IB9387-HT i IB9387-EHT nowe modele kamer typu bullet

W ofer­cie Vivo­tek dostęp­ne są już kolej­ne zewnętrz­ne, 5 MP kame­ry typu bul­let, ze zmien­no­ogni­sko­wym obiek­ty­wem.

Zastosowanie 

Mode­le IB9387-HT i IB9387-EHT dosko­na­le spraw­dza się do moni­to­ro­wa­nia obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej jak: par­kin­gi, uli­ce, pla­ce zabaw, boiska, a tak­że tere­nów pose­sji pry­wat­nych. Bar­dzo dobrze radzą sobie tak­że w obser­wa­cji maga­zy­nów i zakła­dów pro­duk­cyj­nych, gdzie panu­ją skraj­ne warun­ki tem­pe­ra­tu­ro­we.

Technologia – doskonały obraz i monitoring w nocy

Kame­ry wypo­sa­żo­ne są w oświe­tlacz IR o efek­tyw­nym zasię­gu do 50 metrów. Dzię­ki temu uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz w zupeł­nie ciem­nym pomiesz­cze­niu lub w warun­kach zewnętrz­nych w nocy, przy bra­ku sztucz­ne­go oświe­tle­nia. Z kolei funk­cja SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty), umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie w kolo­rze w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. Funk­cja ta jest nie­zmier­nie istot­na w sytu­acjach, gdy kolor jest decy­du­ją­cym czyn­ni­kiem np. w sytu­acji iden­ty­fi­ka­cji osób (kolor oczu, wło­sów, skó­ry) czy pojaz­dów. Tech­no­lo­gia Smart IR dru­giej gene­ra­cji zasto­so­wa­na w kame­rach, umoż­li­wia oglą­da­nie pożą­da­nych obiek­tów i reje­stro­wa­nie obra­zów wideo z wyraź­ny­mi, moż­li­wy­mi do ziden­ty­fi­ko­wa­nia szcze­gó­ła­mi w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia lub w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści. W mode­lach tych zasto­so­wa­no tak­że reduk­cję szu­mów 3DNR, któ­ra zapew­nia wyraź­ny obraz, bez zakłó­ceń nawet w sła­bym oświe­tle­niu. Kame­ry IB9387 wypo­sa­żo­ne są tak­że w tech­no­lo­gię WDR Pro. Dzię­ki niej otrzy­mu­je­my opty­mal­ną jakość obra­zu i widocz­ność scen w warun­kach wyso­kie­go kon­tra­stu, jak np. sce­na wej­ścia do budyn­ku.

Technologie nowej generacji

Kame­ry wyko­rzy­stu­ją już kolej­ną, ulep­szo­ną gene­ra­cję tech­no­lo­gii Smart Stre­am III. Tech­no­lo­gia ta wraz z kom­pre­sją H.265 umoż­li­wia­ją prze­sy­ła­nie wyso­kiej jako­ści wideo nawet przy ogra­ni­czo­nej prze­pu­sto­wo­ści łącza inter­ne­to­we­go. Pozwa­la to tak­że zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści zapi­su- nawet o 90%

Detekcja audio

Mode­le IB9387 posia­da­ją dwu­kie­run­ko­we audio i funk­cję detek­cji audio. Dzię­ki tej funk­cji kame­ry mogą wysłać powia­do­mie­nie alar­mo­we gdy odgło­sy z oto­cze­nia prze­kro­czą zde­fi­nio­wa­ny poziom.

Funkcja VIVOCloud – bezpieczny podgląd zdalny

Dodat­ko­wo dzię­ki bez­płat­nej apli­ka­cji VIVOC­lo­ud zapew­nia­ją­cej łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny na żywo i nagrań z kar­ty SD, użyt­kow­ni­cy mogą w szyb­ki spo­sób skon­fi­gu­ro­wać usta­wie­nia funk­cji kame­ry, alar­mów, powia­do­mień push, nagry­wa­nia zgod­nie z har­mo­no­gra­mem.  VIVOC­lo­ud zapew­nia dostęp do tej usłu­gi w dowol­nej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej.

Wytrzymała konstrukcja

Kame­ry z tej serii zosta­ły wyko­na­ne z myślą o użyt­ko­wa­niu w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Obu­do­wy kamer, dzię­ki kla­sie szczel­no­ści IP66, IP67 są odpor­ne na wszel­kie nie­ko­rzyst­ne oddzia­ły­wa­nia zja­wisk pogo­do­wych, takich jak sil­ne opa­dy desz­czu, wyso­ka wil­got­ność czy kurz. Sze­ro­ki zakres tem­pe­ra­tur pra­cy (model IB9387-EHT -50°C — +60°C) zapew­nia nie­za­wod­ność w cza­sie dużych mro­zów i upa­łów. Dodat­ko­wo meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne obu­do­wy IK10 zapew­nia­ją urzą­dze­niom ochro­nę przed jaki­mi­kol­wiek akta­mi wan­da­li­zmu, ude­rze­nia­mi czy pró­ba­mi znisz­cze­nia kamer.

Inteligentne funkcje

Mode­le IB9387 posia­da­ją tak­że tzw. inte­li­gent­ne funk­cje pod­no­szą­ce bez­pie­czeń­stwo. Tam­pe­ring Detec­tion — powia­da­mia o wszel­kie­go rodza­ju pró­bach zwią­za­nych z naru­sze­niem kame­ry. Dzię­ki temu kame­ra jest w sta­nie poin­for­mo­wać użyt­kow­ni­ka o wszel­kich incy­den­tach jak na przy­kład zasło­nię­cie lub zama­lo­wa­nie obiek­ty­wu. Z kolei funk­cja Video Motion Detec­tion umoż­li­wia wykry­cie ruchu w obsza­rze pod­da­nym obser­wa­cji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *