Rejestratory ND8322P i ND8422P

Nie­za­wod­ne reje­stra­to­ry VIVOTEK! Jeden model 8, a dru­gi 16 kana­ło­wy. Ich insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja jest nie­zwy­kle szyb­ka i pro­sta. Posia­da­ją funk­cję prze­cho­wy­wa­nia nagrań i moż­li­wość szyb­kie­go powro­tu do nagrań na osi cza­su. Umoż­li­wia­ją pro­sto­wa­nie obra­zu z kamer typu fisheye i wyświe­tla­nie go w 4 try­bach (1O, 1P, 1R, 1O3R). Hemis­fe­rycz­ny, koli­sty obraz z kamer pod­le­ga pro­sto­wa­niu i prze­kształ­ca­ny jest w kil­ka róż­nych pro­sto­kąt­nych wido­ków bez znie­kształ­ceń, dzię­ki cze­mu obraz jest bar­dziej czy­tel­ny dla obser­wa­to­ra. Reje­stra­to­ry posia­da­ją tak­że funk­cję VivoC­lo­ud, dzię­ki któ­rej użyt­kow­ni­cy mogą oglą­dać obraz z kamer w cza­sie rze­czy­wi­stym, odtwa­rzać nagra­nia oraz kon­fi­gu­ro­wać poja­wia­ją­ce się na urzą­dze­niach mobil­nych komu­ni­ka­ty. VivoC­lo­ud zapew­nia tune­lo­we połą­cze­nie mię­dzy reje­stra­to­rem, a kame­ra­mi dzię­ki cze­mu trans­mi­sja jest sta­bil­na. Ponad­to dzię­ki peł­nej inte­gra­cji z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2, reje­stra­tor może stać się czę­ścią więk­sze­go sys­te­mu moni­to­rin­gu, co daje użyt­kow­ni­kom gwa­ran­cję ela­stycz­ne­go, ska­lo­wal­ne­go i kom­plek­so­we­go roz­wią­za­nia.

ND8322P

8 kana­łów, 8 por­to­wy switch 802.3af
2x HDD, max 12TB (brak dys­ków w zesta­wie)
Szyb­ka i pro­sta insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja
Funk­cja prze­cho­wy­wa­nia nagrań i moż­li­wość szyb­kie­go powro­tu do nagrań na osi cza­su
Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
VIVOC­lo­ud, Auto Adap­ti­ve Strea, eSA­TA
Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST
RAID, ONVIF, HDMI/VGA

ND8322P to reje­stra­tor typu Plug&Play, któ­ry może obsłu­gi­wać do 8 kamer. Ma wbu­do­wa­ny 8 por­to­wy switch PoE 802.3af, dzię­ki cze­mu połą­cze­nie kamer z reje­stra­to­rem jest jesz­cze prost­sze. Jest opar­ty o sys­tem Linux i spraw­dzi się w każ­dym małym sys­te­mie moni­to­rin­gu. Wypo­sa­że­nie w wyj­ścia HDMI i VGA oraz USB pozwa­la pod­łą­czyć do urzą­dze­nia moni­tor, mysz­kę oraz kla­wia­tu­rę, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy mogą bez­po­śred­nio korzy­stać z inter­fej­su reje­stra­to­ra bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia oddziel­ne­go kom­pu­te­ra do pod­glą­du wideo lub odtwa­rza­nia z NVR.

 

PROMOCJA

cena net­to za sztu­kę dla klien­ta koń­co­we­go
1190 szt. ND8322P
  •  

INSTALATOR

cena net­to za sztu­kę dla firm mon­ta­żo­wych
xxx szt. ND8322P
  •  

HURT

cena net­to za sztu­kę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
xxx szt. ND8322P
  •  

ND8422P

16 kana­łów, 8 por­to­wy switch 802.3af
2x HDD, max 12TB (brak w zesta­wie)
RAID, ONVIF, HDMI/VGA
Szyb­ka i pro­sta insta­la­cja i kon­fi­gu­ra­cja
Funk­cja prze­cho­wy­wa­nia nagrań i moż­li­wość szyb­kie­go powro­tu do nagrań na osi cza­su
Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
VIVOC­lo­ud, Auto Adap­ti­ve Stre­am, eSA­TA
Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST

ND8422P to z kolei 16-kana­ło­wy reje­stra­tor, tak­że  typu Plug&Play z wbu­do­wa­nym 8 por­to­wym swit­chem PoE 802.3af. Reje­stra­tor jest opar­ty o sys­tem Linux. Dzię­ki cze­mu połą­cze­nie kamer z reje­stra­to­rem jest jesz­cze prost­sze i spraw­dzi się do wszel­kich zasto­so­wać nad­zo­ru wideo na małą ska­lę. Wypo­sa­że­nie w wyj­ścia HDMI i VGA oraz USB pozwa­la pod­łą­czyć do urzą­dze­nia moni­tor, mysz­kę oraz kla­wia­tu­rę, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy mogą bez­po­śred­nio korzy­stać z inter­fej­su reje­stra­to­ra bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia oddziel­ne­go kom­pu­te­ra do pod­glą­du wideo lub odtwa­rza­nia z NVR

 

PROMOCJA

cena net­to za sztu­kę dla klien­ta koń­co­we­go
1290 szt. ND8422P
  •  

INSTALATOR

cena net­to za sztu­kę dla firm mon­ta­żo­wych
xxx szt. ND8422P
  •  

HURT

cena net­to za sztu­kę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
xxx szt. ND8422P
  • .

Szybka i prosta instalacja i konfiguracja

Funkcja prostowania obrazu

Funkcja VIVOCloud

Funkcja przechowywania nagrań i możliwość szybkiego powrotu do nagrań na osi czasu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *