Profesjonalne kamery VIVOTEK do monitoringu zakładów karnych i aresztów śledczych

Profesjonalne kamery VIVOTEK do monitoringu zakładów karnych i aresztów śledczych

VIVOTEK posiada w swojej ofercie rozwią­zania doskonale spraw­dzające się do monito­ringu miejsc, gdzie wymagane jest wzmożone bezpie­czeństwo osób w nich przeby­wa­jących, a także gdzie istnieje ryzyko dewastacji zainsta­lo­wanego sprzętu. To wszystko sprawia, że często wybierane są przez zakłady karne i areszty śledcze. Profe­sjo­nalne kamery VIVOTEK umożli­wiają jawną lub dyskretną obser­wację zacho­wania osób podej­rzanych i skazanych.

Unikalna, bezpieczna konstrukcja

Kamery VIVOTEK dzięki swojej unikalnej ze względu na kształt i wanda­lo­od­pornej konstrukcji zapew­niają bezpie­czeństwo na najwyższym poziomie. Dlatego też, niektóre modele, posiadają obudowę o kształcie pozba­wionym krawędzi, co uniemoż­liwia zacze­pienie o kamerę jakich­kolwiek elementów na przykład liny. W związku z tym, te kamery sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kluczowy jest monitoring osób w połączeniu z zapew­nieniem im pełnego bezpie­czeństwa, bez ryzyka samooka­le­czenia osób monito­ro­wanych. Dodatkowo specjalnie zapro­jek­towany kształt utrudnia wandalom zerwanie kamery ze ściany. Kamery posiadają także wzmoc­nione obudowy, które odporne są na wszel­kiego rodzaju uszko­dzenia wywołane przez uderzenia. Kamery mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, ponieważ są odporne na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne, takie jak deszcz i wahania tempe­ratury.

Niewidoczny promiennik IR – doskonały obraz w nocy

W celu zapew­nienia dobrej jakości obrazu w nieko­rzystnych warunkach oświe­tle­niowych, zwłaszcza w porze nocnej, kamery wyposażone zostały w niewi­doczny dla oczu promiennik IR efektywny do kilku­nastu lub kilku­dzie­sięciu metrów w całko­witej ciemności. Dzięki funkcji Smart IR, kamery automa­tycznie dosto­sowuje siłę strumienia do odległości obiektu, tak aby go nie prześwietlić lub nie zaciemnić. Kamery posia­dające niewi­dzialny promiennik IR, w ciemności nie są widoczne, przez co nie wpływają nieko­rzystnie na osadzonych. Udowod­niono bowiem, że niewi­dzialny promiennik nie wywołuje podraż­nienia i agresji, a także nie wpływa nieko­rzystnie na stan emocjo­nalny poddanych obser­wacji osób.

Inteligentne funkcje

Godnym uwagi dodatkiem w niektórych modelach kamerach VIVOTEK jest dwukie­runkowe audio. Niektóre kamery także posiadają wbudowany mikrofon, umożli­wiający zapis dźwięku na odległość do kilku metrów i funkcję detekcji audio. Co więcej, dzięki temu kamera może wysłać powia­do­mienie alarmowe, gdy odgłosy z otoczenia przekroczą zdefi­niowany poziom, na przykład, gdy w nocy powinno być cicho, a ktoś będzie uderzał w drzwi, kamera wykryje hałas i wyśle powia­do­mienie. Kolejną tzw. inteli­gentną funkcją, podno­szącą bezpie­czeństwo jest Tampering Detection, która powia­damia o wszel­kiego rodzaju próbach związanych z naruszeniem kamery. Dzięki temu kamera jest w stanie poinfor­mować użytkownika o wszelkich incydentach, jak na przykład zasło­nięcie lub zamalo­wanie obiektywu. Niektóre modele posiadają także wbudowany czujnik wstrząsu. Czujnik ten poprawia także poziom bezpie­czeństwa. Użytkownicy mogą ustawić poziom czułości, a czujnik wstrząsu będzie urucha­miany w razie uderzenia lub w przypadku wystą­pienia ekstre­malnych wibracji.

Bezpieczeństwo Trend Micro

Na koniec warto wspomnieć także, że dzięki współ­pracy z firmą Trend Micro, urządzenia VIVOTEK IP mogą teraz wykrywać i blokować ataki typu brute force lub wszelkie nietypowe działania wewnątrz. Ponadto, dzięki automa­tycznej aktuali­zacji wzorca wirusów, ryzyko nowych luk w zabez­pie­cze­niach można znacznie zmniejszyć w krótkim czasie. 

Profesjonalne kamery VIVOTEK dedykowane dla zakładów karnych i aresztów śledczych.

Kamera panoramiczna CC8371-HV

Zapewnia ultra szerokie pole widzenia – od ściany, posiada oświe­tlacz IR o zasięgu do 15 metrów, co zapewnia dobrej jakości obraz w zupełnej ciemności.

 


Zobacz w sklepie Vipos

Kamera panoramiczna CC8370-HV

Posiada szeroki kąt widzenia w poziomie (180°) oraz możliwość pochy­lenia obiektywu w pionie do 25°.  Dodatkiem jest wbudowany mikrofon umożli­wiający zapis dźwięku na odległość do 5 m.


zobacz w sklepie Vipos

.

Kamery narożne CD8371-HNTVCD8371-HNVF2

Przezna­czone do miejsc narażonych na podwyż­szony wandalizm. Unikalny kształt uniemoż­liwia ich zerwanie. Wbudowany niewi­dzialny promiennik IR i czujnik wstrząsu, który wzbudza alarm przy uderzeniu w kamerę.


Zobacz w sklepie Vipos CD8371-HNTV


Zobacz w sklepie Vipos CD8371-hnvf2

Odporna na wstrząsy kamera MD8565‑N

Model ten posiada wbudowany niewi­dzialny promiennik IR , a także czujnik wstrząsów. Kamera ma niezwykle wytrzymałą, wanda­lo­od­porną obudowę, odporną także na korozję. Dodatkowo ma szeroki kąt widzenia, aż 113 stopni.


zobacz w sklepie Vipos

.

Panoramiczna kamera multisnesorowa MS8391-EV

Kamera wyposażona w 4 obiektywy, łączy w całość 4 obrazy w jeden panora­miczny widok. Posiada oświe­tlacz IR skuteczny do 30 metrów. Wybierana do monito­ringu dużych przestrzeni.


Zobacz w sklepie Vipos

Kamera multisensorowa MS9390-HV

Stosowana do monito­ringu korytarzy i rozle­głych przestrzeni. Posiada 2 obiektywy o ultra szerokim polu widzenia i wbudowany oświe­tlacz IR.

 


zobacz w sklepie Vipos

.

Kamera kopułkowa FD8166A‑N

Niewielkich rozmiarów, dyskretna kamera wewnętrzna z wbudo­wanym mikro­fonem i niewi­dzialnym promien­nikiem IR. Średnica kamery to jedynie 9 cm, dzięki czemu jest praktycznie niezau­wa­żalna.


Zobacz w sklepie Vipos

Kamera fisheye FE9582-EHNV

Prezentuje szcze­gółowy obraz w widoku 360° bez tak zwanych martwych stref, przy montażu urządzenia na suficie lub podłodze. Zastępuje nawet kilka trady­cyjnych kamer.

 


Nowość! wkrótce w sklepie

.

Zaznaczyć należy także,  że oferta Vivoteka jest dość obszerna i  oprócz specjalnych  modeli kamer opisanych wyżej, producent posiada szeroki wybór również innych urządzeń i akcesoriów, jak na przykład rejestratory, switche, injectory czy obudowy.

.

Nagrania z kamer panoramicznych
Nagrania z kamer narożnych

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Z_sZZtQBRTQ

Zobacz jak działa kamera  FD8166A‑N

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8tyROTbnVI4