­ro­wanych obiektów

Zbieraj cenne infor­macje i wykorzystaj pozyskaną wiedzę na temat zacho­wania pracow­ników i uczniów, w celu ich uspraw­nienia działań ochronnych.

Centralnie zarządzaj całym systemem

Usprawnij operacje IT dla wdrożeń wykony­wanych w wielu lokali­za­cjach, w tym w dużych miasteczkach akade­mickich ze scentra­li­zo­wanym zarzą­dzaniem IT w chmurze.

Ekosystem technologii Aimetis dla bezpieczeństwa placówek edukacyjnych 

Aimetis Symphony, to wysoce skalo­walne, łatwe w użyciu oprogra­mo­wanie do zarzą­dzania wideo (VMS), zapewnia także niższy całkowity koszt posia­dania (TCO). Integruje się z istniejącą infra­strukturą i może być rozwijany wraz z pojawia­jącymi się potrzebami.

Symphony z natywnym zestawem potężnych analiz wideo oraz Aimetis Enter­prise Manager (AEM) to platforma zarzą­dzania IT do monito­ro­wania kondycji systemu i aktuali­zacji oprogra­mo­wania w chmurze. Umożliwia przekształ­cenie dowolnego systemu bezpie­czeństwa w integralną część systemu placówki eduka­cyjnej.

analityka
oprogra­mo­wanie w chmurze

Niski całkowity koszt posiadania

Początkowe koszty związane z zakupem sprzętu IT i oprogra­mo­wania stanowią jedynie ułamek ogólnych kosztów systemu bezpie­czeństwa. Większość pochodzi z insta­lacji,  zużycia energii i efektyw­ności końcowego użytkownika.

Dzięki Aimetis użytkownik końcowy może ponieść niższy całkowity koszt posia­dania, co związane jest z obniżeniem kosztów w całym cyklu życia całego systemu. Może to przyczynić się do ogromnych oszczęd­ności w całym cyklu życia systemu, a także bardziej zrówno­ważyć rozwią­zania bezpie­czeństwa, które mogą rozwijać się w każdej firmie.

Analityka Aimetis może stworzyć bardziej wydajny system zabezpieczeń

Dzięki analityce Aimetis możemy dowie­dzieć się więcej o zacho­wa­niach pracow­ników i studentów, aby usprawnić proces podej­mo­wania decyzji na wszystkich szcze­blach zarzą­dzania. To z kolei pomoże ludziom podej­mować właściwe decyzje we właściwym czasie i przekształcać infor­macje we wnioski. Ponadto, powia­do­mienia natych­miast wysyłane są do personelu ochrony za pośred­nictwem wiado­mości e‑mail lub SMS, jeśli zaist­nieje sytuacja wymagająca, zwięk­szenia ochrony czy inter­wencji.

 Wykry­wanie tłumu

wykry­wanie — analityka

Akty przemocy zwykle przyciągają ludzi. Jeśli nie ma wystar­cza­jącej liczby pracow­ników, osoba odpowie­dzialna za monitoring może powia­domić ochronę, jeśli tłum zgromadzi się w jednym monito­ro­wanym obszarze.

Rozpo­zna­wanie twarzy

rozpo­zna­wanie — analityka

Możliwość wykry­wania konkretnych osób w celu identy­fi­kacji ich przez rodziców dzieci. Zwiększa to bezpie­czeństwo dzieci poprzez rozpo­zna­wanie podej­rzanych osób, które nie są upoważ­nione do odebrania dziecka.

Rozpo­zna­wanie twarzy ‑Czytaj więcej

Śledzenie pojazdów i osób na zewnątrz obiektu

śledzenie — analityka

Zwięk­szenie ochrony na granicach szkoły, w celach zmniej­szenia kradzieży i aktów wanda­lizmu. A także możliwość identy­fi­kacji i klasy­fi­kacji ludzi oraz pojazdów.

Rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych Aimetis

rozpo­zna­wanie tablic — nalityka

Integracja z systemami kontroli dostępu w celu kontro­lo­wania wjazdu na parkingi. Listy “dozwolone” i “zablo­kowane” określają pojazdy mogące wjechać lub posia­dające zakaz wjazdu na dany teren.

Aimetis Thin Client – ekonomiczne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo 

Thin Client  to niewielkich rozmiarów urządzenie, umożli­wiające wyświe­tlanie i przeglą­danie nagrań z monito­ringu. Thin Client może zostać zamon­towany przy wejściu do szkoły, co uświa­damia osobom wchodzącym do danego budynku, że są obser­wowane. Insta­lacja urządzenia zajmuje mniej niż pięć minut, a dostęp do nagrań możliwy jest także przez smartfona. 

Thin Client


Aimetis Thin Client — Czytaj więcej

Aimetis PSA — duże rozwiązanie dla małej przestrzeni

Physical Security Appliance (PSA) to idealne rozwią­zanie dla mniej­szych szkół korzy­sta­jących z systemów do 32 kamer. Rozwią­zanie to zapewnia  analitykę wideo, a jedno­cześnie nie wymaga insta­lacji dodat­kowego oprogra­mo­wania. PSA można łatwo zamon­tować w miejscach o ograni­czonej przestrzeni. 

PSA

Źródło: http://www.aimetis.com/Solutions/Education.aspx