Konferencja Naukowo-techniczna SECURITECH 2018

IV Edy­cja Kon­fe­ren­cji Nauko­wo-tech­nicz­nej SECURITECH 2018 pod ogól­nym hasłem „Bez­pie­czeń­stwo sta­tycz­ne i dyna­micz­ne w jed­nost­kach peni­ten­cjar­nych” odbę­dzie się w dniach 22–23 maja 2018 roku w Cen­tral­nym Ośrod­ku Szko­le­nia Służ­by Wię­zien­nej w Kali­szu.

Kon­fe­ren­cja ma na celu przede wszyst­kim przy­bli­żyć uczest­ni­kom wyma­ga­nia funk­cjo­nal­ne sta­wia­ne przez Służ­bę Wię­zien­ną zabez­pie­cze­niom tech­nicz­nych, któ­re mogą zna­leźć zasto­so­wa­nie w zakła­dach kar­nych i aresz­tach śled­czych, ale sta­no­wi rów­nież płasz­czy­znę wymia­ny poglą­dów i doświad­czeń osób ze śro­do­wi­ska nauko­we­go, funk­cjo­na­riu­szy i pra­cow­ni­ków z innych służb pań­stwo­wych jak: Poli­cja, Straż Gra­nicz­na, Służ­ba Cel­na, czy Biu­ro Ochro­ny Rzą­du. Na kon­fe­ren­cję zapro­sze­ni będą przed­sta­wi­cie­le służ­by wię­zien­nej z kra­jów UE.

Kon­fe­ren­cja to oka­zja do pogłę­bie­nia wie­dzy, któ­ra może przy­czy­nić się do zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia błę­dów kon­cep­cyj­nych i insta­la­tor­skich w inwe­sty­cjach reali­zo­wa­nych przez Służ­bę Wię­zien­ną i inne pod­mio­ty pań­stwo­we, któ­re dys­po­nu­ją pomiesz­cze­nia­mi dla osób zatrzy­ma­nych.

 • Współ­cze­sne sys­te­my łącz­no­ści radio­wej dla służ­by ochro­ny
 • Detek­to­ry tele­fo­nów komór­ko­wych oraz innych sys­te­mów łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej
 •  Inte­gra­cje sys­te­mów alar­mo­wych
 •  Inte­li­gent­na ana­li­za obra­zów
 • Ochro­na infor­ma­cji nie­jaw­nych
 • Poli­ty­ka ochro­ny danych oso­bo­wych
 • Sys­te­my umoż­li­wia­ją­ce wery­fi­ka­cję doku­men­tów
 • Sys­te­my ochro­ny pery­me­trycz­nej
 • Urzą­dze­nia do kon­tro­li: osób, pojaz­dów, przed­mio­tów
 • Detek­to­ry sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych
 • Urzą­dze­nia zabez­pie­cze­nia tech­nicz­no-ochron­ne­go oraz sprzęt ratow­ni­czo-pożar­ni­czy
 • Uzbro­je­nie, sprzęt i wypo­sa­że­nie spe­cjal­ne
 • Tabor samo­cho­do­wy
 • Bez­pie­czeń­stwo elek­tro­ener­ge­tycz­ne
 • Cyber­bez­pie­czeń­stwo
 • VoIP oraz video-kon­fe­ren­cje
 • Popra­wa sta­nu tech­nicz­ne­go infra­struk­tu­ry budow­la­nej
 • Ter­mo­mo­der­ni­za­cja obiek­tów budow­la­nych

Srebrny Partner Konferencji

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *