XProtect Essential+ bezpłatne oprogramowanie do zarządzania nagraniami

XPro­tect Essen­tial+ to w peł­ni funk­cjo­nal­na wer­sja wio­dą­ce­go na ryn­ku opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia nagra­nia­mi (VMS) i w dodat­ku zupeł­nie bez­płat­na!

Obsłu­gu­je do 8 kamer i dosko­na­le spraw­dzi się w przy­pad­ku mniej­szych firm, któ­re potrze­bu­ją pod­sta­wo­we­go sys­te­mu moni­to­rin­gu w celu ochro­ny pra­cow­ni­ków i mie­nia.

Opro­gra­mo­wa­nie z łatwo­ścią inte­gru­je się z inny­mi sys­te­ma­mi i apli­ka­cja­mi dostęp­ny­mi na ryn­ku. W związ­ku z tym w zależ­no­ści od poja­wia­ją­cych się potrzeb, moż­na je roz­bu­do­wy­wać.

kame­ra

 

Obsłu­ga do 8 kamer

ser­wer

 

Insta­la­cja jed­no­ser­we­ro­wa

Warto wybrać XProtect Essential+  ponieważ:

- jest w peł­ni funk­cjo­nal­nym opro­gra­mo­wa­niem VMS
- jest bez­płat­ne
- moż­na je roz­bu­do­wy­wać w razie roz­wo­ju potrzeb
- obsłu­gu­je każ­dy model kame­ry
- opro­gra­mo­wa­nie jest w języ­ku ojczy­stym (dostęp­ne aż w 30 języ­kach)
- umoż­li­wia szyb­kie bada­nie incy­den­tów i powrót do codzien­nych zadań
- w łatwy i bez­piecz­ny spo­sób udo­stęp­nia­ny jest obraz wideo (Obraz moż­na oglą­dać na kom­pu­te­rze, lap­to­pie, table­cie czy smart­fo­nie. Trans­mi­sję wideo moż­na oglą­dać z dowol­ne­go miej­sca i o każ­dej porze, z domu, z pra­cy, w cza­sie podró­ży).

 

Dostęp do obrazu wideo przez:
tele­fon
lap­top
kom­pu­ter

apli­ka­cję na tele­fo­nie komór­ko­wym

prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą

apli­ka­cję na kom­pu­te­rze
Smart Client

Najważniejsze funkcje:

1. Nie­ogra­ni­czo­ny czas prze­cho­wy­wa­nia wideo
2. Obsłu­ga roz­wią­zań innych firm
3. 30 sekun­do­wa aktu­ali­za­cja do bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go pro­duk­tu
4. Obsłu­ga wszel­kich typów kamer
5. Wbu­do­wa­ne wykry­wa­nie ruchu w obra­zie wideo

Fir­ma Mile­sto­ne pro­jek­tu­je, opra­co­wu­je i wytwa­rza naj­lep­sze na świe­cie roz­wią­za­nia w zakre­sie zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem dla wszyst­kich orga­ni­za­cji, bez wzglę­du na ich roz­miar i cha­rak­ter dzia­łal­no­ści.

Źró­dło: Roz­wią­za­nia do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem, kata­log pro­duk­tów Mile­sto­ne

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *