XProtect Screen Recorder – dodatek do oprogramowania XProtect i sieciowych rejestratorów Husky NVR

Wzrost produktywności dzięki dyskretnym nagraniom ekranów.

Screen Recorder to kolejny dodatek, który umoż­li­wia opro­gra­mo­wa­niu XProtect VMS i reje­stra­to­rom Husky NVR reje­stro­wa­nie nagrań ekranów z różnych kom­pu­te­rów z sys­te­mem Windows lub ter­mi­na­li w punk­tach sprze­da­ży.

Dodatek jest łatwy do zain­sta­lo­wa­nia na kom­pu­te­rach, a nagra­nia są zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z innymi danymi wideo.

3 zalety Screen Recorder

thul-6B4CFAAD-B474-441C-A85DB3293DF8D498

Po pierw­sze – moni­to­ro­wa­nie jest dys­kret­ne

Użytkownik kom­pu­te­ra, który jest moni­to­ro­wa­ny, nie widzi  trwa­ją­ce­go nagry­wa­nia.

thul-6B4CFAAD-B474-441C-A85DB3293DF8D498

Po drugie – można nagry­wać wiele ekranów

Monitorując kom­pu­ter z wieloma ekra­na­mi, można wybrać nagra­nie z dowol­ne­go, poje­dyn­cze­go ekranu.

thul-6B4CFAAD-B474-441C-A85DB3293DF8D498

Po trzecie – nagra­nia ekra­no­we można obsłu­gi­wać jak stan­dar­do­we dane wideo

  1. Strumienie wideo reje­stro­wa­ne przez Screen Recorder są tak samo obsłu­gi­wa­ne, jak stru­mie­nie z kamer i można je oglądać na żywo, nagry­wać i odtwa­rzać. Strumienie wideo można także łatwo ozna­czać lub eks­por­to­wać.

Co zyskujemy dzięki Screen Recoder?

1. Dzięki reje­stro­wa­niu nagrań z ekranów trans­ak­cyj­nych, możemy w łatwy sposób tworzyć mate­ria­ły dowo­do­we, pomocne w doku­men­ta­cji codzien­nej dzia­łal­no­ści.
2. Monitorowanie codzien­nych działań przy­czy­nia się do wzrostu wydaj­no­ści i efek­tyw­no­ści.
3. Nagrania możemy wyko­rzy­stać do poprawy zarzą­dza­nia pra­cow­ni­ka­mi, a także pod­nieść jakość szkoleń.

Źródło: Katalog produktów Milestone

Tagged under: