1
SPRZEDANYCH
0 %
Awa­ryj­ność
0 %
ZWROTY

Seria kamer 69A fir­my VIVOTEK to naj­bar­dziej popu­lar­na gru­pa kamer do moni­to­rin­gu obiek­tów. Dzię­ki uży­ciu spraw­dzo­nych kom­po­nen­tów i nie­za­wod­nej kon­struk­cji, może­my liczyć na dosko­na­łej jako­ści obraz w całym cza­sie eks­plo­ata­cji sys­te­mu. Sys­tem wyko­rzy­stu­ją­cy te kame­ry zagwa­ran­tu­je bez­ob­słu­go­wy i bez­pro­ble­mo­wy moni­to­ring na wie­le lat. 

Kamera IP IB8369A

Model IB8369A to naj­bar­dziej popu­lar­na kame­ra zewnętrz­na typu bul­let. Po pierw­sze, kame­ra posia­da solid­ną, meta­lo­wą obu­do­wę i wytrzy­ma­ły meta­lo­wy uchwyt z prze­pu­stem kablo­wym (IK10 obu­do­wa i uchwyt), co sta­no­wi duży atut tego mode­lu. Po dru­gie, kon­struk­cja i umiesz­cze­nie prze­wo­du wewnątrz kame­ry umoż­li­wia wytrzy­ma­ły i este­tycz­ny mon­taż bez­po­śred­nio na ele­wa­cji budyn­ku.

Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w oświe­tlacz Smart IR o sku­tecz­nym zasię­gu do 30 metrów i sta­ło­ogni­sko­wy, sze­ro­ki obiek­tyw z mecha­nicz­ną prze­sło­ną IR. W rezul­ta­cie uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz w ciem­no­ściach, przy zupeł­nym bra­ku sztucz­ne­go oświe­tle­nia.

Model ten dosko­na­le spraw­dza się do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, par­kin­gów, ulic, pla­ców zabaw, boisk, a tak­że tere­nów pose­sji pry­wat­nych. 

Kame­ra pra­cu­je w roz­dziel­czo­ści Ful­lHD, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obra­zu może odby­wać się na kar­cie SD, obsłu­gu­je tak­że stan­dard ONVIF.

Poza zale­ta­mi kon­struk­cyj­ny­mi w kame­rze zaim­ple­men­to­wa­no wie­le nowo­cze­snych tech­no­lo­gii:

Trend Micro IoT — kame­ra wypo­sa­żo­na w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce fir­my Trend Micro, zapew­nia wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa i solid­ną ochro­nę sie­ci. Na bie­żą­co moni­to­ro­wa­ny jest ruch sie­ci i blo­ko­wa­ne ewen­tu­al­ne ata­ki. Aktyw­ny moni­to­ring bez­pie­czeń­stwa w zna­czą­cy spo­sób zwięk­sza ochro­nę i dba o pry­wat­ność prze­ka­zu. 

SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty) —  pozwa­la na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. W nie­któ­rych bowiem sytu­acjach, ilość infor­ma­cji z obra­zu jakie uzy­sku­je­my po włą­cze­niu IR jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza, gdy kolor może być czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o suk­ce­sie. Na przy­kład rysy twa­rzy, kolor wło­sów danej oso­by, oczu, skó­ry czy ubra­nia.

Reduk­cja szu­mów 3DNR — ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraź­ny obraz, bez zakłó­ceń nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

Defog — popra­wia obraz i uwy­dat­nie­nia szcze­gó­ły sce­ny w cza­sie poja­wie­nia się dymu i mgły.

Smart Stre­am II — to dru­giej gene­ra­cji kom­pre­sor pasma trans­mi­sji. Dzię­ki zasto­so­wa­niu w kame­rze tech­no­lo­gii Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.264 moż­na prze­sy­łać wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a tak­że zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su- nawet o 50%.

