PAŹDZIERNIK — Szkolenia VEC II

Szko­le­nie kame­ry VIVOTEK Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. • Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty pro­duk­tów VIVOTEK wraz z tech­no­lo­gia­mi dostęp­ny­mi w kame­rach. • Blok szko­le­nio­wy VEC IIVDT – Opis pro­gra­mu VECII » Szko­le­nie pro­wa­dzą: VIVOTEK Pol­ska Robert Sta­nosz – Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger (Poland)…

Czytaj więcej ...

Szkolenie VIVOTEK

Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip. • Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty…

Czytaj więcej ...

Spływ kajakowy VIVOTEK

Świę­tu­je­my waka­cje — spływ kaja­ko­wy 24 czerw­ca Zapra­sza­my Part­ne­rów VIVOTEK do udzia­łu w jed­no­dnio­wym spły­wie kaja­ko­wym na rze­ce Mała Panew. Kajak to dosko­na­ły relaks i odpo­czy­nek dla osób pre­fe­ru­ją­cych aktyw­ne for­my spę­dza­nia cza­su i świet­na oka­zja do kolej­nej przy­go­dy z VIVOTEK Pol­ska.…

Czytaj więcej ...

Szkolenie certyfikacyjne VIVOTEK VECII

Szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne VIVOTEK VECII jest ele­men­tem mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­gra­mu szko­le­nio­we­go inte­gra­to­rów pro­jek­tu­ją­cych sys­te­my wideo IP. Szko­le­nie trwa dwa dni i obej­mu­je aspek­ty dobo­ru, pro­jek­to­wa­nia i kon­fi­gu­ra­cji sys­te­mów wideo IP. Szko­le­nie koń­czy się testem egza­mi­na­cyj­nym. Test jest ele­kro­nicz­ny (www) i moż­na podejść do nie­go po szko­le­niu. np. w domu na spo­koj­nie z kawą 😉 Szko­le­nie jest bez­płat­ne.…

Czytaj więcej ...

Analityka profesjonalna — AImetis

Zapra­sza­my na semi­na­rium pre­zen­tu­ją­ce roz­wią­za­nia Aime­tis w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i użyt­ko­wa­nia ana­li­ty­ki pro­fe­sjo­na­la­nej w sys­te­mach moni­to­rin­gu wie­do ip !…

Czytaj więcej ...

Dołącz do VIVOTEK — szkolenie 26 kwietnia KATOWICE

Szko­le­nie VIVOTEK — Zostań Part­ne­rem VIVOTEK Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip.…

Czytaj więcej ...

Szkolenie dołącz do Vivotek (Poznań)

Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip. • Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty…

Czytaj więcej ...

Systemy inteligentnego domu — SIGMA CASA

Zapra­sza­my 13 mar­ca na ćwi­cze­nia z naszym sys­te­mem. W kame­ral­nym gro­nie będzie­my spi­nać, uru­cha­miać, kon­fi­gu­ro­wać “tak aby jed­nym pal­cem” kon­fi­gu­ro­wać nasz sys­tem inte­li­gent­ne­go domu.…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl