Konferencja Naukowo-techniczna SECURITECH 2018

IV Edycja Konfe­rencji Naukowo-technicznej SECURITECH 2018 pod ogólnym hasłem „Bezpie­czeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach peniten­cjarnych” odbędzie się w dniach 22–23 maja 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Konfe­rencja ma na celu przede wszystkim przybliżyć uczest­nikom wymagania funkcjo­nalne stawiane przez Służbę Więzienną zabez­pie­czeniom technicznych, które mogą znaleźć zasto­so­wanie w zakładach karnych i aresztach śledczych, ale stanowi również płasz­czyznę wymiany poglądów i doświadczeń osób ze środo­wiska naukowego, funkcjo­na­riuszy i pracow­ników z innych służb państwowych jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, czy Biuro Ochrony Rządu. Na konfe­rencję zapro­szeni będą przed­sta­wi­ciele służby więziennej z krajów UE.

Konfe­rencja to okazja do pogłę­bienia wiedzy, która może przyczynić się do zmini­ma­li­zo­wania błędów koncep­cyjnych i insta­la­tor­skich w inwesty­cjach reali­zo­wanych przez Służbę Więzienną i inne podmioty państwowe, które dysponują pomiesz­cze­niami dla osób zatrzy­manych.

 • Współ­czesne systemy łączności radiowej dla służby ochrony
 • Detektory telefonów komór­kowych oraz innych systemów łączności bezprze­wo­dowej
 •  Integracje systemów alarmowych
 •  Inteli­gentna analiza obrazów
 • Ochrona infor­macji niejawnych
 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Systemy umożli­wiające weryfi­kację dokumentów
 • Systemy ochrony peryme­trycznej
 • Urządzenia do kontroli: osób, pojazdów, przed­miotów
 • Detektory substancji psycho­ak­tywnych
 • Urządzenia zabez­pie­czenia techniczno-ochronnego oraz sprzęt ratow­niczo-pożar­niczy
 • Uzbro­jenie, sprzęt i wyposa­żenie specjalne
 • Tabor samochodowy
 • Bezpie­czeństwo elektro­ener­ge­tyczne
 • Cyber­bez­pie­czeństwo
 • VoIP oraz video-konfe­rencje
 • Poprawa stanu technicznego infra­struktury budow­lanej
 • Termo­mo­der­ni­zacja obiektów budow­lanych

Srebrny Partner Konferencji

 

Zareje­struj się na konfe­rencji