VCA — Inteligentna Analiza Treści Wideo w kamerach fisheye Vivotek

Inteligentna Analiza Treści Wideo (VCA)w kamerach fisheye Vivotek

Zalety Deep-Learning:

Trzy analizy treści wideo (VCA): wykry­wanie naruszenia strefy, detekcji tłumu i przeby­wania w danej strefie

Algorytm oparty na sztucznej inteli­gencji “Deep-Learning”

Wiele reguł zdarzeń i łatwa konfi­gu­racja

VIVOTEK oferuje zestaw trzech bezpłatnych funkcji anali­tycznych wideo w kamerach typu fisheye do zasto­sowań związanych z bezpie­czeń­stwem, takich jak: naruszenie strefy, przekro­czenie w linii i przeby­wanie w danym obszarze.

Warto zaznaczyć, że podstawową techno­logią jest silnik AI oparty na Deep-Learning. Uczy się on bowiem, nieza­wodnie rozróżniać ruch ludzi od ruchu innych obiektów. W związku z tym znacznie zmniejsza się ilość fałszywych alarmów, ponieważ elementy, które nie są intere­sujące i nie wywoływane przez człowieka, nie są brane pod uwagę.

Istotne jest to, że każda z funkcji pełni inną rolę w monito­ro­waniu bezpie­czeństwa. Funkcja przeby­wania w strefie rozpo­znaje, ile osób zajmuje dany obszar. Kolejna funkcja naruszenie strefy, identy­fikuje osoby wchodzące lub wycho­dzące z danego obszaru. I w końcu funkcja detekcji tłumu, powia­damia gdy osoby przebywają w danym obszarze. Można zasto­sować wiele reguł w dowolnym widoku kamery i mogą one nakładać się na siebie.

VCA — analiza treści wideo w kamerach VIVOTEK

 

Naruszenie strefy

Po pierwsze funkcja naruszenie strefy może być używane do powia­da­miania o osobach wchodzących lub wycho­dzących z określonego obszaru, ustawionego w polu widzenia kamery.

Przykładowe scena­riusze zasto­sowań:
• Wykryj, kiedy osoba wchodzi do skarbca bankowego lub szkoły po godzinach.
• Wykryj, kiedy osoba przechodzi przez korytarz wyjścia ewaku­acyjnego.

Detekcja tłumu

Druga funkcja — analityka detekcji tłumu informuje, gdy w danym obszarze przebywa większa, niż określona ilość osób.

Przykładowe scena­riusze zasto­sowań:
• Wykrywaj tłum, gdy liczba osób w regionie jest większa niż określona liczba osób, uruchamia się alarm.
• Monitoruj specjalny obszar, w którym tylko jedna osoba może przebywać w danym momencie.

Przebywanie w strefie

I na zakoń­czenie — funkcja przeby­wania w strefie informuje, gdy osoba lub grupa osób przebywa w danym obszarze przez dłuższy okres czasu.

Przykładowe scena­riusze zasto­sowań:
• Wykryj osobę szwędającą się przy banko­macie.
• Wykryj osobę włóczącą się po sklepie.

Modele kamer fisheye z technologią Smart VCA

FE9191
FE9391-EV

FE9191

FE9391-EV
Źródło: https://www.vivotek.com/learning/feature-article/23/smart-360-vca