MA9322-EHTV — multisensorowy model z 4 niezależnymi obiektywami

Widok dookólny 360°
4 obiektywy
Całkowita rozdziel­czość 20 MP
Odświe­żanie 30 kl/sek [przy 2688x1920] dla każdego przetwornika
SNV (Supreme Night Visibility) monito­ro­wanie w kolorze w warunkach słabego oświe­tlenia
Smart Stream III w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma
WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia
Jedno­kie­runkowe audio — wbudowany mikrofon i detekcja audio
Wanda­lo­od­porna obudowa IK10
Odporna na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne, klasa szczel­ności IP66, praca w skrajnych tempe­ra­turach ‑30°C — +60°C
Zdalne ustawianie ostrości
Techno­logia kompresji H.265
Wbudowany oświe­tlacz IR skuteczny do 30 metrów
Odporna na warunki atmos­fe­ryczne obudowa o klasie ochrony IP66 i wanda­lo­od­por­ności IK10
Bezpie­czeństwo Trend Micro

INTELIGENTNE FUNKCJE

Model MA9322-EHTV posiada tak zwane inteli­gentne funkcje, podno­szącą bezpie­czeństwo. Funkcja Tampering Detection,  powia­damia o wszel­kiego rodzaju próbach związanych z naruszeniem kamery. Dzięki temu kamera jest w stanie poinfor­mować użytkownika o wszelkich incydentach, jak na przykład zasło­nięcie lub zamalo­wanie obiektywu. Istotnym elementem jest dwukie­runkowe audio i wbudowany mikrofon umożli­wiający zapis dźwięku na odległość do 5 metrów, a także funkcja detekcji audio. Dzięki temu możliwe jest urucho­mienie alarmu i/lub rozpo­częcie nagry­wania w momencie zareje­stro­wania niepo­ko­jącego dźwięku przekra­cza­jącego wskazany poziom.

Cztery niezależne obiektywy

Kamera MA9322-EHTV to wielo­kie­runkowa, multi­sen­sorowa, 4x 5MP  kamera, wyposażona w cztery zmien­no­ogni­skowe obiektywy. Każdy z 4 nieza­leżnych przetwor­ników pracuje w rozdziel­czości 2688x1920 (5MP) przy płynnej prędkości 30 kl/sek i wyposażony jest w regulowany obiektyw o ogniskowej od 3.7 do 7.7 mm. Warto zwrócić uwagę, że cztery nieza­leżne przetworniki i obiektywy kamery można konfi­gu­rować indywi­du­alnie. Dużą zaletą jest też możliwość manualnego obracania obiek­tywów tak, że każdy może patrzeć w innym kierunku. Monito­rując odległe przestrzenie, kamera umożliwia zacho­wanie wyraźnego widoku wszystkich szcze­gółów, dzięki funkcji Remote Focus, pozwa­la­jącej na zdalne ustawienie ostrości, każdego pojedyn­czego obiektywu. Dodatkowo każde z ujęć można osobno konfi­gu­rować, poza ustawieniem ostrości można zmieniać m.in. kontrast, jasność, pozio­mo­wanie, nasycenie. Tym samym kamera zapewnia użytkow­nikom możliwość oglądania bardzo szerokich scen 360 °, bez tzw. martwych stref.

Doskonały obraz

Kamera MA8391-ETV jest wyposażona w techno­logię WDR Pro, dzięki czemu zapewnia optymalną jakość obrazu i widoczność w warunkach wysokiego kontrastu, jak np. scena wejścia do budynku. Techno­logia redukcji szumów 3DNR umożliwia uchwy­cenie wyraźnego obrazu, bez zakłóceń nawet w słabym oświe­tleniu. Z kolei SNV czyli Supreme Night Visibility to gwarancja dosko­nałego, kolorowego obrazu w słabym oświe­tleniu. Dzięki funkcji IR skutecznej do 30 metrów, kamera doskonale widzi zarówno w dzień jak i w nocy, przy braku oświel­tlenia.

Oszczędność zapisu

Dzięki techno­logii Smart Stream III i kompresji H.265 można przesyłać wysokiej jakości wideo nawet przy ograni­czonej przepu­sto­wości łącza inter­ne­towego a także zmniejszyć przestrzeń dyskową archiwum przy zacho­waniu wysokiej jakości zapisu — nawet o 90%.

kompleksowy zasięg wideo

Kamera zapewnia użytkow­nikom możliwość równo­cze­snego monito­ro­wania scen zloka­li­zo­wanych w różnych kierunkach przy wykorzy­staniu tylko jednego adresu IP, poza tym, redukuje całkowitą liczbę potrzebnych kamer, co dodatkowo znacznie skraca czas insta­lacji i nakłady związane z zarzą­dzaniem i konser­wacją systemu.

WNĘTRZA
Biura i lobby hotelowe, centra handlowe, korytarze

ULICE
Skrzy­żo­wania, monito­ro­wanie ruchu

NAROŻNIKI
Budynek na zewnątrz

PARKINGI
Garaże, miejsca parkingowe

Żródło: https://www.vivotek.com/ma9322-ehtv