Szybkoobrotowe zewnętrzne minikamery kopułkowe SONY z technologią IPELA ENGINE PRO

Szyb­ko­obro­to­we zewnętrz­ne mini­ka­me­ry kopuł­ko­we SONY z tech­no­lo­gią IPELA ENGINE PRO.

Mode­le serii W dosko­na­le nada­je się do moni­to­ro­wa­nia roz­le­głych obsza­rów w trud­nych warun­kach i spraw­dzą się w moni­to­rin­gu stra­te­gicz­nych obiek­tów, takich jak lot­ni­ska i sta­dio­ny, koń­cząc na obsza­rach miast i pasa­żach skle­po­wych.

Wyraźnie widoczny każdy szczegół i wysoka jakość obrazu

Po pierw­sze, kame­ry wypo­sa­żo­ne są w prze­twor­nik CMOS Exmor o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Reje­stru­je on wyraź­ne, szcze­gó­ło­we obra­zy wideo Full HD nawet przy sła­bym oświe­tle­niu. Po dru­gie, w kame­rach z serii W zasto­so­wa­no tech­no­lo­gię IPELA ENGINE PRO. Tech­no­lo­gia ta obsłu­gu­je nie­zwy­kle sze­ro­ki zakres dyna­mi­ki 130 dB w roz­dziel­czo­ści Full HD. W sku­tek cze­go, kame­ra zapew­nia wyraź­ny obraz wideo przy sła­bym oświe­tle­niu. Rów­nież tech­no­lo­gia reduk­cji szu­mów XDNR to gwa­ran­cja czy­ste­go i bez drgań obra­zu nawet przy sła­bym oświe­tle­niu.  Co wię­cej, kame­ry posia­da­ją sys­tem popra­wy widocz­no­ści Visi­bi­li­ty Enhan­cer VE, któ­ry dyna­micz­nie opty­ma­li­zu­je jasność i repro­duk­cję kolo­rów w try­bie pik­sel w pik­sel. I wresz­cie kame­ra posia­da funk­cję dzień/noc, któ­ra auto­ma­tycz­nie prze­łą­cza kame­rę w tryb dzien­ny lub noc­ny, w zależ­no­ści od natę­że­nia oświe­tle­nia.

Najwyższa w swojej klasie szybkość obrotu i aż 30 krotny zoom optyczny

Z pew­no­ścią war­to zazna­czyć istot­ną zale­tę jaką jest szyb­kość obro­tu. Kame­ry obra­ca­ją się o 360°, a szyb­kość obro­tu może się­gać 700°/s. To pozwa­la użyt­kow­ni­ko­wi pręd­ko i płyn­nie kie­ro­wać kame­rę w stro­nę kon­kret­ne­go miej­sca. Moc­ny 30-krot­ny zoom optycz­ny umoż­li­wia obser­wo­wa­nie sze­ro­kie­go obsza­ru, a tak­że uzy­ska­nie szcze­gó­ło­we­go zbli­że­nia, zacho­wu­jąc dosko­na­łą ostrość obra­zu.

Wytrzymała wandaloodporna obudowa, odporna na czynniki atmosferyczne

War­to pod­kre­ślić, że kame­ry dosko­na­le nada­ją się do użyt­ku zewnętrz­ne­go. Posia­da­ją solid­ną wan­da­lo­od­por­ną obu­do­wę IK10, odpor­ną tak­że na nie­ko­rzyst­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, na przy­kład deszcz i kurz IP66. Co wię­cej, nie­za­wod­nie dzia­ła­ją w skraj­nych tem­pe­ra­tu­rach od -40° C do +50° C przy zasi­la­niu 24 V AC oraz od -30° C do +50° C przy zasi­la­niu HPoE+. Kame­ry posia­da­ją tak­że funk­cję żyro­sko­po­wej sta­bi­li­za­cji obra­zu.  W zawiąz­ku z tym obraz jest pozba­wio­ny roz­myć, nawet jeśli kame­ra jest nara­żo­na na drga­nia i podmu­chy wia­tru.

Inteligentne funkcje analizy obrazu i dźwięku

Kame­ry wypo­sa­żo­ne są tak­że w tech­no­lo­gię ana­li­zy wideo z ana­li­zą DEPA Advan­ced.  Wykry­wa ona twa­rze i infor­mu­je o pró­bach dosta­nia się do kame­ry. W rezul­ta­cie każ­da z funk­cji może uru­cha­miać alarm, jeże­li użyt­kow­nik zde­fi­niu­je takie wytycz­ne.

Zdalny podgląd obrazu

Wresz­cie, war­to zwró­cić tak­że uwa­gę, że w bez­piecz­ny spo­sób moż­na łączyć się z kame­rą za pomo­cą smart­fo­nu lub table­tu, w celu zdal­ne­go pod­glą­du obra­zu i regu­la­cji usta­wień urzą­dze­nia.

kafel sony
Model SNC-WR632C
Model SNC-WR602C

Roz­dziel­czość: 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
Kąt widze­nia w pozio­mie: od 63,7 do 2,3°
Kąt widze­nia w pio­nie: od 38,5 do 1,3°
Zoom: optycz­ny 30x, cyfro­wy 12x, cał­ko­wi­ty 360°
Ogni­sko­wa: f= od 4,3 mm do 129 mm
Przy­sło­na: od F1,6 (obiek­tyw sze­ro­ko­kąt­ny), do F4,7 (tele­obiek­tyw)
For­mat kom­pre­sji: H.264 (pro­fil wyso­ki, głów­ny, pod­sta­wo­wy), JPEG
Mak­sy­mal­na licz­ba kla­tek na sekun­dę: H.264: 60 kl./s (1920 x 1080)
JPEG: 60 kl./s (1280 x 720)

Roz­dziel­czość: 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264, JPEG)
Kąt widze­nia w pozio­mie: od 58,3 do 2,1°
Kąt widze­nia w pio­nie: od 34,8 do 1,2°
Zoom: optycz­ny 30x, cyfro­wy 12x, cał­ko­wi­ty 360°
Ogni­sko­wa: f= od 4,3 mm do 129 mm
Przy­sło­na: od F1,6 (obiek­tyw sze­ro­ko­kąt­ny), do F4,7 (tele­obiek­tyw)
For­mat kom­pre­sji: H.264 (pro­fil wyso­ki, głów­ny, pod­sta­wo­wy), JPEG
Mak­sy­mal­na licz­ba kla­tek na sekun­dę: H.264: 60 kl./s (1920 x 1080)
JPEG: 60 kl./s (1280 x 720)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *