XProtect Smart Wall

Smart Wall to kolej­ny doda­tek XPro­tect Mile­sto­ne, umoż­li­wia­ją­cy wyświe­tla­nie wszyst­kich infor­ma­cji wideo w sys­te­mie dla uzy­ska­nia kom­plet­ne­go obra­zu. Doda­tek ten znacz­nie popra­wia czas reak­cji poprzez zapew­nie­nie kom­plet­ne­go obra­zu dużych ośrod­ków nad­zo­ru. Ścia­na moni­to­rów jest zin­te­gro­wa­na z dodat­kiem Smart Client, co z kolei uła­twia użyt­kow­ni­kom zarzą­dza­nie nią w dużych sys­te­mach. Small Wall obsłu­gu­je dowol­ną licz­bę i kom­bi­na­cję moni­to­rów, nie­za­leż­nie od mar­ki i pro­du­cen­ta. Nie­wąt­pli­wą zale­tą jest to, że wie­lu użyt­kow­ni­ków może wyświe­tlać ten sam obraz, co poma­ga lepiej koor­dy­no­wać róż­ne­go rodza­ju dzia­ła­nia. 

Niższy koszt eksploatacji

Doda­tek Smart Wall to część opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect Cor­po­ra­te i dostęp­na jest dla opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect Expert, Husky M500 i M550 Advan­ced. Fir­ma nie musi inwe­sto­wać w nowy sprzęt, gdyż wszyst­ko dzia­ła na dotych­cza­so­wych, stan­dar­do­wych urzą­dze­niach dotych­czas uży­wa­nych. Obsłu­ga funk­cji deko­do­wa­nia obra­zu ze wspo­ma­ga­niem sprzę­to­wym tak­że przy­czy­nia się do zmniej­sza­nia kosz­tu osprzę­tu, ogra­ni­cza­jąc roz­miar inwe­sty­cji wyma­ga­nej do uzy­ska­nia peł­ne­go wido­ku ścia­ny moni­to­rów.

Wybór udostępnianych informacji

Smart Wall pozwa­la ope­ra­to­rom ste­ru­ją­cym wybrać spo­sób publi­ka­cji. Moż­na tak­że zapro­gra­mo­wać sys­tem tak, aby auto­ma­tycz­nie wyświe­tlał okre­ślo­ne typy alar­mów i zda­rzeń, oraz wybrać infor­ma­cje, któ­re zosta­ną wyświe­tlo­ne po ich udo­stęp­nie­niu.

Łatwa instalacja

Doda­tek Smart Wall jest czę­ścią XPro­tect Smart Client, w związ­ku z tym jego insta­la­cja jest bar­dzo szyb­ka i łatwa. A pro­sty inter­fejs użyt­kow­ni­ka spra­wia, że szko­le­nie nie jest skom­pli­ko­wa­ne.

Koordynowanie działań

Dzię­ki wspól­nej plat­for­mie dla osób w pomiesz­cze­niu ste­ru­ją­cym, dzię­ki któ­rej moż­na udo­stęp­nić kame­ry, obra­zy oraz pew­ne sekwen­cje wideo  za pomo­cą funk­cji prze­cią­ga­nia i upusz­cza­nia.

Źródło: katalog produktów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *