FLEXIDOME IP starlight 8000i – 5 powodów dlaczego warto wybrać nową, inteligentną, stałopozycyjną kamerę kopułkową

1. Możliwość zdalnego uruchamiania i konfiguracji na dowolnym etapie pracy kamery

Z myślą o uprosz­cze­niu pro­ce­su dozo­ru wizyj­ne­go fir­ma Bosch wpro­wa­dza na rynek sta­ło­po­zy­cyj­ne kame­ry kopuł­ko­we FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i. Te inte­li­gent­ne kame­ry  posia­da­ją mię­dzy inny­mi funk­cję zdal­ne­go uru­cha­mia­nia. Apli­ka­cja Pro­ject Assi­stant i funk­cja PTRZ (pan, tilt, roll and zoom) pozwa­la­ją skon­fi­gu­ro­wać wyma­ga­ne pole widze­nia bez koniecz­no­ści doty­ka­nia kame­ry lub obiek­ty­wu.

2. Wytrzymała obudowa i odporność na ekstremalne warunki pogodowe

Kame­ry FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i dosko­na­le pra­cu­ją zarów­no w eks­tre­mal­nie trud­nych warun­kach wewnątrz, jak i na zewnątrz pomiesz­czeń. Są wodo­od­por­ne (IP66) i dzia­ła­ją w skraj­nych warun­kach tem­pe­ra­tu­ro­wych od -50°C do +60°C. Dodat­ko­wo posia­da­ją powło­kę anty­ko­ro­zyj­ną i są odpor­ne na wszel­kie ata­ki wan­da­li­zmu (IK10+).

3. Wysoki poziom szczegółowości rejestrowanego obrazu

Wyż­sze roz­dziel­czo­ści, więk­sza czę­sto­tli­wość odświe­ża­nia, lep­sza czu­łość na świa­tło i dosko­na­łe zakre­sy dyna­mi­ki poma­ga­ją w lep­szej iden­ty­fi­ka­cji osób i obiek­tów. Połą­cze­nie tych zaawan­so­wa­nych funk­cji z tech­no­lo­gią star­li­ght w roz­dziel­czo­ściach HD 1080p, 6 MP lub 4K Ultra HD zapew­nia wyjąt­ko­wo dużą szcze­gó­ło­wość obra­zu nawet przy bar­dzo sła­bym oświe­tle­niu. Kame­ry z łatwo­ścią reje­stru­ją szyb­ko poru­sza­ją­ce się obiek­ty. Z kolei ciem­ne i jasne miej­sca nie stwa­rza­ją żad­nych pro­ble­mów dzię­ki funk­cji High Dyna­mic Ran­ge.

4. Znakomita analityka dzięki wbudowaniu Inteligentnej Funkcji Analizy Obrazu

Wszyst­kie kame­ry FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i stan­dar­do­wo posia­da­ją wbu­do­wa­ną funk­cję inte­li­gent­nej ana­li­zy obra­zu Intel­li­gent Video Ana­ly­tics.

W połą­cze­niu z wyso­ką roz­dziel­czo­ścią obra­zu, funk­cja ta jesz­cze bar­dziej zwięk­sza dokład­ność sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa. Kame­ra inte­li­gent­nie odróż­nia rze­czy­wi­ste sytu­acje alar­mo­we od fał­szy­wych, gene­ro­wa­nych przez  śnieg, wiatr, deszcz czy odbi­cia na powierzch­ni wody. Dzię­ki temu nie są wywo­ły­wa­ne fał­szy­we alar­my, a ostrze­że­nia poja­wia­ją się tyl­ko wte­dy, gdy jest to koniecz­ne.

Funk­cja ta dosko­na­le spraw­dza się w miej­scach wyma­ga­ją­cych wzmo­żo­nej ochro­ny, zapew­nia­jąc auto­ma­tycz­ne wykry­wa­nie obiek­tów z dużych odle­gło­ści.  Dla­te­go też kame­ry FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i mię­dzy inny­mi pole­ca­ne są do moni­to­rin­gu por­tów lot­ni­czych, infra­struk­tu­ry i budyn­ków rzą­do­wych, gra­nic, moni­to­ro­wa­nia ruchu dro­go­we­go (np. wykry­wa­nia pojaz­dów jadą­cych pod prąd, mie­rze­nia natę­że­nia ruchu).

Dodat­ko­wo funk­cja Intel­li­gent Video Ana­ly­tics pozwa­la m.in. moni­to­ro­wać wzor­ce zacho­wań kon­su­men­tów, np. okre­ślać naj­czę­ściej odwie­dza­ne miej­sca w stre­fie zaku­pów. Następ­nie infor­ma­cje te moż­na wyko­rzy­sty­wać do zwięk­sze­nia sprze­da­ży lub do zapew­nie­nia lep­sze­go pozio­mu obsług klien­tów.

5. Zmniejszenie obciążenia sieci i odciążenie pracowników

Kame­ry Bosch FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i zapew­nia­ją inte­li­gent­ną dyna­micz­ną reduk­cję szu­mów, inte­li­gent­ne stru­mie­nio­wa­nie oraz kom­pre­sję wideo H.265. Pozwa­la to zmniej­szyć wiel­kość stru­mie­nia nawet o 80%, co uła­twia zarzą­dza­nie dany­mi wizyj­ny­mi, a przy tym znacz­nie ogra­ni­cza obcią­że­nie sie­ci i kosz­ty pamię­ci, nie obni­ża­jąc przy tym jako­ści obra­zu wideo. Ponad­to kame­ry mają  wbu­do­wa­ny moduł TPM (Tru­sted Plat­form Modu­le), któ­ry dba o bez­pie­czeń­stwo waż­nych danych wizyj­nych.

Źró­dło:

https://www.boschsecurity.com/pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/flexidome-ip/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *