Wtorkowe webinary techniczne z Milestone 2018

Już wkrót­ce rusza­ją webi­na­ry Mile­sto­ne! Bar­dzo tech­nicz­ne, pre­zen­tu­ją­ce istot­ne infor­ma­cje, bez komer­cyj­nych opo­wie­ści i zbęd­nych slaj­dów. Jeże­li jeste­ście zain­te­re­so­wa­ni, zare­je­struj­cie się od razu!  Webi­na­ry pro­wa­dzo­ne są w języ­ku angiel­skim.

 Wtorki z Milestone start o godz 10.00 !

Zarejestruj się już dzisiaj!

Nowe funkcje

Webi­nar prze­pro­wa­dzi nas przez rodzi­nę pro­duk­tów XPro­tect +, AAC i regu­ły Audio, a tak­że DLNA i kon­tro­lę dostę­pu oraz Mile­sto­ne Mobi­le.

30 styczeń


Reje­stra­cja

Nowości 2018 R1

W tym webi­na­rze prze­gląd tech­nicz­ny. Zosta­ną odkry­te i zapre­zen­to­wa­ne przed Wami nowe funk­cje dostęp­ne w edy­cji 2018 R1.

27 luty


reje­stra­cja

Przekierowanie portów, antywirus i zapora

Tym razem zosta­nie zapre­zen­to­wa­ne w jaki spo­sób zapew­nić bar­dziej bez­piecz­ne śro­do­wi­sko pra­cy Mile­sto­ne XPro­tect i omó­wio­na zawar­tość pod­ręcz­ni­ka XPro­tect Har­de­ning Guide.

27 marzec


reje­stra­cja

Rozważania dotyczące GDPR (General Data Protection Regulation)

W jaki spo­sób regu­ły, role i upraw­nie­nia mogą pomóc w prze­strze­ga­niu prze­pi­sów doty­czą­cych GDPR. Przej­dzie­my przez:
— Dwu eta­po­we uwie­rzy­tel­nia­nie
— Szy­fro­wa­nie bazy danych
— Ela­stycz­ne zasa­dy prze­cho­wy­wa­nia

24 kwiecień


reje­stra­cja

Interconnect i centralny monitoring

Pod­czas tego webi­na­ru zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną dostęp­ne kon­fi­gu­ra­cje i funk­cje Mile­sto­ne z Sure­view Immix, Gemi­ni Bold i Moni­tor­soft Sen­ti­nel.

29 maj


reje­stra­cja

Wię­cej infor­ma­cji na temat webi­na­rów znaj­dzie­cie tutaj Webi­na­ry Mile­sto­ne sty­czeń-maj 2018

źró­dło: https://www.milestonesys.com/events/events/webinars/technical-webinars-2018-UK-Ireland/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl