XProtect Retail — efektywny dodatek do oprogramowania umożliwiający rejestrowanie działań sprzedażowych

Większe zyski — poprzez ograniczenie kradzieży i skuteczną identyfikację uszustw

XPro­tect Reta­il to doda­tek do opro­gra­mo­wa­nia, któ­ry pozwa­la reje­stro­wać dzia­ła­nia sprze­da­żo­we, wszę­dzie tam gdzie trans­ak­cje powią­za­ne są z obra­zem wideo.  Może być wyko­rzy­sta­ny w celu ogra­ni­cza­nia kra­dzie­ży, popra­wy wydaj­no­ści i efek­tyw­no­ści pra­cy oraz szko­le­nia pra­cow­ni­ków.

XPro­tect Reta­il wystar­czy zin­te­gro­wać z ERP oraz sys­te­mem POS, aby otrzy­mać inte­re­su­ją­ce nas rapor­ty i ana­li­zy.  Dostar­cza w peł­ni zsyn­chro­ni­zo­wa­ny obraz wideo i dane o trans­ak­cji w posta­ci mate­ria­łu dowo­do­we­go dla wewnętrz­nych dzia­łów fir­my, jak i orga­nów ści­ga­nia, w sytu­acji gdy doj­dzie do nad­użyć. 

 

3 najważniejsze funkcje:

1. Umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie zbior­czej ana­li­zy poszcze­gól­nych skle­pów, sprze­daw­ców i trans­ak­cji.

 

2. Ma moż­li­wość inte­gra­cji się z inny­mi sys­te­ma­mi ERP orga­ni­za­cji han­dlo­wych dla efek­tyw­niej­sze­go prze­glą­du dzia­łań i zacho­wań.

 

3. Może być powią­za­ne z kasa­mi fiskal­ny­mi, jak i obsłu­gi­wać sta­łą ana­li­zę kas prze­no­śnych.

Dlaczego warto wybrać XProtect Retail?

Gdy sto­su­je­my doda­tek do opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect Reta­il może­my opty­ma­li­zo­wać dzia­ła­nia punk­tu sprze­da­ży łącząc trans­ak­cje z obra­zem wideo. To z kolei ogra­ni­cza wewnętrz­ne nad­uży­cia.

Pozwa­la na zbie­ra­nie tech­nicz­ne­go mate­ria­łu dowo­do­we­go w celu potwier­dze­nia i udo­wod­nie­nia oszustw. Same dane z trans­ak­cji bez obra­zu wideo mogą być nie­wy­star­cza­ją­ce, aby posta­wić zarzu­ty.

XPro­tect Reta­il jest dostęp­ny jako pro­dukt dodat­ko­wy do opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect i sie­cio­wych reje­stra­to­rów Husky NVR.

Zobacz­cie tak­że:

XPro­tect Trans­act Mile­sto­ne – łącze­nie obra­zu wideo z infor­ma­cja­mi o trans­ak­cji

Źródło: Katalog produktów Milestone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *