VIVOCloud Retail — 6 powodów dlaczego trzeba go mieć

VIVOCloud Retail jest roz­sze­rzo­ną apli­ka­cją VIVOCloud i dostar­cza użyt­kow­ni­ko­wi więcej infor­ma­cji bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych opłat. Dzięki tej usłudze użyt­ku­jąc reje­stra­tor można szybko prze­łą­czać się między rapor­ta­mi, a pod­glą­dem obrazu z kamer, tym samym eli­mi­nu­jąc dodat­ko­wy koszt dwóch nie­za­leż­nych sys­te­mów.więcej infor­ma­cji na temat VIVOCloud znaj­dziesz tutaj

Zalety VIVOCloud Retail

1. Bezpośrednie korzy­sta­nie z konta VIVOCloud
2. Obsługa kamer zli­cza­ją­cych VIVOTEK
3. Przechowywanie danych zli­cza­ją­cych do 2 lat
4. Możliwość dosto­so­wy­wa­nia danych do rapor­tów zli­cza­nia
5. Obsługa portalu inter­ne­to­we­go i apli­ka­cji
6. Łatwe usta­wie­nia i kon­fi­gu­ra­cja

Łatwe ustawienia i szybka konfiguracja

VIVOCloud Retail wymaga mini­mal­nej kon­fi­gu­ra­cji sprzętu, dlatego też wystar­czy pod­łą­czyć kamery zli­cza­ją­ce do reje­stra­to­ra, a wszyst­kie zli­cza­ne dane zostaną auto­ma­tycz­nie zsyn­chro­ni­zo­wa­ne na dysku reje­stra­to­ra. Użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do zli­cza­nych danych za pośred­nic­twem portalu inter­ne­to­we­go VIVOCloud Retail.

Wiele platform

Aplikacja obsłu­gu­je zarówno portale inter­ne­to­we, jak i nie­za­leż­ne apli­ka­cje, umoż­li­wia­jąc użyt­kow­ni­kom dostęp do rapor­tów w dowol­nym momen­cie, za pośred­nic­twem dowol­ne­go typu urzą­dze­nia. Zmiany szcze­gó­łów raportu zostaną zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z ser­we­rem w chmurze, dzięki czemu wszyst­kie infor­ma­cje na panelu kon­tro­l­nym będą aktu­al­ne na wszyst­kich urzą­dze­niach.

Wyświetlanie danych

Wystarczy klik­nię­cie lub dotknię­cie pulpitu VIVOCloud Retail, dzięki czemu uzyska się bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje. Aplikacja pozwala także na porów­ny­wa­nie danych i rapor­tów zli­cza­ją­cych co do minuty.

Długoterminowy dostęp do danych

Zliczanie danych nie jest już ogra­ni­czo­ne przez pamięć flash kamery. Wszystkie dane będą co godzinę auto­ma­tycz­nie syn­chro­ni­zo­wa­ne na dysku reje­stra­to­ra i będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres dwóch lat. Dzięki temu użyt­kow­ni­cy VIVOCloud Retail mogą sku­tecz­nie śledzić prze­pły­wy klien­tów na przy­kład w sklepie i porów­ny­wać je w różnych loka­li­za­cjach. Dodatkowo można spraw­dzić gdzie naj­czę­ściej zatrzy­mu­ją się klienci  i jak prze­kła­da się to na ich decyzje zaku­po­we. Pozwala to na opty­mal­ne pla­no­wa­nie układu sklepu, wraz z roz­kła­dem półek i regałów, a także umiej­sco­wie­niem pro­duk­tów. W końcu jest to dosko­na­łe narzę­dzie uspraw­nia­ją­ce zarzą­dza­nie per­so­ne­lem.  Dzięki niemu wła­ści­cie­le obiek­tów mogą także ana­li­zo­wać sku­tecz­ność kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych w różnych skle­pach lub w różnych okre­sach czasu. 

Źródło: https://www.vivotek.com/vivocloud/retail

Tagged under: