FLEXIDOME IP starlight 8000i – 5 powodów dlaczego warto wybrać nową, inteligentną, stałopozycyjną kamerę kopułkową

1. Mou017cliwou015bu0107 zdalnego uruchamiania i konfiguracji na dowolnym etapie pracy kamery

Z myu015blu0105 o uprosz­cze­niu procesu dozoru wizyj­ne­go firma Bosch wpro­wa­dza na rynek stau0142opozycyjne kamery kopuu0142kowe FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i. Te inte­li­gent­ne kamery u00a0posiadaju0105 miu0119dzy innymi funkcju0119 zdal­ne­go uru­cha­mia­nia. Aplikacja Project Assistant i funkcja PTRZ (pan, tilt, roll and zoom) pozwalaju0105 skonfigurowau0107 wyma­ga­ne pole widze­nia bez koniecznou015bci doty­ka­nia kamery lub obiek­ty­wu.

2. Wytrzymau0142a obudowa i odpornou015bu0107 na ekstremalne warunki pogodowe

Kamery FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i dosko­na­le pracuju0105 zaru00f3wno w eks­tre­mal­nie trud­nych warun­kach wewnu0105trz, jak i na zewnu0105trz pomieszczeu0144. Su0105 wodo­od­por­ne (IP66) i dziau0142aju0105 w skraj­nych warun­kach tem­pe­ra­tu­ro­wych od -50u00b0C do +60u00b0C. Dodatkowo posiadaju0105 powu0142oku0119 antykorozyjnu0105 i su0105 odporne na wszel­kie ataki wan­da­li­zmu (IK10+).

3. Wysoki poziom szczegu00f3u0142owou015bci rejestrowanego obrazu

Wyu017csze rozdzielczou015bci, wiu0119ksza czu0119stotliwou015bu0107 odu015bwieu017cania, lepsza czuu0142ou015bu0107 na u015bwiatu0142o i doskonau0142e zakresy dyna­mi­ki pomagaju0105 w lepszej iden­ty­fi­ka­cji osu00f3b i obiektu00f3w. Pou0142u0105czenie tych zaawan­so­wa­nych funkcji z technologiu0105 star­li­ght w rozdzielczou015bciach HD 1080p, 6 MP lub 4K Ultra HD zapew­nia wyju0105tkowo duu017cu0105 szczegu00f3u0142owou015bu0107 obrazu nawet przy bardzo su0142abym ou015bwietleniu. Kamery z u0142atwou015bciu0105 rejestruju0105 szybko poruszaju0105ce siu0119 obiekty. Z kolei ciemne i jasne miejsca nie stwarzaju0105 u017cadnych problemu00f3w dziu0119ki funkcji High Dynamic Range.

4. Znakomita analityka dziu0119ki wbudowaniu Inteligentnej Funkcji Analizy Obrazu

Wszystkie kamery FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i stan­dar­do­wo posiadaju0105 wbudowanu0105 funkcju0119 inte­li­gent­nej analizy obrazu Intelligent Video Analytics.

n

W pou0142u0105czeniu z wysoku0105 rozdzielczou015bciu0105 obrazu, funkcja ta jeszcze bar­dziej zwiu0119ksza doku0142adnou015bu0107 systemu bezpieczeu0144stwa. Kamera inte­li­gent­nie odru00f3u017cnia rze­czy­wi­ste sytu­acje alar­mo­we od fau0142szywych, gene­ro­wa­nych przez u00a0u015bnieg, wiatr, deszcz czy odbicia na powierzch­ni wody. Dziu0119ki temu nie su0105 wywou0142ywane fau0142szywe alarmy, a ostrzeu017cenia pojawiaju0105 siu0119 tylko wtedy, gdy jest to koniecz­ne.

Funkcja ta dosko­na­le spraw­dza siu0119 w miej­scach wymagaju0105cych wzmou017conej ochrony, zapewniaju0105c auto­ma­tycz­ne wykry­wa­nie obiektu00f3w z duu017cych odlegu0142ou015bci. u00a0Dlatego teu017c kamery FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i miu0119dzy innymi pole­ca­ne su0105 do moni­to­rin­gu portu00f3w lot­ni­czych, infra­struk­tu­ry i budynku00f3w rzu0105dowych, granic, moni­to­ro­wa­nia ruchu dro­go­we­go (np. wykry­wa­nia pojazdu00f3w jadu0105cych pod pru0105d, mie­rze­nia natu0119u017cenia ruchu).

Dodatkowo funkcja Intelligent Video Analytics pozwala m.in. monitorowau0107 wzorce zachowau0144 konsumentu00f3w, np. okreu015blau0107 najczu0119u015bciej odwie­dza­ne miejsca w strefie zakupu00f3w. Nastu0119pnie infor­ma­cje te mou017cna wykorzystywau0107 do zwiu0119kszenia sprzedau017cy lub do zapew­nie­nia lep­sze­go poziomu obsu0142ug klientu00f3w.

5. Zmniejszenie obciu0105u017cenia sieci i odciu0105u017cenie pracowniku00f3w

Kamery Bosch FLEXIDOME IP star­li­ght 8000i zapewniaju0105 inteligentnu0105 dynamicznu0105 redukcju0119 szumu00f3w, inte­li­gent­ne stru­mie­nio­wa­nie oraz kompresju0119 wideo H.265. Pozwala to zmniejszyu0107 wielkou015bu0107 stru­mie­nia nawet o 80%, co uu0142atwia zarzu0105dzanie danymi wizyj­ny­mi, a przy tym znacz­nie ogra­ni­cza obciu0105u017cenie sieci i koszty pamiu0119ci, nie obniu017caju0105c przy tym jakou015bci obrazu wideo. Ponadto kamery maju0105 u00a0wbudowany moduu0142 TPM (Trusted Platform Module), ktu00f3ry dba o bezpieczeu0144stwo wau017cnych danych wizyj­nych.

u0179ru00f3du0142o:

n

https://www.boschsecurity.com/pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/flexidome-ip/

Tagged under: