Niezawodne oprogramowania Milestone wykorzystywane w monitoringu lotnisk

Każdego dnia miliony osób wybiera samolot jako środek trans­portu. Dlatego też, w dzisiej­szych czasach linie lotnicze, służby celne, patrole graniczne i policja na lotni­skach, szcze­gólnie zwracają uwagę na wysoki poziom bezpie­czeństwa podróżnych i są zainte­re­sowani nieza­wodnymi rozwią­za­niami do monito­ringu wideo. Warto podkreślić, że często wybierane i polecane są rozwią­zania firmy Milestone, głównie ze względu na fakt, że oprogra­mo­wanie XProtect® bezpro­blemowo integruje się z produktami i urządze­niami innych firm.

Charakterystyka branży

- Zróżni­cowane środo­wisko i warunki pogodowe, wiele budynków na rozległym obszarze
- Wielu użytkow­ników, w tym ochrona lotniska, służby celne, patrol graniczny, policja lotniska, linie lotnicze, podróżni, obsługa lotniska i punkty handlowe zloka­li­zowane na lotnisku

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem

- Wykry­wanie podej­rzanych osób w punktach kontroli paszpor­towej / kontroli bezpie­czeństwa
- Ochrona obiektu
- Pozosta­wione bagaże
- Zakaz wstępu do strefy bezpie­czeństwa
- Identy­fi­kacja podej­rzanych pojazdów

Więcej niż bezpieczeństwo

- Admini­stracja parkingu
- Zgubione przed­mioty
- Zgubiony bagaż / obsługa bagażu
- Monito­ro­wanie czasu oczeki­wania w punktach kontroli bezpie­czeństwa
- Monito­ro­wanie samolotów podczas startu i lądowania
- Pewność, że bagaż i serwowane posiłki są objęte właściwymi standardami
- Zarzą­dzanie opera­cjami na zbior­nikach paliwa
- Przeglą­danie działań w obszarze imigracji i ceł
- Ogólny nadzór przylotów i odlotów, sklepów i bram

Wymagania branżowe

- Scentra­li­zowane zarzą­dzanie
- System nadzoru wideo o wyjąt­kowej nieza­wod­ności
- Możliwość szybkiego reago­wania na aktywne alarmy
- Nieogra­ni­czona skalo­walność
- Korzy­stanie ze ściany monitorów wideo
- Łatwa nawigacja między kamerami rozmiesz­czonymi w wielu budynkach
- Możliwość integracji dodat­kowych produktów i aplikacji innych firm, takich jak analiza wideo, rozpo­zna­wanie twarzy, kontrola dostępu lub rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych
- Możliwość dostępu do nagrań wideo
- Wielu użytkow­ników systemu z różną kontrolą dostępu

Sugerowane rozwiązania Milestone

XProtect® Corporate
Zapro­jek­towany dla dużych insta­lacji o wysokim poziomie bezpie­czeństwa, rozmiesz­czonych w wielu lokali­za­cjach. Dzięki obsłudze nieogra­ni­czonej liczby kamer, użytkow­ników i lokali­zacji, XProtect Corporate jest elastycznym oprogra­mo­waniem bez ograniczeń.

XProtect® Smart Wall
XProtect Smart Wall to zaawan­sowany dodatek, który umożliwia wyświe­tlanie wszystkich infor­macji wideo w systemie dla uzyskania kompletnego obrazu. Co najważ­niejsze, Smart Wall znacznie poprawia czas reakcji, ponieważ zapewnia kompletny obraz dużym ośrodkom nadzoru.

Integracje oprogra­mo­wania innych firm
Oprogra­mo­wanie do zarzą­dzania wideo XProtect integruje się z szeroką gamą aplikacji i kamer innych firm. Zapewnia to użytkow­nikom swobodę tworzenia niestan­dar­dowych rozwiązań, dopaso­wanych do ich potrzeb i budżetu oraz zapewnia możliwość rozsze­rzenia o przyszłe innowacje.

Milestone Federated Archi­tecture 
Kolejne oprogra­mo­wanie, Milestone Federated Archi­tecture zapewnia użytkow­nikom dostęp do systemów wideo, audio i innych we wszystkich systemach XProtect Corporate według odpowiedniej hierarchii, w oparciu o prawi­dłowe prawa użytkownika.

XProtect Mobile
Warto także wspomnieć o XProtect Mobile — zapewnia natych­mia­stowy dostęp do systemów nadzoru Milestone za pośred­nictwem połączeń Wi-Fi, 3G lub 4G. Dzięki XProtect Mobile użytkownicy mogą przeglądać, odtwarzać i ekspor­tować wideo, kontro­lować wyjścia i przesyłać obraz kamer na żywo. Warto zaznaczyć, że XProtect Mobile to bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne, dla wszystkich produktów Milestone.

Zalety rozwiązania

- Milestone Federated Archi­tecture zapewnia użytkow­nikom dostęp do wideo, audio i innych systemów w poszcze­gólnych systemach XProtect Corporate według hierarchii, w oparciu o upraw­nienia użytkownika.
- Edge Storage zapewnia przecho­wy­wanie materiału wideo, nawet w przypadku awarii systemu lub sieci
- Redun­dancja i serwery rejestrują pracę awaryjną w celu uniknięcia przestojów systemu i utraty wideo
- Interak­tywne mapy i Camera Navigator pozwalają użytkow­nikom na łatwą nawigację pomiędzy rozpro­szonymi geogra­ficznie kamerami
- Lista alarmów z priory­tetami, pozwala uzyskać przegląd aktywnych alarmów i ich ważności
- Możliwość dodawania do zakładek niektórych sekcji wideo do dalszego przeglądu
- XProtect Smart Wall oferuje szeroki podgląd z wielu kamer, skraca to znacznie czas reakcji po aktywacji alarmu
- Szyfro­wanie bazy danych wideo i podpi­sy­wanie cyfrowe zapobiegają manipu­lo­waniu dowodami wideo

wiecej zalet…

- Elastyczna struktura praw użytkownika umożliwia wielu użytkow­nikom i admini­stra­torom dostęp do dowolnej kombi­nacji witryn
- Dzięki funkcji Video Push pracownicy monito­ringu mogą przesyłać wideo na żywo do centralnego biura bezpie­czeństwa
- Nieogra­ni­czona skalo­walność
- Łatwy eksport materiałów wideo z pisemnymi opisami zdarzeń
- Integracje stron trzecich

Źródło: https://www.milestonesys.com/solutions/industries/airports/