XProtect Screen Recorder – dodatek do oprogramowania XProtect i sieciowych rejestratorów Husky NVR

Wzrost produktywności dzięki dyskretnym nagraniom ekranów.

Scre­en Recor­der to kolej­ny doda­tek, któ­ry umoż­li­wia opro­gra­mo­wa­niu XPro­tect VMS i reje­stra­to­rom Husky NVR reje­stro­wa­nie nagrań ekra­nów z róż­nych kom­pu­te­rów z sys­te­mem Win­dows lub ter­mi­na­li w punk­tach sprze­da­ży.

Doda­tek jest łatwy do zain­sta­lo­wa­nia na kom­pu­te­rach, a nagra­nia są zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z inny­mi dany­mi wideo.

3 zalety Screen Recorder

thul-6B4CFAAD-B474-441C-A85DB3293DF8D498

Po pierw­sze – moni­to­ro­wa­nie jest dys­kret­ne

Użyt­kow­nik kom­pu­te­ra, któ­ry jest moni­to­ro­wa­ny, nie widzi  trwa­ją­ce­go nagry­wa­nia.

thul-6B4CFAAD-B474-441C-A85DB3293DF8D498

Po dru­gie – moż­na nagry­wać wie­le ekra­nów

Moni­to­ru­jąc kom­pu­ter z wie­lo­ma ekra­na­mi, moż­na wybrać nagra­nie z dowol­ne­go, poje­dyn­cze­go ekra­nu.

thul-6B4CFAAD-B474-441C-A85DB3293DF8D498

Po trze­cie – nagra­nia ekra­no­we moż­na obsłu­gi­wać jak stan­dar­do­we dane wideo

  1. Stru­mie­nie wideo reje­stro­wa­ne przez Scre­en Recor­der są tak samo obsłu­gi­wa­ne, jak stru­mie­nie z kamer i moż­na je oglą­dać na żywo, nagry­wać i odtwa­rzać. Stru­mie­nie wideo moż­na tak­że łatwo ozna­czać lub eks­por­to­wać.

 

Co zyskujemy dzięki Screen Recoder?

1. Dzię­ki reje­stro­wa­niu nagrań z ekra­nów trans­ak­cyj­nych, może­my w łatwy spo­sób two­rzyć mate­ria­ły dowo­do­we, pomoc­ne w doku­men­ta­cji codzien­nej dzia­łal­no­ści.
2. Moni­to­ro­wa­nie codzien­nych dzia­łań przy­czy­nia się do wzro­stu wydaj­no­ści i efek­tyw­no­ści.
3. Nagra­nia może­my wyko­rzy­stać do popra­wy zarzą­dza­nia pra­cow­ni­ka­mi, a tak­że pod­nieść jakość szko­leń.

Źródło: Katalog produktów Milestone

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *