VCA — Inteligentna Analiza Treści Wideo w kamerach fisheye Vivotek

Inteligentna Analiza Treści Wideo (VCA)w kamerach fisheye Vivotek

Zalety Deep‐Learning:

Trzy analizy treści wideo (VCA): wykry­wa­nie naru­sze­nia strefy, detek­cji tłumu i prze­by­wa­nia w danej strefie

Algorytm oparty na sztucz­nej inte­li­gen­cji “Deep‐Learning”

Wiele reguł zdarzeń i łatwa kon­fi­gu­ra­cja

VIVOTEK oferuje zestaw trzech bez­płat­nych funkcji ana­li­tycz­nych wideo w kame­rach typu fisheye do zasto­so­wań zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem, takich jak: naru­sze­nie strefy, prze­kro­cze­nie w linii i prze­by­wa­nie w danym obsza­rze.

Warto zazna­czyć, że pod­sta­wo­wą tech­no­lo­gią jest silnik AI oparty na Deep‐Learning. Uczy się on bowiem, nie­za­wod­nie roz­róż­niać ruch ludzi od ruchu innych obiek­tów. W związku z tym znacz­nie zmniej­sza się ilość fał­szy­wych alarmów, ponie­waż ele­men­ty, które nie są inte­re­su­ją­ce i nie wywo­ły­wa­ne przez czło­wie­ka, nie są brane pod uwagę.

Istotne jest to, że każda z funkcji pełni inną rolę w moni­to­ro­wa­niu bez­pie­czeń­stwa. Funkcja prze­by­wa­nia w strefie roz­po­zna­je, ile osób zajmuje dany obszar. Kolejna funkcja naru­sze­nie strefy, iden­ty­fi­ku­je osoby wcho­dzą­ce lub wycho­dzą­ce z danego obszaru. I w końcu funkcja detek­cji tłumu, powia­da­mia gdy osoby prze­by­wa­ją w danym obsza­rze. Można zasto­so­wać wiele reguł w dowol­nym widoku kamery i mogą one nakła­dać się na siebie.

VCA — analiza treści wideo w kamerach VIVOTEK

 

Naruszenie strefy

Po pierw­sze funkcja naru­sze­nie strefy może być używane do powia­da­mia­nia o osobach wcho­dzą­cych lub wycho­dzą­cych z okre­ślo­ne­go obszaru, usta­wio­ne­go w polu widze­nia kamery.

Przykładowe sce­na­riu­sze zasto­so­wań:
• Wykryj, kiedy osoba wchodzi do skarbca ban­ko­we­go lub szkoły po godzi­nach.
• Wykryj, kiedy osoba prze­cho­dzi przez kory­tarz wyjścia ewa­ku­acyj­ne­go.

Detekcja tłumu

Druga funkcja — ana­li­ty­ka detek­cji tłumu infor­mu­je, gdy w danym obsza­rze prze­by­wa większa, niż okre­ślo­na ilość osób.

Przykładowe sce­na­riu­sze zasto­so­wań:
• Wykrywaj tłum, gdy liczba osób w regio­nie jest większa niż okre­ślo­na liczba osób, uru­cha­mia się alarm.
• Monitoruj spe­cjal­ny obszar, w którym tylko jedna osoba może prze­by­wać w danym momen­cie.

Przebywanie w strefie

I na zakoń­cze­nie — funkcja prze­by­wa­nia w strefie infor­mu­je, gdy osoba lub grupa osób prze­by­wa w danym obsza­rze przez dłuższy okres czasu.

Przykładowe sce­na­riu­sze zasto­so­wań:
• Wykryj osobę szwę­da­ją­cą się przy ban­ko­ma­cie.
• Wykryj osobę włó­czą­cą się po sklepie.

Modele kamer fisheye z technologią Smart VCA

FE9191
FE9391‐EV

FE9191

FE9391‐EV
Źródło: https://www.vivotek.com/learning/feature-article/23/smart-360-vca

Tagged under:

Dodaj komentarz