Profesjonalne kamery VIVOTEK do monitoringu zakładów karnych i aresztów śledczych

Profesjonalne kamery VIVOTEK do monitoringu zakładów karnych i aresztów śledczych

VIVOTEK posiada w swojej ofercie roz­wią­za­nia dosko­na­le spraw­dza­ją­ce się do moni­to­rin­gu miejsc, gdzie wyma­ga­ne jest wzmo­żo­ne bez­pie­czeń­stwo osób w nich prze­by­wa­ją­cych, a także gdzie ist­nie­je ryzyko dewa­sta­cji zain­sta­lo­wa­ne­go sprzętu. To wszyst­ko sprawia, że często wybie­ra­ne są przez zakłady karne i areszty śledcze. Profesjonalne kamery VIVOTEK umoż­li­wia­ją jawną lub dys­kret­ną obser­wa­cję zacho­wa­nia osób podej­rza­nych i ska­za­nych.

Unikalna, bezpieczna konstrukcja

Kamery VIVOTEK dzięki swojej uni­kal­nej ze względu na kształt i wan­da­lo­od­por­nej kon­struk­cji zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo na naj­wyż­szym pozio­mie. Dlatego też, nie­któ­re modele, posia­da­ją obudowę o kształ­cie pozba­wio­nym kra­wę­dzi, co unie­moż­li­wia zacze­pie­nie o kamerę jakich­kol­wiek ele­men­tów na przy­kład liny. W związku z tym, te kamery spraw­dzą się wszę­dzie tam, gdzie klu­czo­wy jest moni­to­ring osób w połą­cze­niu z zapew­nie­niem im pełnego bez­pie­czeń­stwa, bez ryzyka samo­oka­le­cze­nia osób moni­to­ro­wa­nych. Dodatkowo spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny kształt utrud­nia wan­da­lom zerwa­nie kamery ze ściany. Kamery posia­da­ją także wzmoc­nio­ne obudowy, które odporne są na wszel­kie­go rodzaju uszko­dze­nia wywo­ła­ne przez ude­rze­nia. Kamery mogą być mon­to­wa­ne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomiesz­czeń, ponie­waż są odporne na nie­ko­rzyst­ne warunki atmos­fe­rycz­ne, takie jak deszcz i wahania tem­pe­ra­tu­ry.

Niewidoczny promiennik IR – doskonały obraz w nocy

W celu zapew­nie­nia dobrej jakości obrazu w nie­ko­rzyst­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, zwłasz­cza w porze nocnej, kamery wypo­sa­żo­ne zostały w nie­wi­docz­ny dla oczu pro­mien­nik IR efek­tyw­ny do kil­ku­na­stu lub kil­ku­dzie­się­ciu metrów w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści. Dzięki funkcji Smart IR, kamery auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­je siłę stru­mie­nia do odle­gło­ści obiektu, tak aby go nie prze­świe­tlić lub nie zaciem­nić. Kamery posia­da­ją­ce nie­wi­dzial­ny pro­mien­nik IR, w ciem­no­ści nie są widocz­ne, przez co nie wpły­wa­ją nie­ko­rzyst­nie na osa­dzo­nych. Udowodniono bowiem, że nie­wi­dzial­ny pro­mien­nik nie wywo­łu­je podraż­nie­nia i agresji, a także nie wpływa nie­ko­rzyst­nie na stan emo­cjo­nal­ny pod­da­nych obser­wa­cji osób.

Inteligentne funkcje

Godnym uwagi dodat­kiem w nie­któ­rych mode­lach kame­rach VIVOTEK jest dwu­kie­run­ko­we audio. Niektóre kamery także posia­da­ją wbu­do­wa­ny mikro­fon, umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwięku na odle­głość do kilku metrów i funkcję detek­cji audio. Co więcej, dzięki temu kamera może wysłać powia­do­mie­nie alar­mo­we, gdy odgłosy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom, na przy­kład, gdy w nocy powinno być cicho, a ktoś będzie uderzał w drzwi, kamera wykryje hałas i wyśle powia­do­mie­nie. Kolejną tzw. inte­li­gent­ną funkcją, pod­no­szą­cą bez­pie­czeń­stwo jest Tampering Detection, która powia­da­mia o wszel­kie­go rodzaju próbach zwią­za­nych z naru­sze­niem kamery. Dzięki temu kamera jest w stanie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach, jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Niektóre modele posia­da­ją także wbu­do­wa­ny czujnik wstrzą­su. Czujnik ten popra­wia także poziom bez­pie­czeń­stwa. Użytkownicy mogą ustawić poziom czu­ło­ści, a czujnik wstrzą­su będzie uru­cha­mia­ny w razie ude­rze­nia lub w przy­pad­ku wystą­pie­nia eks­tre­mal­nych wibra­cji.

Bezpieczeństwo Trend Micro

Na koniec warto wspo­mnieć także, że dzięki współ­pra­cy z firmą Trend Micro, urzą­dze­nia VIVOTEK IP mogą teraz wykry­wać i blo­ko­wać ataki typu brute force lub wszel­kie nie­ty­po­we dzia­ła­nia wewnątrz. Ponadto, dzięki auto­ma­tycz­nej aktu­ali­za­cji wzorca wirusów, ryzyko nowych luk w zabez­pie­cze­niach można znacz­nie zmniej­szyć w krótkim czasie. 

Profesjonalne kamery VIVOTEK dedykowane dla zakładów karnych i aresztów śledczych.

Kamera panoramiczna CC8371‐HV

Zapewnia ultra sze­ro­kie pole widze­nia – od ściany, posiada oświe­tlacz IR o zasięgu do 15 metrów, co zapew­nia dobrej jakości obraz w zupeł­nej ciem­no­ści.

 


Zobacz w sklepie Vipos

Kamera panoramiczna CC8370‐HV

Posiada szeroki kąt widze­nia w pozio­mie (180°) oraz moż­li­wość pochy­le­nia obiek­ty­wu w pionie do 25°.  Dodatkiem jest wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwięku na odle­głość do 5 m.


zobacz w sklepie Vipos

.

Kamery narożne CD8371‐HNTVCD8371‐HNVF2

Przeznaczone do miejsc nara­żo­nych na pod­wyż­szo­ny wan­da­lizm. Unikalny kształt unie­moż­li­wia ich zerwa­nie. Wbudowany nie­wi­dzial­ny pro­mien­nik IR i czujnik wstrzą­su, który wzbudza alarm przy ude­rze­niu w kamerę.


Zobacz w sklepie Vipos CD8371‐HNTV


Zobacz w sklepie Vipos CD8371‐hnvf2

Odporna na wstrząsy kamera MD8565‐N

Model ten posiada wbu­do­wa­ny nie­wi­dzial­ny pro­mien­nik IR , a także czujnik wstrzą­sów. Kamera ma nie­zwy­kle wytrzy­ma­łą, wan­da­lo­od­por­ną obudowę, odporną także na korozję. Dodatkowo ma szeroki kąt widze­nia, aż 113 stopni.


zobacz w sklepie Vipos

.

Panoramiczna kamera multisnesorowa MS8391‐EV

Kamera wypo­sa­żo­na w 4 obiek­ty­wy, łączy w całość 4 obrazy w jeden pano­ra­micz­ny widok. Posiada oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów. Wybierana do moni­to­rin­gu dużych prze­strze­ni.


Zobacz w sklepie Vipos

Kamera multisensorowa MS9390‐HV

Stosowana do moni­to­rin­gu kory­ta­rzy i roz­le­głych prze­strze­ni. Posiada 2 obiek­ty­wy o ultra sze­ro­kim polu widze­nia i wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR.

 


zobacz w sklepie Vipos

.

Kamera kopułkowa FD8166A‐N

Niewielkich roz­mia­rów, dys­kret­na kamera wewnętrz­na z wbu­do­wa­nym mikro­fo­nem i nie­wi­dzial­nym pro­mien­ni­kiem IR. Średnica kamery to jedynie 9 cm, dzięki czemu jest prak­tycz­nie nie­zau­wa­żal­na.


Zobacz w sklepie Vipos

Kamera fisheye FE9582‐EHNV

Prezentuje szcze­gó­ło­wy obraz w widoku 360° bez tak zwanych mar­twych stref, przy montażu urzą­dze­nia na suficie lub pod­ło­dze. Zastępuje nawet kilka tra­dy­cyj­nych kamer.

 


Nowość! wkrótce w sklepie

.

Zaznaczyć należy także,  że oferta Vivoteka jest dość obszer­na i  oprócz spe­cjal­nych  modeli kamer opi­sa­nych wyżej, pro­du­cent posiada szeroki wybór również innych urzą­dzeń i akce­so­riów, jak na przy­kład reje­stra­to­ry, switche, injec­to­ry czy obudowy.

.

Nagrania z kamer panoramicznych
Nagrania z kamer narożnych

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Z_sZZtQBRTQ

Zobacz jak działa kamera  FD8166A‐N

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8tyROTbnVI4

Tagged under: