Skuteczny monitoring obiektów handlowych

Nieza­wodne zabez­pie­czenia wpływające na poprawę bezpie­czeństwa klientów i pracow­ników, a także skuteczny monitoring, w dzisiej­szych czasach są kluczowymi elementami infra­struktury każdego sklepu. Poza samą ochroną, wykorzy­stując nowoczesne kamery i oprogra­mo­wania, monito­rować można także różne inne parametry, jak na przykład natężenie ruchu w sklepie. W tym celu z pomocą przychodzą rozwią­zania Vivotek z szeregiem nowocze­snych techno­logii.

Wejście/wyjście

Wejście to najbar­dziej ruchliwa lokali­zacja sklepu, dlatego istotne jest aby uchwycić czysty obraz wszystkich osób wchodzących i wycho­dzących ze sklepu. Jednak należy pamiętać, że urządzenia umiesz­czone przy wejściach do sklepów często muszą radzić sobie z silnym nasło­necz­nieniem. Co więcej może to wpływać na zaciem­nianie lub obniżenie jakości obrazu wideo.

WDR Pro

Techno­logia szero­kiego zakresu dynamiki (WDR) zwiększa widoczność obrazu w warunkach o wysokim kontraście i poprawia identy­fi­kację obiektu. Inaczej mówiąc, kamera z funkcją WDR Pro jest w stanie wyraźnie uchwycić szczegóły sceny o dużych kontra­stach oświe­tlenia, zarówno w dzień jak i w nocy.

Wnętrzne sklepu

Kradzieże sklepowe często dokonywane są w miejscach, gdzie kamery nie są w stanie uchwycić obrazu, w tak zwanych martwych punktach. Korzy­stanie z wielu kamer do monito­ro­wania każdego pola jest bardzo kosztowne.  Warto też zaznaczyć, że duża ilość zamon­to­wanych kamer, działa negatywnie na obser­wo­wanych klientów.

Mini kamery, kamery do zabudowy
Kamery panoramiczne 180°
Kamery firheye 360°

Vivotek w swojej ofercie posiada stylowe, kompaktowe kamery, doskonale kompo­nujące się z wystrojem sklepu.

Kamery panora­miczne zapew­niają pełne pokrycie obser­wo­wanej przestrzeni, bez tak zwanych martwych pól.

Kamery typu rybie oko zapew­niają monito­ro­wanie bezpo­śred­niego otoczenia w widoku 360°.

Regulowane kamery multisensorowe
Wykrywanie nienadzorowanych obiektów

Vivotek oferuje kamery wyposażone w kilka obiek­tywów, tak zwane kamery multi­sen­sorowe. Te modele są idealne do obser­wacji skrzy­żowań i korytarzy centrum handlowych.

Istotną funkcją w kamerach Vivotek jest wykry­wanie obiektów pozosta­wionych bez nadzoru. Dodatkowo przed­miotów pozosta­wionych na podłodze w sklepie, przy wyjściach awaryjnych.

Parking

Ponad połowa przestępstw popeł­nianych w centrach handlowych ma miejsce na parkingu. Dlatego ważne jest zapew­nienie bezpie­czeństwa także w miejscach wokół sklepu, na parkingach podziemnych i odkrytych.

Kamera 180° z funkcją wykrywania szwędania się

Do monito­ro­wania dużych otwartych przestrzeni sprawdzi się model kamery panora­micznej MS9390-HV. Kamera dzięki techno­logii Smart VCA, wykryje osoby pozostające przez dłuższy czas na parkingu, a operator otrzyma powia­do­mienie o zaist­nieniu zdarzenia.

Magazyn

Pomiesz­czenie magazynowe to jedno z najważ­niej­szych miejsc w sklepie, które powinno być monito­rowane przez całą dobę, we wszystkich warunkach oświe­tle­niowych.

Smart IR
Smart 360 VCA — wykrywanie włamań

Dzięki funkcji Smart IR obiektyw automa­tycznie dosto­sowuje inten­sywność oświe­tlenia w podczer­wieni i sprawia, że kamera jest w stanie zareje­strować wyraźny obraz wideo w warunkach słabego oświe­tlenia oraz w nocy.

Wbudowana analiza wideo VCA wykrywa i ostrzega personel sklepu, gdy nieupo­waż­nione osoby wejdą w obszar o ograni­czonym dostępie. Techno­logia ta jest bezpłatnie dostępna w 12-megapik­se­lowych kamerach typu fisheye.

Źródło: https://www.vivotek.com/solutions/security