VIVOCloud Retail — 6 powodów dlaczego trzeba go mieć

VIVOC­lo­ud Reta­il jest roz­sze­rzo­ną apli­ka­cją VIVOC­lo­ud i dostar­cza użyt­kow­ni­ko­wi wię­cej infor­ma­cji bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych opłat. Dzię­ki tej usłu­dze użyt­ku­jąc reje­stra­tor moż­na szyb­ko prze­łą­czać się mię­dzy rapor­ta­mi, a pod­glą­dem obra­zu z kamer, tym samym eli­mi­nu­jąc dodat­ko­wy koszt dwóch nie­za­leż­nych sys­te­mów.

Zalety VIVOCloud Retail


1. Bez­po­śred­nie korzy­sta­nie z kon­ta VIVOC­lo­ud
2. Obsłu­ga kamer zli­cza­ją­cych VIVOTEK
3. Prze­cho­wy­wa­nie danych zli­cza­ją­cych do 2 lat
4. Moż­li­wość dosto­so­wy­wa­nia danych do rapor­tów zli­cza­nia
5. Obsłu­ga por­ta­lu inter­ne­to­we­go i apli­ka­cji
6. Łatwe usta­wie­nia i kon­fi­gu­ra­cja

Łatwe ustawienia i szybka konfiguracja

VIVOC­lo­ud Reta­il wyma­ga mini­mal­nej kon­fi­gu­ra­cji sprzę­tu, dla­te­go też wystar­czy pod­łą­czyć kame­ry zli­cza­ją­ce do reje­stra­to­ra, a wszyst­kie zli­cza­ne dane zosta­ną auto­ma­tycz­nie zsyn­chro­ni­zo­wa­ne na dys­ku reje­stra­to­ra. Użyt­kow­ni­cy mogą łatwo uzy­skać dostęp do zli­cza­nych danych za pośred­nic­twem por­ta­lu inter­ne­to­we­go VIVOC­lo­ud Reta­il.

Wiele platform

Apli­ka­cja obsłu­gu­je zarów­no por­ta­le inter­ne­to­we, jak i nie­za­leż­ne apli­ka­cje, umoż­li­wia­jąc użyt­kow­ni­kom dostęp do rapor­tów w dowol­nym momen­cie, za pośred­nic­twem dowol­ne­go typu urzą­dze­nia. Zmia­ny szcze­gó­łów rapor­tu zosta­ną zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z ser­we­rem w chmu­rze, dzię­ki cze­mu wszyst­kie infor­ma­cje na pane­lu kon­tro­l­nym będą aktu­al­ne na wszyst­kich urzą­dze­niach.

Wyświetlanie danych

Wystar­czy klik­nię­cie lub dotknię­cie pul­pi­tu VIVOC­lo­ud Reta­il, dzię­ki cze­mu uzy­ska się bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje. Apli­ka­cja pozwa­la tak­że na porów­ny­wa­nie danych i rapor­tów zli­cza­ją­cych co do minu­ty.

Długoterminowy dostęp do danych

 

Zli­cza­nie danych nie jest już ogra­ni­czo­ne przez pamięć flash kame­ry. Wszyst­kie dane będą co godzi­nę auto­ma­tycz­nie syn­chro­ni­zo­wa­ne na dys­ku reje­stra­to­ra i będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres dwóch lat. Dzię­ki temu użyt­kow­ni­cy VIVOC­lo­ud Reta­il mogą sku­tecz­nie śle­dzić prze­pły­wy klien­tów na przy­kład w skle­pie i porów­ny­wać je w róż­nych loka­li­za­cjach. Dodat­ko­wo moż­na spraw­dzić gdzie naj­czę­ściej zatrzy­mu­ją się klien­ci  i jak prze­kła­da się to na ich decy­zje zaku­po­we. Pozwa­la to na opty­mal­ne pla­no­wa­nie ukła­du skle­pu, wraz z roz­kła­dem półek i rega­łów, a tak­że umiej­sco­wie­niem pro­duk­tów. W koń­cu jest to dosko­na­łe narzę­dzie uspraw­nia­ją­ce zarzą­dza­nie per­so­ne­lem.  Dzię­ki nie­mu wła­ści­cie­le obiek­tów mogą tak­że ana­li­zo­wać sku­tecz­ność kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych w róż­nych skle­pach lub w róż­nych okre­sach cza­su. 

Źródło: https://www.vivotek.com/vivocloud/retail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *