XProtect Mobile Milestone — Zdalny nadzór gdziekolwiek jesteś!

XProtect Mobile to bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne, dla wszystkich produktów Milestone.
Dzięki bezpłatnej aplikacji XProtect Mobile będziesz mieć zdalny dostęp do systemu nadzoru na urządze­niach mobilnych, gdzie­kolwiek jesteś, nawet w trakcie podróży. Wystarczy smartfon czy tablet z dostępem do internetu.

Aplikacja umożliwia wyświe­tlanie, odtwa­rzanie i ekspor­to­wanie nagrań wideo, słuchanie dźwięku, a także przeka­zy­wanie za pomocą kamery komuni­katów używając przycisku Push-To-Talk. Co więcej, dzięki kontroli dostępu, możemy odbierać powia­do­mienia dotyczące zdarzeń i wyzwa­lanych alarmów bezpo­średnio na urządzeniu mobilnym. Aplikacja XProtect Mobile pozwala szybko reagować na wszelkie incydenty i zdarzenia, poprzez zdalne stero­wanie wyjściami. Dzieje się tak, ponieważ obraz wideo, dzięki GPS, jest na bieżąco przesyłany z kamery na urządzenie mobilne i z powrotem do systemu XProtect. Aplikacja obsługuje 30 języków i zapewnia natych­mia­stowy dostęp do systemów za pośred­nictwem Wi-Fi, 3G lub 4G. Co najważ­niejsze,  XProtect Mobile współ­pracuje bezpro­blemowo ze wszystkimi produktami do zarzą­dzania wideo XProtect, serią Milestone Husky NVR i można ją bezpłatnie pobrać z Google Play oraz App Store.

XProtect Mobile
XProtect Milestone

Zalety XProtect Mobile

Dostęp do swojego systemu z dowolnego miejsca

Po pierwsze, dzięki natych­mia­stowemu dostępowi do systemu masz możliwość na bieżąco przeglą­dania i odtwa­rzania wideo. Dodatkowo w przypadku wystą­pienia określonych zdarzeń, można nimi zarządzać. Wystarczy jedynie urządzenie mobilne i dostęp do interentu.*

Informacje na bieżąco

Po drugie, XProtect Mobile przesyła powia­do­mienia push, które przekazują infor­macje o urucho­mieniu alarmów i żądaniu alarmów.* 

Bezpieczna łączność

Kolejną zaletą jest bezpie­czeństwo na najwyższym poziomie. Cała komuni­kacja między aplikacją XProtect Mobile, a serwerem jest szyfrowana, zapew­niając najwyższy poziom bezpie­czeństwa.

Łatwy dostęp do nagrań

Dzięki stałemu dostępowi do nagrań, możesz podej­mować natych­mia­stowe działania, popra­wiając poziom bezpie­czeństwa, nawet gdy jesteś w trakcie podróży.

Obraz wideo w wielu witrynach nadzoru

Możesz uzyskać dostęp do wszystkich podstron w dużych insta­la­cjach, na przykład wielo­od­dzia­łowych.

Wykorzystanie audio do bezpośredniej komunikacji

Na bieżąco możesz odsłu­chiwać dźwięk rejestrowany przez kamerę i w drugą stronę komuni­kować się, czyli przesyłać dźwięk za pośred­nictwem głośników podłą­czonych do kamery. To wszystko możliwe jest przy wykorzy­staniu urządzenia mobilnego.

*Wymaga integracji z kontrolą dostępu XProtect firmy Milestone

Podsu­mo­wując, dzięki XProtect Mobile możesz szybko zareagować na określone zdarzenie!
Pamiętaj, że masz dostęp do obrazu wideo na żywo, w tym do dźwięku z kamer. To z kolei pozwala reagować na bieżąco na zdarzenia w miarę ich wystę­po­wania. Wykorzy­stując lokali­zację GPS, masz infor­mację o dokładnym miejscu wystę­po­wania zdarzenia. W razie wystą­pienia określonego zdarzenia, po urucho­mieniu alarmu, wysyłane są do Ciebie powia­do­mienia push, abyś mógł natych­miast zareagować. Możesz zdalnie sterować kontrolą dostępu, a co za tym idzie kontro­lować wyjścia/wejścia, pozwalać lub odmawiać dostępu, a także włączać / wyłączać światło.

Zobacz jak to działa!

XProtect Mobile to aplikacja Android, która umożliwia monito­ro­wanie wideo ze wszystkich produktów do zarzą­dzania wideo XProtect (VMS) bezpo­średnio na smart­fonie lub tablecie. Na filmie zobaczysz, jak skonfi­gu­rować i używać XProtect Mobile, w tym dodać serwery XProtect Mobile, przeglądać wideo na żywo i nagrany materiał oraz sterować kamerami typu pan-tilt-zoom.
XProtect Mobile jest dostępna także do pobrania z Android Market i App Store.

Android
iOS

Pobierz XProtect Mobile za darmo!

Na zakoń­czenie, jeszcze parę infor­macji. XProtect Mobile składa się z dwóch elementów, aplikacji na smartfona lub tablet i serwera. Komponent serwera XProtect Mobile jest dołączony do insta­latora XProtect VMS i wstępnie załadowany do rejestra­torów Milestone Husky NVR. XProtect Mobile obsługuje urządzenia mobilne z nastę­pu­jącymi systemami opera­cyjnymi: Android 2.2, iOS5 i wyższymi.

6 polecanych dodatków do oprogramowania XProtect Milestone

Źródło: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/clients/xprotect-mobile/