podłączanie kamery ip szeregowo na przykładzie IB8367-R

Roz­le­głe prze­strze­nie użyt­ko­we, zabyt­ko­we budyn­ki lub obiek­ty, na któ­rych utrud­nio­na jest insta­la­cja z uży­ciem kabli, wyma­ga­ją alter­na­tyw­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych. Wia­nek z kamer, czy­li alter­na­ty­wa dla kabla   Dzię­ki mode­lo­wi kame­ry VIVOTEK IB8367-R moż­li­wym jest zain­sta­lo­wa­nie kil­ku kamer połą­czo­nych ze sobą nawet w 300 metro­wy łań­cuch (tzw. daisy cha­in) pod­łą­czo­ny do 1 swit­cha. Roz­wią­za­nie “all in…

Czytaj więcej ...

Extendery PoE wbudowane w kamery sieciowe ip VIVOTEK

VIVOTEK wypu­ści pierw­sze na świe­cie kame­ry IP wypo­sa­żo­ne w exten­der PoE. Będą to mode­le: IB8367-R, IB8367-RT, IB8338-HR.  Uni­ka­to­wy pomysł eks­ten­de­rów PoE wbu­do­wa­nych w kame­ry VIVOTEK, pozwa­la jed­no­cze­śnie na zasi­le­nie kamer oraz prze­dłu­że­nie sygna­łu, dzię­ki cze­mu daje moż­li­wość stwo­rze­nia dłu­­go-dysta­n­so­­we­­go sys­te­mu moni­to­rin­gu, nie wyma­ga­ją­ce­go dodat­ko­wych źró­deł zasi­la­nia. Exten­de­ry PoE Funk­cjo­nal­ność ta świet­nie się spraw­dzi na tere­nie zakła­dów…

Czytaj więcej ...

Extender PoE wbudowany w kamerę!

VIVOTEK wypro­du­ko­wał pierw­sze na świe­cie kame­ry IP wypo­sa­żo­ne w exten­der PoE. Będą to mode­le: IB8367-R, IB8367-RT, IB8338-HR.   Uni­ka­to­wy pomysł —  exten­de­rów PoE wbu­do­wa­nych w kame­ry VIVOTEK, pozwa­la jed­no­cze­śnie na zasi­le­nie kamer oraz prze­dłu­że­nie sygna­łu, dzię­ki cze­mu daje moż­li­wość stwo­rze­nia dłu­­go-dysta­n­so­­we­­go sys­te­mu moni­to­rin­gu, nie wyma­ga­ją­ce­go dodat­ko­wych źró­deł zasi­la­nia. Funk­cjo­nal­ność ta świet­nie się spraw­dzi na tere­nie zakła­dów pro­duk­cyj­nych,…

Czytaj więcej ...