Kamery do monitoringu — seria panoramiczna CC

Mode­le serii CC to kom­pak­to­wych roz­mia­rów pano­ra­micz­ne kame­ry, któ­re znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Znaj­dzie­my tutaj zarów­no kame­ry do mon­ta­żu wewnętrz­ne­go jak kame­ra CC8160 czy CC8160 ale rów­nież do mon­ta­żu zewnętrz­ne­go, model CC8370-HV i CC8371-HV.

Kame­ry zewnętrz­ne dzię­ki pano­ra­micz­ne­mu wido­ko­wi i regu­lo­wa­ne­mu kąto­wi nachy­le­nia 25°, pozwa­la­ją otrzy­mać sze­ro­ki widok bez tzw. mar­twych scen. Mode­le posia­da­ją obu­do­wy odpor­ne na warun­ki atmos­fe­rycz­ne oraz wan­da­lo­od­por­ne co spra­wia, że ide­al­nie nada­ją się do zasto­so­wa­nia zarów­no wewnątrz jak i na zewnątrz pomiesz­czeń.

Wszyst­kie mode­le posia­da­ją wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwię­ku na odle­głość do 5 m i funk­cję detek­cji audio. Dzię­ki tej funk­cji kame­ry mogą wysłać powia­do­mie­nie alar­mo­we gdy odgło­sy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom. Kolej­na funk­cja pod­no­szą­ca bez­pie­czeń­stwo — Tam­pe­ring Detec­tion, powia­da­mia o pró­bach zwią­za­nych z naru­sze­niem kame­ry. Urzą­dze­nia infor­mu­ją użyt­kow­ni­ka o wystę­po­wa­niu wszel­kich incy­den­tów, jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. I wresz­cie funk­cja Motion Detec­tion umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji.

 

Modele zewnętrzne serii panoramicznej CC

Cena XXX

cena net­to za sztu­kę dla firm mon­ta­żo­wych i dys­try­bu­cyj­nych

Cena XXX

cena net­to za sztu­kę dla firm mon­ta­żo­wych i dys­try­bu­cyj­nych

Kamera IP CC8371-HV

Model CC8371-HV to ide­al­na do zasto­so­wań w dzień i w nocy, zewnętrz­na pano­ra­micz­na kame­ra. Co naj­waż­niej­sze posia­da oświe­tlacz IR o zasię­gu do 15 metrów, któ­ry zapew­nia dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści. Dzię­ki funk­cji Smart IR, kame­ra auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­je siłę stru­mie­nia do odle­gło­ści obiek­tu, tak aby go nie prze­świe­tlić lub nie zaciem­nić. Kame­ra jest wan­da­lo­od­por­na, wodo­od­por­na i łatwa w utrzy­ma­niu czy­sto­ści. Ze wzglę­du na swój uni­kal­ny, pozba­wio­ny kra­wę­dzi kształt obu­do­wy, a tak­że brak moż­li­wo­ści zacze­pie­nia o kame­rę jakich­kol­wiek ele­men­tów np. liny, dzię­ki cze­mu spraw­dzi się też wszę­dzie tam, gdzie klu­czo­wy jest moni­to­ring osób w połą­cze­niu z zapew­nie­niem im peł­ne­go bez­pie­czeń­stwa bez ryzy­ka samo­oka­le­cze­nia osób moni­to­ro­wa­nych.

Kame­ra CC8371-HV pole­ca­na jest do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, biur, szkół, boisk, ban­ków, recep­cji hote­lo­wych. Ze wzglę­du na swo­ją bez­piecz­ną kon­struk­cje dosko­na­le też spraw­dzi się do moni­to­rin­gu osób w zakła­dach kar­nych, szpi­ta­lach psy­chia­trycz­nych oraz w obiek­tach Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go i Poli­cji. 

Kame­ra pra­cu­je w roz­dziel­czo­ści 3MP, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obra­zu może odby­wać się na kar­cie SD, obsłu­gu­je tak­że stan­dard ONVIF. Posia­da wbu­do­wa­ny mikro­fon i sze­reg inte­li­gent­nych funk­cji jak: detek­cja audio, wykry­wa­nie sabo­ta­żu, detek­cja ruchu czy maski pry­wat­no­ści.

Poza zale­ta­mi kon­struk­cyj­ny­mi kame­ra dzia­ła w opar­ciu o nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i posia­da wie­le inte­li­gent­nych funk­cji:

Trend Micro IoT — kame­ra wypo­sa­żo­na w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce fir­my Trend Micro, zapew­nia wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa i solid­ną ochro­nę sie­ci. Na bie­żą­co moni­to­ro­wa­ny jest ruch sie­ci i blo­ko­wa­ne ewen­tu­al­ne ata­ki. Aktyw­ny moni­to­ring bez­pie­czeń­stwa w zna­czą­cy spo­sób zwięk­sza ochro­nę i dba o pry­wat­ność prze­ka­zu. 

SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty) —  pozwa­la na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. W nie­któ­rych bowiem sytu­acjach, ilość infor­ma­cji z obra­zu jakie uzy­sku­je­my po włą­cze­niu IR jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza, gdy kolor może być czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o suk­ce­sie. Na przy­kład rysy twa­rzy, kolor wło­sów danej oso­by, oczu, skó­ry czy ubra­nia.

Reduk­cja szu­mów 3DNR — ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraź­ny obraz, bez zakłó­ceń nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

Smart Stre­am II — to dru­giej gene­ra­cji kom­pre­sor pasma trans­mi­sji. Dzię­ki zasto­so­wa­niu w kame­rze tech­no­lo­gii Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.264 moż­na prze­sy­łać wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a tak­że zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su- nawet o 50%.

VIVOC­lo­ud App i Por­tal for 24/7 Surve­il­lan­ce — bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze. Pod­gląd do kame­ry i nagrań z kar­ty SD moż­na w łatwy spo­sób uzy­skać przez dedy­ko­wa­ny por­tal VIVOC­lo­ud. Szy­fro­wa­na trans­mi­sja odby­wa się bez kło­po­tli­we­go i ryzy­kow­ne­go udo­stęp­nia­nia urzą­dzeń do sie­ci publicz­nej. Jeże­li aku­rat użyt­kow­nik ma pro­blem ze swo­im urzą­dze­niem mobil­nym lub po pro­stu woli oglą­dać obraz na więk­szym ekra­nie, dzię­ki dodat­ko­we­mu, dar­mo­we­mu por­ta­lo­wi jest to tak­że moż­li­we. Dzię­ki apli­ka­cji VIVOC­lo­ud użyt­kow­ni­cy, mogą w szyb­ki spo­sób skon­fi­gu­ro­wać usta­wie­nia funk­cji kame­ry, alar­mów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia zgod­nie z har­mo­no­gra­mem.  VIVOC­lo­ud zapew­nia dostęp do tej usłu­gi w dowol­nej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej

Detek­cji audio — kame­ra wysła powia­do­mie­nie alar­mo­we gdy odgło­sy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom.

Detek­cja sabo­ta­żu —  kame­ra powia­da­mia o pró­bach zwią­za­nych z jej naru­sze­niem, jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu.

Detek­cja ruchu — umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji.

Maska pry­wat­no­ści — zasło­nię­cie lub roz­my­cie zde­fi­nio­wa­ne­go przez użyt­kow­ni­ka obsza­ru pod­da­ne­go obser­wa­cji.

Kamera IP CC8370-HV

Model CC8370-HV to zewnętrz­na, pano­ra­micz­na kame­ra, któ­ra posia­da bar­dzo sze­ro­ki kąt widze­nia w pozio­mie (180°) oraz moż­li­wość pochy­le­nia obiek­ty­wu w pio­nie do 25°. Kame­ra ma uni­kal­ną, pozba­wio­ną kra­wę­dzi obu­do­wę, unie­moż­li­wia­ją­cą zacze­pie­nie o nią jakie­go­kol­wiek inne­go przed­mio­tu czy liny. Wpły­wa to na zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa osób obser­wo­wa­nych.

Kame­ra CC8370-HV pole­ca­na jest do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, biur, szkół, przed­szko­li, bawial­ni, ban­ków, recep­cji, restau­ra­cji. Ze wzglę­du na swo­ją bez­piecz­ną kon­struk­cje dosko­na­le też spraw­dzi się do moni­to­rin­gu osób w zakła­dach kar­nych, szpi­ta­lach,  obiek­tach Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go i Poli­cji. Dzię­ki swo­je­mu sze­ro­kie­mu polu widze­nia, znaj­du­je tak­że zasto­so­wa­ne do obser­wa­cji pose­sji pry­wat­nych.

Kame­ra pra­cu­je w roz­dziel­czo­ści 3MP, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obra­zu może odby­wać się na kar­cie SD, obsłu­gu­je tak­że stan­dard ONVIF. Posia­da wbu­do­wa­ny mikro­fon i sze­reg inte­li­gent­nych funk­cji jak: detek­cja audio, wykry­wa­nie sabo­ta­żu, detek­cja ruchu czy maski pry­wat­no­ści.

Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i funk­cje:

Trend Micro IoT — kame­ra wypo­sa­żo­na w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce fir­my Trend Micro, zapew­nia­ją wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa i solid­ną ochro­nę sie­ci.

SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty) — pozwa­la na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia.

Reduk­cja szu­mów 3DNR — ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraź­ny obraz, bez zakłó­ceń nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

Smart Stre­am II — tech­no­lo­gia Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.264 pozwa­la­ją prze­sy­łać wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a tak­że zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su- nawet o 50%.

Apli­ka­cja VIVOC­lo­ud — bez­płat­na apli­ka­cja zapew­nia­ją­ca łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny na żywo i nagrań z kar­ty SD.

Detek­cji audio — kame­ra wysła powia­do­mie­nie alar­mo­we gdy odgło­sy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom.

Detek­cja sabo­ta­żu —  kame­ra powia­da­mia o pró­bach zwią­za­nych z jej naru­sze­niem, jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu.

Detek­cja ruchu — umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji.

Maska pry­wat­no­ści — zasło­nię­cie lub roz­my­cie zde­fi­nio­wa­ne­go przez użyt­kow­ni­ka obsza­ru pod­da­ne­go obser­wa­cji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *