Niezawodne rejestratory VIVOTEK

Rejestratory ND9441 i ND9541

To reje­stra­to­ry  opar­te o sys­tem Linux, posia­da­ją 4 kie­sze­nie na dys­ki o łącz­nej pojem­no­ści do 32TB. Model ND9441 obsłu­gu­je 16 kana­łów, a model ND9541 aż 32 kana­ły. Dzię­ki zasto­so­wa­niu naj­now­szej kom­pre­sji H.265, ofe­ru­ją o 30% ~ 50% więk­szą pojem­ność pamię­ci, niż sys­te­my wyko­rzy­stu­ją­ce kom­pre­sję H.264. Pozwa­la to na wydłu­że­nie zapi­su mate­ria­łu wideo z kamer.

ND9441
ND9541

Obsłu­gu­ją kame­ry o roz­dziel­czo­ści 12 MP, a funk­cja Acti­vi­ty Adap­ti­ve Stre­am pozwo­li auto­ma­tycz­nie dosto­so­wać para­me­try obra­zu. Reje­stra­to­ry w peł­ni wspie­ra obsłu­gę kamer typu fisheye dla pod­glą­du jak i odtwa­rza­nia, zapew­nia­jąc odpo­wied­ni kąt widze­nia.

Funkcja prostowania obrazu

Obsłu­gu­ją zarów­no zdal­ny jak i mobil­ny dostęp za pomo­cą apli­ka­cji iVie­wer, zarów­no dla sys­te­mów iOS i urzą­dzeń z sys­te­mem Andro­id. Ponad­to, ofe­ru­ją zgod­ność ze stan­dar­dem ONVIF oraz moż­li­wość obsłu­gi za pomo­cą opro­gra­mo­wa­nia VAST, co pozwa­la na stwo­rze­nie cen­tral­ne­go zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem.

Funkcja VIVOCloud

Zdal­ny dostęp zapew­nia­ją apli­ka­cje VIVOC­lo­ud oraz iVie­wer na urzą­dze­niach mobil­nych. Z pozio­mu VIVOC­lo­ud użyt­kow­ni­cy mogą oglą­dać obraz z kamer w cza­sie rze­czy­wi­stym czy odtwa­rzać nagra­nia.

Funkcja przechowywania nagrań i możliwość szybkiego powrotu do nagrań na osi czasu

Rejestratory ND9441P i ND9541P

ND9441P
ND9541P

Mode­le ND9441P i ND9541P poza powyż­szy­mi zale­ta­mi dodat­kow dają moż­li­wość zarzą­dza­nia za pomo­cą PoE.

Rejestratory ND8322P i ND8422P

ND8322P to 8 kana­ło­wy, a ND8422P 16 kana­ło­wy reje­stra­to­ry typu Plug&Play.  Mają wbu­do­wa­ny 8 por­to­wy switch PoE 802.3af, dzię­ki cze­mu połą­cze­nie kamer z reje­stra­to­rem jest jesz­cze prost­sze. Są opar­te o sys­tem Linux i spraw­dzą się w każ­dym małym sys­te­mie moni­to­rin­gu. Wypo­sa­że­nie w wyj­ścia HDMI i VGA oraz USB pozwa­la pod­łą­czyć do urzą­dzeń moni­tor, mysz­kę oraz kla­wia­tu­rę, dzię­ki cze­mu użyt­kow­ni­cy mogą bez­po­śred­nio korzy­stać z inter­fej­su reje­stra­to­ra bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia oddziel­ne­go kom­pu­te­ra do pod­glą­du wideo lub odtwa­rza­nia z NVR. Nowy wygląd ekra­nu do pod­glą­du lokal­ne­go – funk­cja Auto Adap­ti­ve Stre­am, dyna­micz­nie zmie­nia roz­dziel­czość 2-go stru­mie­nia kame­ry, tak aby naj­le­piej go dopa­so­wać do wyświe­tla­nej roz­dziel­czo­ści w zależ­no­ści od wybra­ne­go podzia­łu ekra­nu. W efek­cie otrzy­mu­je­my efek­tyw­ny pod­gląd lokal­ny z zacho­wa­niem dosko­na­łej jako­ści nagry­wa­ne­go mate­ria­łu.

ND8322P
ND8422P

Szybka i prosta instalacja i konfiguracja

Kompaktowe rejstratory ND8312 i ND8212W

Rej­stra­to­ry ND8312 i ND8212W Obsłu­gu­ją do 8 kamer IP (model ND8212W do 4 Wifi) oraz 3,5” dysk twar­dy o pojem­no­ści do 6TB. Reje­stra­to­ry są w peł­ni zin­te­gro­wa­ne z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2. Dla­te­go też mogą stać się czę­ścią więk­sze­go sys­te­mu moni­to­rin­gu, co daje użyt­kow­ni­kom gwa­ran­cję ela­stycz­ne­go, ska­lo­wal­ne­go i kom­plek­so­we­go roz­wią­za­nia.

ND8212W (WiFi)
ND8312

Zdal­ny dostęp zapew­nia­ją apli­ka­cje VivoC­lo­ud oraz iVie­wer na urzą­dze­niach mobil­nych.
Urzą­dze­nia w peł­ni obsłu­gu­ją funk­cję Fisheye Dewarp — pro­sto­wa­nia obra­zu.
Kom­pak­to­wy roz­miar oraz pasyw­ny — bez­wen­ty­la­to­ro­wy sys­te­mem chło­dzą­cy,  spra­wia, że świet­nie nada­ją się do małych sys­te­mów nad­zo­ru wizyj­ne­go, gdzie wyma­ga­na jest oszczęd­ność miej­sca i nie­za­wod­ność pra­cy.
Szyb­ka i łatwa insta­la­cja oraz wyso­ce intu­icyj­na obsłu­ga reje­stra­to­rów,  dzię­ki  tech­no­lo­gii WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Setup), umoż­li­wia połą­cze­nie się z reje­stra­to­rem bez koniecz­no­ści wpi­sy­wa­nia hasła. Wystar­czy wci­snąć przy­cisk WPS znaj­du­ją­cy się z tyłu kame­ry, a następ­nie przy­ci­snąć przy­cisk WPS na reje­stra­to­rze, aby oba urzą­dze­nia popraw­nie się ze sobą połą­czy­ły.


Zale­ty korzy­sta­nia z WiFi to:
- Łatwa insta­la­cja bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów mon­ta­żu
- Moż­li­wość zmia­ny położenia/łatwe prze­no­sze­nie po zamon­to­wa­niu urzą­dze­nia
- Brak koniecz­no­ści wier­ce­nia otwo­rów w ścia­nach oraz uży­wa­nia gniaz­da sie­cio­we­go
- Bar­dziej este­tycz­ny wygląd, bez oka­blo­wa­nia

ZESTAWIENIE MODELI REJESTRATORÓW

Zapra­sza­my do skle­pu inter­ne­to­we­go

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *