Seria kamer 69A firmy VIVOTEK to naj­bar­dziej popu­lar­na grupa kamer do moni­to­rin­gu obiek­tów. Dzięki użyciu spraw­dzo­nych kom­po­nen­tów i nie­za­wod­nej kon­struk­cji, możemy liczyć na dosko­na­łej jakości obraz w całym czasie eks­plo­ata­cji systemu. System wyko­rzy­stu­ją­cy te kamery zagwa­ran­tu­je bez­ob­słu­go­wy i bez­pro­ble­mo­wy moni­to­ring na wiele lat. 

Kamera IP IB8369A

Model IB8369A to naj­bar­dziej popu­lar­na kamera zewnętrz­na typu bullet. Po pierw­sze, kamera posiada solidną, meta­lo­wą obudowę i wytrzy­ma­ły meta­lo­wy uchwyt z prze­pu­stem kablo­wym (IK10 obudowa i uchwyt), co stanowi duży atut tego modelu. Po drugie, kon­struk­cja i umiesz­cze­nie prze­wo­du wewnątrz kamery umoż­li­wia wytrzy­ma­ły i este­tycz­ny montaż bez­po­śred­nio na ele­wa­cji budynku.

Kamera została wypo­sa­żo­na w oświe­tlacz Smart IR o sku­tecz­nym zasięgu do 30 metrów i sta­ło­ogni­sko­wy, szeroki obiek­tyw z mecha­nicz­ną prze­sło­ną IR. W rezul­ta­cie uzy­sku­je­my dobrej jakości obraz w ciem­no­ściach, przy zupeł­nym braku sztucz­ne­go oświe­tle­nia.

Model ten dosko­na­le spraw­dza się do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, par­kin­gów, ulic, placów zabaw, boisk, a także terenów posesji pry­wat­nych. 

Kamera pracuje w roz­dziel­czo­ści FullHD, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obrazu może odbywać się na karcie SD, obsłu­gu­je także stan­dard ONVIF.

Poza zale­ta­mi kon­struk­cyj­ny­mi w kamerze zaim­ple­men­to­wa­no wiele nowo­cze­snych tech­no­lo­gii:

Trend Micro IoT — kamera wypo­sa­żo­na w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce firmy Trend Micro, zapew­nia wysoki poziom bez­pie­czeń­stwa i solidną ochronę sieci. Na bieżąco moni­to­ro­wa­ny jest ruch sieci i blo­ko­wa­ne ewen­tu­al­ne ataki. Aktywny moni­to­ring bez­pie­czeń­stwa w zna­czą­cy sposób zwięk­sza ochronę i dba o pry­wat­ność prze­ka­zu. 

SNV (Supreme Night Visibility) —  pozwala na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolorze w warun­kach słabego oświe­tle­nia. W nie­któ­rych bowiem sytu­acjach, ilość infor­ma­cji z obrazu jakie uzy­sku­je­my po włą­cze­niu IR jest nie­wy­star­cza­ją­ca, zwłasz­cza, gdy kolor może być czyn­ni­kiem decy­du­ją­cym o suk­ce­sie. Na przy­kład rysy twarzy, kolor włosów danej osoby, oczu, skóry czy ubrania.

Redukcja szumów 3DNR — ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraźny obraz, bez zakłó­ceń nawet w słabym oświe­tle­niu.

Defog — popra­wia obraz i uwy­dat­nie­nia szcze­gó­ły sceny w czasie poja­wie­nia się dymu i mgły.

Smart Stream II — to drugiej gene­ra­cji kom­pre­sor pasma trans­mi­sji. Dzięki zasto­so­wa­niu w kamerze tech­no­lo­gii Smart Stream II i kom­pre­sji H.264 można prze­sy­łać wyso­kiej jakości wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a także zmniej­szyć prze­strzeń dyskową archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jakości zapisu‐ nawet o 50%.

VIVOCloud App i Portal for 24/7 Surveillance — bez­płat­na apli­ka­cja VIVOCloud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmurze. Podgląd do kamery i nagrań z karty SD można w łatwy sposób uzyskać przez dedy­ko­wa­ny portal VIVOCloud. Szyfrowana trans­mi­sja odbywa się bez kło­po­tli­we­go i ryzy­kow­ne­go udo­stęp­nia­nia urzą­dzeń do sieci publicz­nej. Jeżeli akurat użyt­kow­nik ma problem ze swoim urzą­dze­niem mobil­nym lub po prostu woli oglądać obraz na więk­szym ekranie, dzięki dodat­ko­we­mu, dar­mo­we­mu por­ta­lo­wi jest to także możliwe. Dzięki apli­ka­cji VIVOCloud użyt­kow­ni­cy, mogą w szybki sposób skon­fi­gu­ro­wać usta­wie­nia funkcji kamery, alarmów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia zgodnie z har­mo­no­gra­mem.  VIVOCloud zapew­nia dostęp do tej usługi w dowol­nej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej.

Kamera posiada także tzw. inte­li­gent­ne funkcje pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Tampering Detection — powia­da­mia o wszel­kie­go rodzaju próbach zwią­za­nych z naru­sze­niem kamery. Dzięki temu kamera jest w stanie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Z kolei funkcja Video Motion Detection umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji. 

PROMOCJA

cena netto za sztukę dla klienta koń­co­we­go
zł 499
szt. IB8369A

  • od 1 szt.

zamów

INSTALATOR

cena netto za sztukę dla firm mon­ta­żo­wych
zł xxx
4 pak IB8369A

  • od 4 szt.

zapytaj

HURT

cena netto za sztukę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
zł xxx
10 pak IB8369A

  • Karton 10 szt.

zapytaj

Kamera kopułowa FD8369A‐V

 

Kolejny nie­za­wod­ny model to kamera kopuł­ko­wa FD8369A‐V. To naj­czę­ściej wybie­ra­na kopułka do zasto­so­wa­nia na zewnątrz. Kamera także posiada wan­da­lo­od­por­ną, wytrzy­ma­łą obudowę (IK10) odporną na ude­rze­nia czy próby znisz­cze­nia kamery. Z kolei klasa szczel­no­ści IP66 sprawia, że dosko­na­le radzi sobie w trud­nych warun­kach pogo­do­wych, takich jak silne opady deszczu, wysoka wil­got­ność czy kurz.
Kamera również posiada oświe­tlacz typu Smart IR o zasięgu 30 metrów. Dzięki tej funkcji uzy­sku­je­my dobrej jakości obraz gdy jest ciemno i nie ma sztucz­ne­go oświe­tle­nia.

Doskonale spraw­dza się do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów takich jak: osiedla, domy, biura, maga­zy­ny, szkoły, bawial­nie, obiekty uży­tecz­no­ści publicz­nej, ogródki kawiar­nia­ne,  rampy prze­ła­dun­ko­we, a także bar­dziej stra­te­gicz­nych obiek­tów jak dworce i lot­ni­ska.

Kamera pracuje w roz­dziel­czo­ści FullHD, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obrazu może odbywać się na karcie SD, obsłu­gu­je stan­dard ONVIF.

Ten model także posiada wiele nowo­cze­snych tech­no­lo­gii  funkcji:

Trend Micro IoT - kamera wypo­sa­żo­na w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce firmy Trend Micro, zapew­nia­ją wysoki poziom bez­pie­czeń­stwa i solidną ochronę sieci. 

SNV (Supreme Night Visibility) -  pozwala na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolorze w warun­kach słabego oświe­tle­nia. 

Redukcja szumów 3DNR - ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraźny obraz, bez zakłó­ceń nawet w słabym oświe­tle­niu.

Defog — poprawa obrazu i uwy­dat­nie­nie szcze­gó­łów sceny w czasie poja­wie­nia się dymu i mgły.

Smart Stream II —  tech­no­lo­gia Smart Stream II i kom­pre­sji H.264 pozwa­la­ją prze­sy­łać wyso­kiej jakości wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a także zmniej­szyć prze­strzeń dyskową archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jakości zapisu‐ nawet o 50%.

Aplikacja VIVOCloud — bez­płat­na apli­ka­cja zapew­nia­ją­ca łatwy i bez­piecz­ny podgląd zdalny na żywo i nagrań z karty SD

Kamera posiada także  inte­li­gent­ne funkcje pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Funkcja Tampering Detection -powia­da­mia o wszel­kie­go rodzaju próbach zwią­za­nych z naru­sze­niem kamery. Urządzenie infor­mu­je użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Wreszcie funkcja Motion Detection umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji. 

PROMOCJA

cena netto za sztukę dla klienta koń­co­we­go
zł 499
szt. FD8369A‐V

  • Od 1 szt.

zamów

INSTALATOR

cena netto za sztukę dla firm mon­ta­żo­wych
zł xxx
4 pak FD8369A‐V

  • Od. 4 szt.

zapytaj

HURT

cena netto za sztukę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
zł xxx
10 pak FD8369A‐V

  • Karton 10 szt.

zapytaj

Kamera kopułowa FD8169A

I wresz­cie nasza trzecia pro­po­zy­cja to kopuł­ko­wa kamera wewnętrz­na, model FD8169A

Kamera jest wypo­sa­żo­na  w oświe­tlacz typu Smart IR o zasięgu do 20 metrów. Dzięki tej funkcji uzy­sku­je­my dobrej jakości obraz w zupeł­nie ciemnym pomiesz­cze­niu, przy zupeł­nym braku sztucz­ne­go oświe­tle­nia.

Doskonale spraw­dza się do moni­to­ro­wa­nia wnętrz obiek­tów takich jak: sklepy, domy, biura, hotele, restau­ra­cje, puby, szkoły, bawial­nie.

Kamera pracuje w roz­dziel­czo­ści FullHD, wyświe­tla 30 kl/sek, zasi­la­nia jest poprzez PoE, a zapis obrazu może odbywać się na karcie SD, obsłu­gu­je stan­dard ONVIF

Zobaczcie jakie tech­no­lo­gie i funkcje posiada ten model:

Trend Micro IoT — kamery wypo­sa­żo­ne w opro­gra­mo­wa­nie zabez­pie­cza­ją­ce firmy Trend Micro, zapew­nia­ją wysoki poziom bez­pie­czeń­stwa i solidną ochronę sieci. 

SNV (Supreme Night Visibility) —  pozwala na dokład­ne moni­to­ro­wa­nie w kolorze w warun­kach słabego oświe­tle­nia. 

Redukcja szumów 3DNR — ta tech­no­lo­gia zapew­nia wyraźny obraz, bez zakłó­ceń nawet w słabym oświe­tle­niu.

Defog — poprawa obrazu i uwy­dat­nie­nie szcze­gó­łów sceny w czasie poja­wie­nia się dymu.

Smart Stream II —  tech­no­lo­gia Smart Stream II i kom­pre­sji H.264 pozwala prze­sy­łać wyso­kiej jakości wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go, a także zmniej­szyć prze­strzeń dyskową archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jakości zapisu‐ nawet o 50%.

Aplikacja VIVOCloud — bez­płat­na apli­ka­cja zapew­nia­ją­ca­ła­twy i bez­piecz­ny podgląd zdalny na żywo i nagrań z karty SD

Kamera posiada także inte­li­gent­ne funkcje, pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Funkcja Tampering Detection, powia­da­mia o wszel­kie­go rodzaju próbach zwią­za­nych z naru­sze­niem kamery. Urządzenie infor­mu­je użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Funkcja Motion Detection umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji. 

PROMOCJA

cena netto za sztukę dla klienta koń­co­we­go
zł 479
szt. FD8169A

  • Od 1 szt.

zamów

INSTALATOR

cena netto za sztukę dla firm mon­ta­żo­wych
zł xxx
4 pak FD8169A

  • Od 4 szt.

zapytaj

HURT

cena netto za sztukę dla firm dys­try­bu­cyj­nych
zł xxx
10 pak FD8169A

  • Karton 10 szt.

zapytaj

Regulamin promocji
1. Ceny promocyjne obowiązują od dnia 07.02.2019 do czasu odwołania promocji.
2. Podane ceny netto dotyczą jednej sztuki produktu.
3. Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami.
4. W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Sprzedaży SUMA SOLUTIONS