VIVOTEK — najbardziej rozbudowana oferta kamer panoramicznych.

VIVOTEK posiada najbardziej rozbudowaną ofertę kamer panoramicznych 180 °. 

Pano­ra­micz­ne kame­ry VIVOTEK dostęp­ne są w sze­ro­kiej gamie mega­pik­se­lo­wych roz­dziel­czo­ści: 2, 3, 8, 12 MP. Posia­da­ją róż­ne­go rodza­ju i kształ­tu obu­do­wy, co spra­wia, że ich zasto­so­wa­nie jest po pro­stu wszech­stron­ne! Zarów­no w przy­pad­ku moni­to­rin­gu wnętrz, jak i otwar­tych prze­strze­ni w trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Dosko­na­le spraw­dzą się w skle­pach, hote­lach, zakła­dach usłu­go­wych, pose­sjach pry­wat­nych czy zakła­dach prze­my­sło­wych, uli­cach miast i w wie­lu innych stra­te­gicz­nych miej­scach. Kame­ry pano­ra­micz­ne to ide­al­ne roz­wią­za­nie do moni­to­rin­gu, w któ­rym istot­ne jest uzy­ska­nie obra­zu bez tzw. mar­twych stref. 

Nie­któ­re mode­le kamer (MS8391-EV, MS8392-EV) reje­stru­ją obraz w ultra sze­ro­kiej per­spek­ty­wie 180 stop­ni i roz­dziel­czo­ści  np. 12 MP. Dzię­ki cze­mu nawet przy bar­dzo dużym cyfro­wym zoo­mie zacho­wa­na jest wyso­ka szcze­gó­ło­wość obra­zu. Cechy te spra­wia­ją, że kame­ry mogą objąć swo­im zasię­giem bar­dzo roz­le­gły teren, co spra­wia, że dosko­na­le nada­je się do nad­zo­ru otwar­tych prze­strze­ni. Mię­dzy inny­mi miejsc takich jak uli­ce, skrzy­żo­wa­nia, par­ki, wiel­ko­po­wierzch­nio­we par­kin­gi, a tak­że hale maga­zy­no­we i pro­duk­cyj­ne. Z kolei  mode­le, któ­re posia­da­ją kil­ka obiek­ty­wów (MS9390-HV, MS8391-EV, MS8392-EV). Dla­te­go też są w sta­nie zastą­pić kil­ka kla­sycz­nych kamer, co znacz­nie obni­ża kosz­ty insta­la­cji, a tak­że skra­ca czas mon­ta­żu i nakła­dy zwią­za­ne z zarzą­dza­niem i kon­ser­wa­cją.

  • - Różne rozdzielczości 2, 3, 8, 12 MP – dokonały obraz
  • - Wybór obudów – można zamontować wszędzie – w każdym obiekcie oraz na zewnątrz 
  • - Kilka obiektywów w jednej kamerze – jedna kamera zastępuje kilka

W zależ­no­ści od mode­lu kame­ry pano­ra­micz­ne zosta­ły wypo­sa­żo­ne w sze­reg nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i funk­cji. Oświe­tlacz IR o efek­tyw­nym zasię­gu do 30 metrów pozwa­la uzy­skać dobrej jako­ści obraz w zupeł­nie ciem­nym pomiesz­cze­niu lub na dwo­rze w nocy, przy bra­ku sztucz­ne­go oświe­tle­nia (MS9390-HV). Wypo­sa­że­nie w funk­cję Smart IR pozwa­la unik­nąć prze­świe­tle­nia obiek­tów znaj­du­ją­cych się bli­sko kame­ry. Z kolei tech­no­lo­gia reduk­cji szu­mów 3DNR umoż­li­wia uchwy­ce­nie wyraź­ne­go obra­zu, bez zakłó­ceń nawet w sła­bym oświe­tle­niu. SNV czy­li Supre­me Night Visi­bi­li­ty to gwa­ran­cja dosko­na­łe­go, kolo­ro­we­go obra­zu w nie­wy­star­cza­ją­cym oświe­tle­niu. Kame­ry są tak­że wypo­sa­żo­na w tech­no­lo­gię WDR PRO (CC8370-HV, CC8371-HV, MS9390-HV). Dzię­ki cze­mu zapew­nio­na jest dosko­na­ła jakość obra­zu i widocz­ność w warun­kach wyso­kie­go kon­tra­stu, np. sce­na wej­ścia do budyn­ku.

Ponad­to kame­ra MS9390-HV wyko­rzy­stu­je już kolej­ną, ulep­szo­ną gene­ra­cję tech­no­lo­gii Smart Stre­am III, któ­ra w połą­cze­niu z kom­pre­sją H.265 umoż­li­wia­ją prze­sy­ła­nie wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go. Pozwa­la to tak­że zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su- nawet o 90%! Dużą zale­tą jest rów­nież obsłu­ga przez kame­rę 4 nie­za­leż­nych stru­mie­ni wideo jed­no­cze­śnie.

Kom­pak­to­wa linia CC to nie­wiel­kich roz­mia­rów kame­ry dosko­na­le pasu­ją­ce zarów­no do wnętrz (CC8160(HS), CC8160), jak i do obser­wa­cji tere­nów zewnętrz­nych (CC8370-HV, CC8371-HV). Posia­da­ją poje­dyn­czy obiek­tyw tzw. fisheye i są w sta­nie wyraź­nie uchwy­cić obiekt na odle­głość do 10 metrów.

Kame­ry mul­ti­sen­so­ro­we MS posia­da­ją wię­cej niż jeden obiek­tyw i umoż­li­wia­ją sca­la­nie obra­zu z kil­ku obiek­ty­wów w jed­ną całość. Zapew­nia to sze­ro­kie pole widze­nia i gwa­ran­tu­je dosko­na­ły nad­zór. Wyraź­nie widzą obiekt w odle­gło­ści 20 metrów (MS9390-HV), a tak­że 30 metrów (MS8391-EV, MS8392-EV).

Zobacz kamery w naszym internetowym sklepie VIPOS.

Polecane modele kamer panoramicznych VIVOTEK w zależności od branży i sektora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *