Negocjuj ceny!!!

Sko­rzy­staj­cie z opcji nego­cja­cji ceny. Teraz macie real­ny wpływ na kupo­wa­ne ilo­ści i ceny pro­duk­tów! Wyślij­cie do nas swo­ją pro­po­zy­cję ceny — a my, weź­mie­my ją pod uwa­gę. 

Zobacz­cie jakie to pro­ste.

Przy każ­dym pro­duk­cje znaj­dzie­cie przy­cisk — nego­cjuj cenę.

Następ­nie wypeł­nia­cie poja­wia­ją­cą się tabe­lę i tutaj wpi­su­je­cie inte­re­su­ją­cą Was ilość urzą­dzeń oraz pro­po­no­wa­ną cenę.

A teraz już tyl­ko cze­ka­cie na odpo­wiedź z naszej stro­ny:)

A więc zapra­sza­my do nego­cja­cji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *