Displaying articles by tag: LPR

Odczyt tablic rejestracyjnych

RODZAJE SYSTEMÓW  Aby rozpo­znawać automa­tycznie tablice rejestra­cyjne pojazdów możesz skorzystać z dwóch dróg SYSTEMY LPR To specja­li­zowane oprogra­mo­wanie korzy­stające z wysokiej dokład­ności algorytmów do analizy tablic rejestra­cyjnych.  Do systemów LPR wykorzy­stujemy dedykowane kamery LPC (np monitoring autostrad).  KAMERY LPR To specja­li­zowane kamery korzy­stające z wewnętrznego oprogra­mo­wania anali­zu­jącego obraz kamery. Kamery oferują podstawowe, najczę­ściej używane funkcje anali­tyczne np. jak białe i czarne listy.  SYSTEMY LPR OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU TABLIC REJESTRACYJNYCH Oprogra­mo­wanie LPR zapewnia różno­rodność konfi­gu­racji całego systemu, automa­ty­zacji powiązań scena­riuszy oraz dokładnego doboru kamer do specy­ficznych warunków na drodze. Dedykowane kamery LPR umożli­wiają w łatwy sposób stworzenie autono­micznego systemu kontroli dostępu, poboru opłat czy systemu ewidencji przemiesz­cza­jących się po zakładzie pojazdów. W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ TRZY APLIKACJE LPR • SENSTAR LPR • Milestone LPR • VivoQu­ic­kView LPR KAMERY LPR Kamera do odczytu tablic rejestra­cyjnych Model IB9387-LPR

Read more...

6 polecanych dodatków do oprogramowania XProtect Milestone

W tej części zapre­zen­tujemy w skrócie produkty dodatkowe XProtect Milestone, które w szcegól­ności chcemy Wam polecić. Produkty dodatkowe to elementy i funkcje, które wzbogacają system o dodatkowe wartości, a przede wszystkim funkcjo­nal­ności. W celu spełnienia rosnących oczekiwań użytkow­ników,  Milestone opracował i rozwinął dodatki, biorąc pod uwagę rozwią­zania XProtect VMS i Milestone Husky. Na pewno dodatki do oprogra­mo­wania warto stosować, aby tworzyć niestan­dardowe rozwią­zania w zakresie nadzoru, a także brać pod uwagę konkretne potrzeby.  Jeżeli chcecie uzyskać jeszcze więcej infor­macji o każdym z prezen­to­wanych poniżej dodatków, zapra­szamy do przejścia do szcze­gó­łowych artykułów. Polecane dodatki do oprogra­mo­wania XProtect Access XProtect   Access Zinte­gro­wanie funkcji kontroli dostępu z istnie­jącym oprogra­mo­waniem Na początek prezen­tujemy dodatek XProtect Access, który umożliwia zinte­gro­wanie funkcji kontroli dostępu z istnie­jącym oprogra­mo­waniem. Dzięki niemu użytkownik może zarządzać kamerami wideo i systemem kontroli dostępu za pomocą…

Read more...