VIVOC­lo­ud App i Por­tal for 24/7 Surve­il­lan­ce — bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze. Pod­gląd do kame­ry i nagrań z kar­ty SD moż­na w łatwy spo­sób uzy­skać przez dedy­ko­wa­ny por­tal VIVOC­lo­ud. Szy­fro­wa­na trans­mi­sja odby­wa się bez kło­po­tli­we­go i ryzy­kow­ne­go udo­stęp­nia­nia urzą­dzeń do sie­ci publicz­nej. Jeże­li aku­rat użyt­kow­nik ma pro­blem ze swo­im urzą­dze­niem mobil­nym lub po pro­stu woli oglą­dać obraz na więk­szym ekra­nie, dzię­ki dodat­ko­we­mu, dar­mo­we­mu por­ta­lo­wi jest to tak­że moż­li­we. Dzię­ki apli­ka­cji VIVOC­lo­ud użyt­kow­ni­cy, mogą w szyb­ki spo­sób skon­fi­gu­ro­wać usta­wie­nia funk­cji kame­ry, alar­mów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia zgod­nie z har­mo­no­gra­mem.  VIVOC­lo­ud zapew­nia dostęp do tej usłu­gi w dowol­nej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej.

Kame­ra posia­da tak­że tzw. inte­li­gent­ne funk­cje pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Tam­pe­ring Detec­tion — powia­da­mia o wszel­kie­go rodza­ju pró­bach zwią­za­nych z naru­sze­niem kame­ry. Dzię­ki temu kame­ra jest w sta­nie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Z kolei funk­cja Video Motion Detec­tion umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji. 

 

PROMOCJA

cena net­to za sztu­kę dla klien­ta koń­co­we­go
499 szt. IB8369A
  • od 1 szt.

INSTALATOR

cena net­to za sztu­kę dla firm mon­ta­żo­wych
xxx 4 pak IB8369A
  • od 4 szt.

HURT

cena net­to za sztu­kę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
xxx 10 pak IB8369A
  • Kar­ton 10 szt.

Kamera kopułowa FD8369A-V

Kolej­ny nie­za­wod­ny model to kame­ra kopuł­ko­wa FD8369A-V. To naj­czę­ściej wybie­ra­na kopuł­ka do zasto­so­wa­nia na zewnątrz. Kame­ra tak­że posia­da wan­da­lo­od­por­ną, wytrzy­ma­łą obu­do­wę (IK10odpor­ną na ude­rze­nia czy pró­by znisz­cze­nia kame­ry. Z kolei kla­sa szczel­no­ści IP66 spra­wia, że dosko­na­le radzi sobie w trud­nych warun­kach pogo­do­wych, takich jak sil­ne opa­dy desz­czu, wyso­ka wil­got­ność czy kurz. 
Kame­ra rów­nież posia­da oświe­tlacz typu Smart IR o zasię­gu 30 metrów. Dzię­ki tej funk­cji uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz gdy jest ciem­no i nie ma sztucz­ne­go oświe­tle­nia.

Dosko­na­le spraw­dza się do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów takich jak: osie­dla, domy, biu­ra, maga­zy­ny, szko­ły, bawial­nie, obiek­ty uży­tecz­no­ści publicz­nej, ogród­ki kawiar­nia­ne,  ram­py prze­ła­dun­ko­we, a tak­że bar­dziej stra­te­gicz­nych obiek­tów jak dwor­ce i lot­ni­ska.

Kame­ra pra­cu­je w roz­dziel­czo­ści Ful­lHD, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obra­zu może odby­wać się na kar­cie SD, obsłu­gu­je stan­dard ONVIF.

Ten model tak­że posia­da wie­le nowo­cze­snych tech­no­lo­gii  funk­cji:

Trend Micro IoT - kame­ra wypo­sa­żo­na w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce fir­my Trend Micro, zapew­nia­ją wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa i solid­ną ochro­nę sie­ci. 

SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty) -  pozwa­la na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. 

Reduk­cja szu­mów 3DNR - ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraź­ny obraz, bez zakłó­ceń nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

Defog — popra­wa obra­zu i uwy­dat­nie­nie szcze­gó­łów sce­ny w cza­sie poja­wie­nia się dymu i mgły.

Smart Stre­am II —  tech­no­lo­gia Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.264 pozwa­la­ją prze­sy­łać wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a tak­że zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su- nawet o 50%.

Apli­ka­cja VIVOC­lo­ud — bez­płat­na apli­ka­cja zapew­nia­ją­ca łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny na żywo i nagrań z kar­ty SD

Kame­ra posia­da tak­że  inte­li­gent­ne funk­cje pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Funk­cja Tam­pe­ring Detec­tion -powia­da­mia o wszel­kie­go rodza­ju pró­bach zwią­za­nych z naru­sze­niem kame­ry. Urzą­dze­nie infor­mu­je użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Wresz­cie funk­cja Motion Detec­tion umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji. 

PROMOCJA

cena net­to za sztu­kę dla klien­ta koń­co­we­go
499 szt. FD8369A-V
  • Od 1 szt.

INSTALATOR

cena net­to za sztu­kę dla firm mon­ta­żo­wych
xxx 4 pak FD8369A-V
  • Od. 4 szt.

HURT

cena net­to za sztu­kę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
xxx 10 pak FD8369A-V
  • Kar­ton 10 szt.

Kamera kopułowa FD8169A

I wresz­cie nasza trze­cia pro­po­zy­cja to kopuł­ko­wa kame­ra wewnętrz­na, model FD8169A

Kame­ra jest wypo­sa­żo­na  w oświe­tlacz typu Smart IR o zasię­gu do 20 metrów. Dzię­ki tej funk­cji uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz w zupeł­nie ciem­nym pomiesz­cze­niu, przy zupeł­nym bra­ku sztucz­ne­go oświe­tle­nia.

Dosko­na­le spraw­dza się do moni­to­ro­wa­nia wnętrz obiek­tów takich jak: skle­py, domy, biu­ra, hote­le, restau­ra­cje, puby, szko­ły, bawial­nie.

Kame­ra pra­cu­je w roz­dziel­czo­ści Ful­lHD, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obra­zu może odby­wać się na kar­cie SD, obsłu­gu­je stan­dard ONVIF

Zobacz­cie jakie tech­no­lo­gie i funk­cje posia­da ten model:

Trend Micro IoT - kame­ry wypo­sa­żo­ne w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce fir­my Trend Micro, zapew­nia­ją wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa i solid­ną ochro­nę sie­ci. 

SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty) -  pozwa­la na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. 

Reduk­cja szu­mów 3DNR — ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraź­ny obraz, bez zakłó­ceń nawet w sła­bym oświe­tle­niu.

Defog — popra­wa obra­zu i uwy­dat­nie­nie szcze­gó­łów sce­ny w cza­sie poja­wie­nia się dymu.

Smart Stre­am II —  tech­no­lo­gia Smart Stre­am II i kom­pre­sji H.264 pozwa­la prze­sy­łać wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a tak­że zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su- nawet o 50%.

Apli­ka­cja VIVOC­lo­ud — bez­płat­na apli­ka­cja zapew­nia­ją­ca­ła­twy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny na żywo i nagrań z kar­ty SD

Kame­ra posia­da tak­że inte­li­gent­ne funk­cje, pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Funk­cja Tam­pe­ring Detec­tion, powia­da­mia o wszel­kie­go rodza­ju pró­bach zwią­za­nych z naru­sze­niem kame­ry. Urzą­dze­nie infor­mu­je użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Funk­cja Motion Detec­tion umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji. 

PROMOCJA

cena net­to za sztu­kę dla klien­ta koń­co­we­go
479 szt. FD8169A
  • Od 1 szt.

INSTALATOR

cena net­to za sztu­kę dla firm mon­ta­żo­wych
xxx 4 pak FD8169A
  • Od 4 szt.

HURT

cena net­to za sztu­kę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
xxx 10 pak FD8169A
  • Kar­ton 10 szt.
Regulamin promocji
1. Ceny promocyjne obowiązują od dnia 07.02.2019 do czasu odwołania promocji.
2. Podane ceny netto dotyczą jednej sztuki produktu.
3. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami.
4. W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Sprzedaży SUMA SOLUTIONS