Kamery do monitoringu — seria panoramiczna CC

Modele serii CC to kom­pak­to­wych roz­mia­rów pano­ra­micz­ne kamery, które znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Znajdziemy tutaj zarówno kamery do montażu wewnętrz­ne­go jak kamera CC8160 czy CC8160 ale również do montażu zewnętrz­ne­go, model CC8370‐HVCC8371‐HV.

Kąt widzenia kamer CC‐

Kamery dzięki pano­ra­micz­ne­mu wido­ko­wi (poziomo 180° / pionowo 130° ) i regu­lo­wa­ne­mu kątowi nachy­le­nia 25°, pozwa­la­ją otrzy­mać szeroki widok bez tzw. mar­twych scen. Modele posia­da­ją obudowy odporne na warunki atmos­fe­rycz­ne oraz wan­da­lo­od­por­ne co sprawia, że ide­al­nie nadają się do zasto­so­wa­nia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomiesz­czeń.

Wszystkie modele posia­da­ją wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwięku na odle­głość do 5 m i funkcję detek­cji audio. Dzięki tej funkcji kamery mogą wysłać powia­do­mie­nie alar­mo­we gdy odgłosy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom. Kolejna funkcja pod­no­szą­ca bez­pie­czeń­stwo — Tampering Detection, powia­da­mia o próbach zwią­za­nych z naru­sze­niem kamery. Urządzenia infor­mu­ją użyt­kow­ni­ka o wystę­po­wa­niu wszel­kich incy­den­tów, jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. I wresz­cie funkcja Motion Detection umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji.

Kamera IP CC8371‐HV

Model CC8371‐HV to idealna do zasto­so­wań w dzień i w nocy, zewnętrz­na pano­ra­micz­na kamera. Co naj­waż­niej­sze posiada oświe­tlacz IR o zasięgu do 15 metrów, który zapew­nia dobrej jakości obraz w zupeł­nej ciem­no­ści. Dzięki funkcji Smart IR, kamera auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­je siłę stru­mie­nia do odle­gło­ści obiektu, tak aby go nie prze­świe­tlić lub nie zaciem­nić. Kamera jest wan­da­lo­od­por­na, wodo­od­por­na i łatwa w utrzy­ma­niu czy­sto­ści. Ze względu na swój uni­kal­ny, pozba­wio­ny kra­wę­dzi kształt obudowy, a także brak moż­li­wo­ści zacze­pie­nia o kamerę jakich­kol­wiek ele­men­tów np. liny, dzięki czemu spraw­dzi się też wszę­dzie tam, gdzie klu­czo­wy jest moni­to­ring  bez ryzyka zerwa­nia i uszko­dze­nia kamery.

Kamera CC8371‐HV pole­ca­na jest do moni­to­ro­wa­nia obsza­rów roz­le­głych. Łatwo zabez­pie­czy­my plac przed domem,  firmą czy jedną kamerą ogar­nie­my całą salę sprze­da­ży czy halę firmy.  Kamerę znaj­dzie­cie w obiek­tach obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej, biurach, szko­łach, boiskach, bankach, restau­ra­cjach i recep­cjach hote­lo­wych. Ze względu na swoją bez­piecz­ną kon­struk­cje dosko­na­le też spraw­dzi się do moni­to­rin­gu osób w zakła­dach karnych, szpi­ta­lach psy­chia­trycz­nych oraz w obiek­tach Pogotowia Ratunkowego i Policji. 

Kamera pracuje w roz­dziel­czo­ści 3MP, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obrazu może odbywać się na karcie SD, obsłu­gu­je także stan­dard ONVIF. Posiada wbu­do­wa­ny mikro­fon i szereg inte­li­gent­nych funkcji jak: detek­cja audio, wykry­wa­nie sabo­ta­żu, detek­cja ruchu czy maski pry­wat­no­ści.

https://www.youtube.com/watch?v=d9SRM2XlnU8https://www.youtube.com/watch?v=ZDOaBi8bPMI&t

Poza zale­ta­mi kon­struk­cyj­ny­mi kamera działa w oparciu o nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i posiada wiele inte­li­gent­nych funkcji:

Trend Micro IoT — kamera wypo­sa­żo­na w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce firmy Trend Micro, zapew­nia wysoki poziom bez­pie­czeń­stwa i solidną ochronę sieci. Na bieżąco moni­to­ro­wa­ny jest ruch sieci i blo­ko­wa­ne ewen­tu­al­ne ataki. Aktywny moni­to­ring bez­pie­czeń­stwa w zna­czą­cy sposób zwięk­sza ochronę i dba o pry­wat­ność prze­ka­zu. 

SNV (Supreme Night Visibility) —  pozwala na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolorze w warun­kach słabego oświe­tle­nia. W nie­któ­rych bowiem sytu­acjach, ilość infor­ma­cji z obrazu jakie uzy­sku­je­my po włą­cze­niu IR jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza, gdy kolor może być czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o suk­ce­sie. Na przy­kład rysy twarzy, kolor włosów danej osoby, oczu, skóry czy ubrania.

Redukcja szumów 3DNR — ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraźny obraz, bez zakłó­ceń nawet w słabym oświe­tle­niu.

Smart Stream II — to drugiej gene­ra­cji kom­pre­sor pasma trans­mi­sji. Dzięki zasto­so­wa­niu w kamerze tech­no­lo­gii Smart Stream II i kom­pre­sji H.264 można prze­sy­łać wyso­kiej jakości wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a także zmniej­szyć prze­strzeń dyskową archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jakości zapisu‐ nawet o 50%.

VIVOCloud App i Portal for 24/7 Surveillance — bez­płat­na apli­ka­cja VIVOCloud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmurze. Podgląd do kamery i nagrań z karty SD można w łatwy sposób uzyskać przez dedy­ko­wa­ny portal VIVOCloud. Szyfrowana trans­mi­sja odbywa się bez kło­po­tli­we­go i ryzy­kow­ne­go udo­stęp­nia­nia urzą­dzeń do sieci publicz­nej. Jeżeli akurat użyt­kow­nik ma problem ze swoim urzą­dze­niem mobil­nym lub po prostu woli oglądać obraz na więk­szym ekranie, dzięki dodat­ko­we­mu, dar­mo­we­mu por­ta­lo­wi jest to także możliwe. Dzięki apli­ka­cji VIVOCloud użyt­kow­ni­cy, mogą w szybki sposób skon­fi­gu­ro­wać usta­wie­nia funkcji kamery, alarmów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia zgodnie z har­mo­no­gra­mem.  VIVOCloud zapew­nia dostęp do tej usługi w dowol­nej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej

Detekcji audio — kamera wysła powia­do­mie­nie alar­mo­we gdy odgłosy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom.

Detekcja sabo­ta­żu —  kamera powia­da­mia o próbach zwią­za­nych z jej naru­sze­niem, jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu.

Detekcja ruchu — umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji.

Maska pry­wat­no­ści — zasło­nię­cie lub roz­my­cie zde­fi­nio­wa­ne­go przez użyt­kow­ni­ka obszaru pod­da­ne­go obser­wa­cji.

DEMO

cena netto za sztukę dla dowol­nej firmy
€ 315
max jedna szt.

  • CC8371‐HV

zamów

INSTALATOR

cena netto za sztukę dla firm mon­ta­żo­wych
zł xxx
za sztukę

  • od 1 szt.

zapytaj

HURT

cena netto za sztukę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
zł xxx
za sztukę

  • od 1 szt.

zapytaj

Kamera IP CC8370‐HV

Model CC8370‐HV to zewnętrz­na, pano­ra­micz­na kamera, która posiada bardzo szeroki kąt widze­nia w pozio­mie (180°) oraz moż­li­wość pochy­le­nia obiek­ty­wu w pionie do 25°. Kamera ma uni­kal­ną, pozba­wio­ną kra­wę­dzi obudowę, unie­moż­li­wia­ją­cą zacze­pie­nie o nią jakie­go­kol­wiek innego przed­mio­tu czy liny. Wpływa to na zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa osób obser­wo­wa­nych.

Kamera CC8370‐HV pole­ca­na jest do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, biur, szkół, przed­szko­li, bawial­ni, banków, recep­cji, restau­ra­cji. Ze względu na swoją bez­piecz­ną kon­struk­cje dosko­na­le też spraw­dzi się do moni­to­rin­gu osób w zakła­dach karnych, szpi­ta­lach,  obiek­tach Pogotowia Ratunkowego i Policji. Dzięki swojemu sze­ro­kie­mu polu widze­nia, znaj­du­je także zasto­so­wa­ne do obser­wa­cji posesji pry­wat­nych.

https://www.youtube.com/watch?v=-7l57NK3sochttps://www.youtube.com/watch?v=UFxAhzTx6PI&t=31s

Kamera pracuje w roz­dziel­czo­ści 3MP, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obrazu może odbywać się na karcie SD, obsłu­gu­je także stan­dard ONVIF. Posiada wbu­do­wa­ny mikro­fon i szereg inte­li­gent­nych funkcji jak: detek­cja audio, wykry­wa­nie sabo­ta­żu, detek­cja ruchu czy maski pry­wat­no­ści.

Nowoczesne tech­no­lo­gie i funkcje:

Trend Micro IoT — kamera wypo­sa­żo­na w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce firmy Trend Micro, zapew­nia­ją wysoki poziom bez­pie­czeń­stwa i solidną ochronę sieci.

SNV (Supreme Night Visibility) — pozwala na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolorze w warun­kach słabego oświe­tle­nia.

Redukcja szumów 3DNR — ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraźny obraz, bez zakłó­ceń nawet w słabym oświe­tle­niu.

Smart Stream II — tech­no­lo­gia Smart Stream II i kom­pre­sji H.264 pozwa­la­ją prze­sy­łać wyso­kiej jakości wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a także zmniej­szyć prze­strzeń dyskową archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jakości zapisu‐ nawet o 50%.

Aplikacja VIVOCloud — bez­płat­na apli­ka­cja zapew­nia­ją­ca łatwy i bez­piecz­ny podgląd zdalny na żywo i nagrań z karty SD.

Detekcji audio — kamera wysła powia­do­mie­nie alar­mo­we gdy odgłosy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom.

Detekcja sabo­ta­żu —  kamera powia­da­mia o próbach zwią­za­nych z jej naru­sze­niem, jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu.

Detekcja ruchu — umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji.

Maska pry­wat­no­ści — zasło­nię­cie lub roz­my­cie zde­fi­nio­wa­ne­go przez użyt­kow­ni­ka obszaru pod­da­ne­go obser­wa­cji.

DEMO

cena netto za sztukę dla dowol­nej firmy
€ 266
max jedna szt.

  • CC8370‐HV

zamów

INSTALATOR

cena netto za sztukę dla firm mon­ta­żo­wych
zł xxx
za sztukę

  • od 1 szt.

zapytaj

HURT

cena netto za sztukę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
zł xxx
za sztukę

  • od 1 szt.

zapytaj

Tagged under: