XProtect Transact Milestone – łączenie obrazu wideo z informacjami o transakcji

Korzyści łączenia obrazu wideo z informacjami uzyskanymi z XProtect Transact Milestone.

Zobaczcie co możecie zyskać dzięki łączeniu obrazu wideo z informacjami uzyskanymi z XProtect Transact Milestone.

XProtect Transact Milestone umożliwia rejestro­wanie obrazu wideo dla różnych rodzajów procesów związanych z trans­ak­cjami kupna i sprzedaży.  Z powodzeniem może być wykorzy­stywany w takich sektorach jak: sprzedaż, transport, bankowość, usługi finansowe w celu ograni­czenia kradzieży, oszustw, jak i dalszego postę­po­wania w kwestii docho­dzenia spraw.

XProtect Transact, dzięki połączeniu danych pocho­dzących z trans­akcji z systemów w punktach sprzedaży, skanerów, kas fiskalnych lub innych urządzeń z powią­zanym obrazem wideo, umożliwia monito­ro­wanie w czasie rzeczy­wistym, a także groma­dzenie danych i łączenie ich z obrazem wideo.

XProtect jest dostępny jako produkt dodatkowy do oprogra­mo­wania XProtect i sieciowych rejestra­torów Husky NVR.

Dlaczego warto wybrać XProtect Transact?

Identy­fi­kacja kradzieży i oszustw

Monito­ro­wanie punktów sprzedaży  i  kas w czasie rzeczy­wistym i rozwią­zy­wanie problemów związanych z kradzieżą towarów.

Wyjaśnianie przyczyn niezgod­ności stanów magazy­nowych

Genero­wanie raportów, infor­macji o dokonanych trans­ak­cjach wraz z danymi ich dotyczącymi, a także tworzenie miniatur nagrań.

Śledzenie przesyłek i dostaw

Umożliwia śledzenie stanu przycho­dzących i wysyłanych towarów w celu uniknięcia rekla­macji, jak i wysyłania niekom­pletnych produktów.

Jakie możliwości posiada XProtect Transact?

  • Łatwe groma­dzenie danych i łączenie ich z obrazem wideo.
  • Monito­ro­wanie zdarzeń w czasie rzeczy­wistym i infor­mo­wanie o niety­powych zdarze­niach.
  • Wyszu­ki­wanie określonych typów trans­akcji, w tym przypadków związanych z kradzieżą, dzięki szerokiej bazie nagrań wideo.

Źródło: 
Katalog produktów
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/transact/