Profesjonalne kamery VIVOTEK do monitoringu zakładów karnych i aresztów śledczych

Profesjonalne kamery VIVOTEK do monitoringu zakładów karnych i aresztów śledczych

VIVOTEK posia­da w swo­jej ofer­cie roz­wią­za­nia dosko­na­le spraw­dza­ją­ce się do moni­to­rin­gu miejsc, gdzie wyma­ga­ne jest wzmo­żo­ne bez­pie­czeń­stwo osób w nich prze­by­wa­ją­cych, a tak­że gdzie ist­nie­je ryzy­ko dewa­sta­cji zain­sta­lo­wa­ne­go sprzę­tu. To wszyst­ko spra­wia, że czę­sto wybie­ra­ne są przez zakła­dy kar­ne i aresz­ty śled­cze. Pro­fe­sjo­nal­ne kame­ry VIVOTEK umoż­li­wia­ją jaw­ną lub dys­kret­ną obser­wa­cję zacho­wa­nia osób podej­rza­nych i ska­za­nych.

Unikalna, bezpieczna konstrukcja

Kame­ry VIVOTEK dzię­ki swo­jej uni­kal­nej ze wzglę­du na kształt i wan­da­lo­od­por­nej kon­struk­cji zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo na naj­wyż­szym pozio­mie. Dla­te­go też, nie­któ­re mode­le, posia­da­ją obu­do­wę o kształ­cie pozba­wio­nym kra­wę­dzi, co unie­moż­li­wia zacze­pie­nie o kame­rę jakich­kol­wiek ele­men­tów na przy­kład liny. W związ­ku z tym, te kame­ry spraw­dzą się wszę­dzie tam, gdzie klu­czo­wy jest moni­to­ring osób w połą­cze­niu z zapew­nie­niem im peł­ne­go bez­pie­czeń­stwa, bez ryzy­ka samo­oka­le­cze­nia osób moni­to­ro­wa­nych. Dodat­ko­wo spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny kształt utrud­nia wan­da­lom zerwa­nie kame­ry ze ścia­ny. Kame­ry posia­da­ją tak­że wzmoc­nio­ne obu­do­wy, któ­re odpor­ne są na wszel­kie­go rodza­ju uszko­dze­nia wywo­ła­ne przez ude­rze­nia. Kame­ry mogą być mon­to­wa­ne zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz pomiesz­czeń, ponie­waż są odpor­ne na nie­ko­rzyst­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne, takie jak deszcz i waha­nia tem­pe­ra­tu­ry.

Niewidoczny promiennik IR – doskonały obraz w nocy

W celu zapew­nie­nia dobrej jako­ści obra­zu w nie­ko­rzyst­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, zwłasz­cza w porze noc­nej, kame­ry wypo­sa­żo­ne zosta­ły w nie­wi­docz­ny dla oczu pro­mien­nik IR efek­tyw­ny do kil­ku­na­stu lub kil­ku­dzie­się­ciu metrów w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści. Dzię­ki funk­cji Smart IR, kame­ry auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­je siłę stru­mie­nia do odle­gło­ści obiek­tu, tak aby go nie prze­świe­tlić lub nie zaciem­nić. Kame­ry posia­da­ją­ce nie­wi­dzial­ny pro­mien­nik IR, w ciem­no­ści nie są widocz­ne, przez co nie wpły­wa­ją nie­ko­rzyst­nie na osa­dzo­nych. Udo­wod­nio­no bowiem, że nie­wi­dzial­ny pro­mien­nik nie wywo­łu­je podraż­nie­nia i agre­sji, a tak­że nie wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na stan emo­cjo­nal­ny pod­da­nych obser­wa­cji osób.

Inteligentne funkcje

God­nym uwa­gi dodat­kiem w nie­któ­rych mode­lach kame­rach VIVOTEK jest dwu­kie­run­ko­we audio. Nie­któ­re kame­ry tak­że posia­da­ją wbu­do­wa­ny mikro­fon, umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwię­ku na odle­głość do kil­ku metrów i funk­cję detek­cji audio. Co wię­cej, dzię­ki temu kame­ra może wysłać powia­do­mie­nie alar­mo­we, gdy odgło­sy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom, na przy­kład, gdy w nocy powin­no być cicho, a ktoś będzie ude­rzał w drzwi, kame­ra wykry­je hałas i wyśle powia­do­mie­nie. Kolej­ną tzw. inte­li­gent­ną funk­cją, pod­no­szą­cą bez­pie­czeń­stwo jest Tam­pe­ring Detec­tion, któ­ra powia­da­mia o wszel­kie­go rodza­ju pró­bach zwią­za­nych z naru­sze­niem kame­ry. Dzię­ki temu kame­ra jest w sta­nie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach, jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Nie­któ­re mode­le posia­da­ją tak­że wbu­do­wa­ny czuj­nik wstrzą­su. Czuj­nik ten popra­wia tak­że poziom bez­pie­czeń­stwa. Użyt­kow­ni­cy mogą usta­wić poziom czu­ło­ści, a czuj­nik wstrzą­su będzie uru­cha­mia­ny w razie ude­rze­nia lub w przy­pad­ku wystą­pie­nia eks­tre­mal­nych wibra­cji.

Bezpieczeństwo Trend Micro

Na koniec war­to wspo­mnieć tak­że, że dzię­ki współ­pra­cy z fir­mą Trend Micro, urzą­dze­nia VIVOTEK IP mogą teraz wykry­wać i blo­ko­wać ata­ki typu bru­te for­ce lub wszel­kie nie­ty­po­we dzia­ła­nia wewnątrz. Ponad­to, dzię­ki auto­ma­tycz­nej aktu­ali­za­cji wzor­ca wiru­sów, ryzy­ko nowych luk w zabez­pie­cze­niach moż­na znacz­nie zmniej­szyć w krót­kim cza­sie. 

Profesjonalne kamery VIVOTEK dedykowane dla zakładów karnych i aresztów śledczych.

Kamera panoramiczna CC8371-HV

Zapew­nia ultra sze­ro­kie pole widze­nia – od ścia­ny, posia­da oświe­tlacz IR o zasię­gu do 15 metrów, co zapew­nia dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści.

 

Kamera panoramiczna CC8370-HV

Posia­da sze­ro­ki kąt widze­nia w pozio­mie (180°) oraz moż­li­wość pochy­le­nia obiek­ty­wu w pio­nie do 25°.  Dodat­kiem jest wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwię­ku na odle­głość do 5 m.

.

Kamery narożne CD8371-HNTV i CD8371-HNVF2

Prze­zna­czo­ne do miejsc nara­żo­nych na pod­wyż­szo­ny wan­da­lizm. Uni­kal­ny kształt unie­moż­li­wia ich zerwa­nie. Wbu­do­wa­ny nie­wi­dzial­ny pro­mien­nik IR i czuj­nik wstrzą­su, któ­ry wzbu­dza alarm przy ude­rze­niu w kame­rę.

Odporna na wstrząsy kamera MD8565-N

Model ten posia­da wbu­do­wa­ny nie­wi­dzial­ny pro­mien­nik IR , a tak­że czuj­nik wstrzą­sów. Kame­ra ma nie­zwy­kle wytrzy­ma­łą, wan­da­lo­od­por­ną obu­do­wę, odpor­ną tak­że na koro­zję. Dodat­ko­wo ma sze­ro­ki kąt widze­nia, aż 113 stop­ni.

.

Panoramiczna kamera multisnesorowa MS8391-EV

Kame­ra wypo­sa­żo­na w 4 obiek­ty­wy, łączy w całość 4 obra­zy w jeden pano­ra­micz­ny widok. Posia­da oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów. Wybie­ra­na do moni­to­rin­gu dużych prze­strze­ni.

Kamera multisensorowa MS9390-HV

Sto­so­wa­na do moni­to­rin­gu kory­ta­rzy i roz­le­głych prze­strze­ni. Posia­da 2 obiek­ty­wy o ultra sze­ro­kim polu widze­nia i wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR.

 

.

Kamera kopułkowa FD8166A-N

Nie­wiel­kich roz­mia­rów, dys­kret­na kame­ra wewnętrz­na z wbu­do­wa­nym mikro­fo­nem i nie­wi­dzial­nym pro­mien­ni­kiem IR. Śred­ni­ca kame­ry to jedy­nie 9 cm, dzię­ki cze­mu jest prak­tycz­nie nie­zau­wa­żal­na.

Kamera fisheye FE9582-EHNV

Pre­zen­tu­je szcze­gó­ło­wy obraz w wido­ku 360° bez tak zwa­nych mar­twych stref, przy mon­ta­żu urzą­dze­nia na sufi­cie lub pod­ło­dze. Zastę­pu­je nawet kil­ka tra­dy­cyj­nych kamer.

 

.

Zazna­czyć nale­ży tak­że,  że ofer­ta Vivo­te­ka jest dość obszer­na i  oprócz spe­cjal­nych  mode­li kamer opi­sa­nych wyżej, pro­du­cent posia­da sze­ro­ki wybór rów­nież innych urzą­dzeń i akce­so­riów, jak na przy­kład reje­stra­to­ry, swit­che, injec­to­ry czy obu­do­wy.

.

Nagrania z kamer panoramicznych
Nagrania z kamer narożnych
Zobacz jak działa kamera  FD8166A-N

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *