Displaying articles by tag: Senstar

6 powodów, dla których warto wybrać oprogramowanie do rozpoznawania twarzy Senstar Symphony

Oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania twarzy Senstar Symphony pozwala na identy­fi­kację rysów twarzy osób. Dzięki temu możemy np. nie wpuszczać określonych osób, które w przeszłości wywoływały konflikty do obiektów użytecz­ności publicznej, kawiarni, dyskotek, kasyn czy stadionów. Z kolei identy­fi­kacja i rozpo­znanie znanych i ważnych dla nas gości, poprawi ich poziom obsługi. To z kolei wpłynie na ich lepsze zadowo­lenia, a nam przyniesie wymierne zyski. Opaten­towana techno­logia 2D do 3D Oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania twarzy wykorzy­stuje połączenie opaten­to­wanej techno­logii korekcji ułożenia 2D do 3D. Dzięki temu szybko i nieza­wodnie identy­fikuje osoby w czasie rzeczy­wistym. Identy­fi­kacja osób odbywa się bez względu na wystę­pujące oświe­tlenie, pod różnymi kątami widzenia. Bez znaczenia dla identy­fi­kacji jest także zarost, okulary czy poza danej osoby. Program rozpo­znaje poruszające się osoby, a także przeby­wające w większym tłumie. Szybkie przetwa­rzanie obrazu Oprogra­mo­wanie…

Read more...