Szybkoobrotowe zewnętrzne minikamery kopułkowe SONY z technologią IPELA ENGINE PRO

Szybkoobrotowe zewnętrz­ne mini­ka­me­ry kopuł­ko­we SONY z tech­no­lo­gią IPELA ENGINE PRO.

Modele serii W dosko­na­le nadaje się do moni­to­ro­wa­nia roz­le­głych obsza­rów w trud­nych warun­kach i spraw­dzą się w moni­to­rin­gu stra­te­gicz­nych obiek­tów, takich jak lot­ni­ska i sta­dio­ny, kończąc na obsza­rach miast i pasa­żach skle­po­wych.Wyraźnie widoczny każdy szczegół i wysoka jakość obrazu

Po pierw­sze, kamery wypo­sa­żo­ne są w prze­twor­nik CMOS Exmor o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Rejestruje on wyraźne, szcze­gó­ło­we obrazy wideo Full HD nawet przy słabym oświe­tle­niu. Po drugie, w kame­rach z serii W zasto­so­wa­no tech­no­lo­gię IPELA ENGINE PRO. Technologia ta obsłu­gu­je nie­zwy­kle szeroki zakres dyna­mi­ki 130 dB w roz­dziel­czo­ści Full HD. W skutek czego, kamera zapew­nia wyraźny obraz wideo przy słabym oświe­tle­niu. Również tech­no­lo­gia reduk­cji szumów XDNR to gwa­ran­cja czy­ste­go i bez drgań obrazu nawet przy słabym oświe­tle­niu.  Co więcej, kamery posia­da­ją system poprawy widocz­no­ści Visibility Enhancer VE, który dyna­micz­nie opty­ma­li­zu­je jasność i repro­duk­cję kolorów w trybie piksel w piksel. I wresz­cie kamera posiada funkcję dzień/noc, która auto­ma­tycz­nie prze­łą­cza kamerę w tryb dzienny lub nocny, w zależ­no­ści od natę­że­nia oświe­tle­nia.

Najwyższa w swojej klasie szybkość obrotu i aż 30 krotny zoom optyczny

Z pew­no­ścią warto zazna­czyć istotną zaletę jaką jest szyb­kość obrotu. Kamery obra­ca­ją się o 360°, a szyb­kość obrotu może sięgać 700°/s. To pozwala użyt­kow­ni­ko­wi prędko i płynnie kie­ro­wać kamerę w stronę kon­kret­ne­go miejsca. Mocny 30‐krotny zoom optycz­ny umoż­li­wia obser­wo­wa­nie sze­ro­kie­go obszaru, a także uzy­ska­nie szcze­gó­ło­we­go zbli­że­nia, zacho­wu­jąc dosko­na­łą ostrość obrazu.

Wytrzymała wandaloodporna obudowa, odporna na czynniki atmosferyczne

Warto pod­kre­ślić, że kamery dosko­na­le nadają się do użytku zewnętrz­ne­go. Posiadają solidną wan­da­lo­od­por­ną obudowę IK10, odporną także na nie­ko­rzyst­ne warunki atmos­fe­rycz­ne, na przy­kład deszcz i kurz IP66. Co więcej, nie­za­wod­nie dzia­ła­ją w skraj­nych tem­pe­ra­tu­rach od -40° C do +50° C przy zasi­la­niu 24 V AC oraz od -30° C do +50° C przy zasi­la­niu HPoE+. Kamery posia­da­ją także funkcję żyro­sko­po­wej sta­bi­li­za­cji obrazu.  W zawiąz­ku z tym obraz jest pozba­wio­ny rozmyć, nawet jeśli kamera jest nara­żo­na na drgania i podmu­chy wiatru.

Inteligentne funkcje analizy obrazu i dźwięku

Kamery wypo­sa­żo­ne są także w tech­no­lo­gię analizy wideo z analizą DEPA Advanced.  Wykrywa ona twarze i infor­mu­je o próbach dosta­nia się do kamery. W rezul­ta­cie każda z funkcji może uru­cha­miać alarm, jeżeli użyt­kow­nik zde­fi­niu­je takie wytycz­ne.

Zdalny podgląd obrazu

Wreszcie, warto zwrócić także uwagę, że w bez­piecz­ny sposób można łączyć się z kamerą za pomocą smart­fo­nu lub tabletu, w celu zdal­ne­go pod­glą­du obrazu i regu­la­cji usta­wień urzą­dze­nia.

kafel sony

Model SNC‐WR632C
Model SNC‐WR602C

Rozdzielczość: 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
Kąt widze­nia w pozio­mie: od 63,7 do 2,3°
Kąt widze­nia w pionie: od 38,5 do 1,3°
Zoom: optycz­ny 30x, cyfrowy 12x, cał­ko­wi­ty 360°
Ogniskowa: f= od 4,3 mm do 129 mm
Przysłona: od F1,6 (obiek­tyw sze­ro­ko­kąt­ny), do F4,7 (tele­obiek­tyw)
Format kom­pre­sji: H.264 (profil wysoki, główny, pod­sta­wo­wy), JPEG
Maksymalna liczba klatek na sekundę: H.264: 60 kl./s (1920 x 1080)
JPEG: 60 kl./s (1280 x 720)

Rozdzielczość: 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
Kąt widze­nia w pozio­mie: od 58,3 do 2,1°
Kąt widze­nia w pionie: od 34,8 do 1,2°
Zoom: optycz­ny 30x, cyfrowy 12x, cał­ko­wi­ty 360°
Ogniskowa: f= od 4,3 mm do 129 mm
Przysłona: od F1,6 (obiek­tyw sze­ro­ko­kąt­ny), do F4,7 (tele­obiek­tyw)
Format kom­pre­sji: H.264 (profil wysoki, główny, pod­sta­wo­wy), JPEG
Maksymalna liczba klatek na sekundę: H.264: 60 kl./s (1920 x 1080)
JPEG: 60 kl./s (1280 x 720)

Tagged under: