1. Mou017cliwou015bu0107 zdalnego uruchamiania i konfiguracji na dowolnym etapie pracy kamery

Z myu015blu0105 o uproszczeniu procesu dozoru wizyjnego firma Bosch wprowadza na rynek stau0142opozycyjne kamery kopuu0142kowe FLEXIDOME IP starlight 8000i. Te inteligentne kamery u00a0posiadaju0105 miu0119dzy innymi funkcju0119 zdalnego uruchamiania. Aplikacja Project Assistant i funkcja PTRZ (pan, tilt, roll and zoom) pozwalaju0105 skonfigurowau0107 wymagane pole widzenia bez koniecznou015bci dotykania kamery lub obiektywu.

2. Wytrzymau0142a obudowa i odpornou015bu0107 na ekstremalne warunki pogodowe

Kamery FLEXIDOME IP starlight 8000i doskonale pracuju0105 zaru00f3wno w ekstremalnie trudnych warunkach wewnu0105trz, jak i na zewnu0105trz pomieszczeu0144. Su0105 wodoodporne (IP66) i dziau0142aju0105 w skrajnych warunkach temperaturowych od -50u00b0C do +60u00b0C. Dodatkowo posiadaju0105 powu0142oku0119 antykorozyjnu0105 i su0105 odporne na wszelkie ataki wandalizmu (IK10+).

3. Wysoki poziom szczegu00f3u0142owou015bci rejestrowanego obrazu

Wyu017csze rozdzielczou015bci, wiu0119ksza czu0119stotliwou015bu0107 odu015bwieu017cania, lepsza czuu0142ou015bu0107 na u015bwiatu0142o i doskonau0142e zakresy dynamiki pomagaju0105 w lepszej identyfikacji osu00f3b i obiektu00f3w. Pou0142u0105czenie tych zaawansowanych funkcji z technologiu0105 starlight w rozdzielczou015bciach HD 1080p, 6 MP lub 4K Ultra HD zapewnia wyju0105tkowo duu017cu0105 szczegu00f3u0142owou015bu0107 obrazu nawet przy bardzo su0142abym ou015bwietleniu. Kamery z u0142atwou015bciu0105 rejestruju0105 szybko poruszaju0105ce siu0119 obiekty. Z kolei ciemne i jasne miejsca nie stwarzaju0105 u017cadnych problemu00f3w dziu0119ki funkcji High Dynamic Range.

4. Znakomita analityka dziu0119ki wbudowaniu Inteligentnej Funkcji Analizy Obrazu

Wszystkie kamery FLEXIDOME IP starlight 8000i standardowo posiadaju0105 wbudowanu0105 funkcju0119 inteligentnej analizy obrazu Intelligent Video Analytics.

n

W pou0142u0105czeniu z wysoku0105 rozdzielczou015bciu0105 obrazu, funkcja ta jeszcze bardziej zwiu0119ksza doku0142adnou015bu0107 systemu bezpieczeu0144stwa. Kamera inteligentnie odru00f3u017cnia rzeczywiste sytuacje alarmowe od fau0142szywych, generowanych przez u00a0u015bnieg, wiatr, deszcz czy odbicia na powierzchni wody. Dziu0119ki temu nie su0105 wywou0142ywane fau0142szywe alarmy, a ostrzeu017cenia pojawiaju0105 siu0119 tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Funkcja ta doskonale sprawdza siu0119 w miejscach wymagaju0105cych wzmou017conej ochrony, zapewniaju0105c automatyczne wykrywanie obiektu00f3w z duu017cych odlegu0142ou015bci. u00a0Dlatego teu017c kamery FLEXIDOME IP starlight 8000i miu0119dzy innymi polecane su0105 do monitoringu portu00f3w lotniczych, infrastruktury i budynku00f3w rzu0105dowych, granic, monitorowania ruchu drogowego (np. wykrywania pojazdu00f3w jadu0105cych pod pru0105d, mierzenia natu0119u017cenia ruchu).

Dodatkowo funkcja Intelligent Video Analytics pozwala m.in. monitorowau0107 wzorce zachowau0144 konsumentu00f3w, np. okreu015blau0107 najczu0119u015bciej odwiedzane miejsca w strefie zakupu00f3w. Nastu0119pnie informacje te mou017cna wykorzystywau0107 do zwiu0119kszenia sprzedau017cy lub do zapewnienia lepszego poziomu obsu0142ug klientu00f3w.

5. Zmniejszenie obciu0105u017cenia sieci i odciu0105u017cenie pracowniku00f3w

Kamery Bosch FLEXIDOME IP starlight 8000i zapewniaju0105 inteligentnu0105 dynamicznu0105 redukcju0119 szumu00f3w, inteligentne strumieniowanie oraz kompresju0119 wideo H.265. Pozwala to zmniejszyu0107 wielkou015bu0107 strumienia nawet o 80%, co uu0142atwia zarzu0105dzanie danymi wizyjnymi, a przy tym znacznie ogranicza obciu0105u017cenie sieci i koszty pamiu0119ci, nie obniu017caju0105c przy tym jakou015bci obrazu wideo. Ponadto kamery maju0105 u00a0wbudowany moduu0142 TPM (Trusted Platform Module), ktu00f3ry dba o bezpieczeu0144stwo wau017cnych danych wizyjnych.

u0179ru00f3du0142o:

n

https://www.boschsecurity.com/pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/flexidome-ip/