Kamery do monitoringu — seria panoramiczna CC

Mode­le serii CC to kom­pak­to­wych roz­mia­rów pano­ra­micz­ne kame­ry, któ­re znaj­du­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Znaj­dzie­my tutaj zarów­no kame­ry do mon­ta­żu wewnętrz­ne­go jak kame­ra CC8160 czy CC8160 ale rów­nież do mon­ta­żu zewnętrz­ne­go, model CC8370-HV i CC8371-HV. Kame­ry zewnętrz­ne dzię­ki pano­ra­micz­ne­mu wido­ko­wi i regu­lo­wa­ne­mu kąto­wi nachy­le­nia 25°, pozwa­la­ją otrzy­mać sze­ro­ki widok bez tzw. mar­twych scen. Mode­le posia­da­ją obu­do­wy odpor­ne…

Czytaj więcej ...

Kamery do monitoringu — seria 69

1 SPRZEDANYCH 0 % Awa­ryj­ność 0 % ZWROTY Seria kamer 69A fir­my VIVOTEK to naj­bar­dziej popu­lar­na gru­pa kamer do moni­to­rin­gu obiek­tów. Dzię­ki uży­ciu spraw­dzo­nych kom­po­nen­tów i nie­za­wod­nej kon­struk­cji, może­my liczyć na dosko­na­łej jako­ści obraz w całym cza­sie eks­plo­ata­cji sys­te­mu. Sys­tem wyko­rzy­stu­ją­cy te kame­ry zagwa­ran­tu­je bez­ob­słu­go­wy i bez­pro­ble­mo­wy moni­to­ring na wie­le lat.  Kame­ra IP IB8369A Model…

Czytaj więcej ...