5 powodów dlaczego warto wybrać czujnik ruchu Bosch Blue Line Gen 2.

Natychmiastowe  wykrywanie zagrożenia daje możliwość szybkiej reakcji, a co za tym idzie ochrony ludzi, domu czy mienia firmy. Kolejny niezawodny system sygnalizacji włamań firmy Bosch w postaci czujników precyzyjnie wykrywających ruch człowieka. Poniżej przedstawiamy 5 powodów dlaczego warto wybrać czujnik ruchu Bosch Blue Line Gen 2.

Skuteczność wykrywania intruza

Dyna­micz­na kom­pen­sa­cja tem­pe­ra­tu­ro­wa spra­wia, że czuj­ka samo­dziel­nie dosto­so­wu­je swo­ją czu­łość, dzię­ki cze­mu może iden­ty­fi­ko­wać intru­zów, bez wzglę­du na tem­pe­ra­tu­rę panu­ją­ca w oto­cze­niu, czy jej zmia­nę.  

Łatwość montażu

Samo­blo­ku­ją­ca obu­do­wa i wbu­do­wa­na poziom­ni­ca pęche­rzy­ko­wa pozwa­la­ją na skró­ce­nie  cza­su mon­ta­żu. 
Czuj­ni­ki ruchu moż­na zain­sta­lo­wać na dowol­nej wyso­ko­ści od 2,3 do 2,7 metra, bez koniecz­no­ści regu­la­cji zasię­gu, uzy­sku­jąc peł­ne pokry­cie na obsza­rze 12 metrów. Mogą być zamon­to­wa­ne zarów­no na sufi­cie, jak i na ścia­nie.

zasięg dzia­ła­nia — czuj­ka ruchu Bosch
czuj­ka ruchu

Minimalizacja fałszywych alarmów

Prze­twa­rza­nie FSP (First Step Pro­ces­sing) umoż­li­wia wła­ści­wie natych­mia­sto­wą reak­cję na obec­ność czło­wie­ka bez gene­ro­wa­nia fał­szy­wych alar­mów z innych źró­deł. Czu­łość zale­ży od ana­li­zo­wa­nych para­me­trów sygna­łu takich jak: ampli­tu­da, pola­ry­za­cja, nachy­le­nie i czas. 
Czuj­ni­ki ruchu wyko­rzy­stu­ją tech­no­lo­gię adap­ta­cyj­ne­go prze­twa­rza­nia mikro­fa­lo­we­go zakłó­ceń w celu odróż­nie­nia ludzi od źró­deł fał­szy­wych alar­mów, jak wen­ty­la­to­ry sufi­to­we czy wiszą­ce zna­ki. Akty­wa­cja prze­kaź­ni­ka nastę­pu­je wyłącz­nie w przy­pad­ku jed­no­cze­sne­go wykry­cia zda­rze­nia alar­mo­we­go przez dwa detek­to­ry. Detek­to­ry nie­za­leż­nie od sie­bie prze­twa­rza­ją sygna­ły PIR i sygna­ły mikro­fa­lo­we. Tak­że ruch powie­trza i owa­dy nie mają wpły­wu na dzia­ła­nie czuj­ki dzię­ki her­me­tycz­nej komo­rze optycz­nej.

Odporność na zwierzęta domowe

W zależ­no­ści od potrzeb insta­la­tor może włą­czyć lub wyłą­czyć  funk­cję odpor­no­ści na zwie­rzę­ta domo­we. Włą­cze­nie funk­cji odpor­no­ści na zwie­rzę­ta umoż­li­wia odróż­nia­nie sygna­łów wywo­ły­wa­nych przez ludzi od sygna­łów wywo­ły­wa­nych przez zwie­rzę­ta domo­we. Urzą­dze­nie igno­ru­je sygna­ły wywo­ła­ne przez jed­no lub dwa zwie­rzę­ta domo­we o wadze do 20 kg.

Dostępność wielu modeli i dyskrecja

Mode­le z funk­cją odpor­no­ści na zwie­rzę­ta domo­we —  Czuj­ki PIR i Tri­Tech są dostęp­ne w wer­sji stan­dar­do­wej oraz w wer­sji z funk­cją odpor­no­ści na zwie­rzę­ta domo­we.
Czuj­ki są nie­wiel­kich roz­mia­rów oraz są w neu­tral­nych kolo­rach, co spra­wia że dosko­na­le kom­po­nu­ją się z oto­cze­niem. Moż­na je zamon­to­wać zarów­no na ścia­nie, w rogu dwóch ścian, jak i na sufi­cie.

sys­te­my zabez­pie­czeń Bosch
Standardowa czujka PIR ISC-BPR2

Pasyw­na czuj­ka pod­czer­wie­ni (PIR) to kom­pro­mis mię­dzy wydaj­no­ścią a oszczęd­no­ścią. Zasto­so­wa­nie soczew­ki Fre­sne­la o wyso­kiej gęsto­ści gwa­ran­tu­je ostrość obra­zu i wyso­ką sku­tecz­ność wykry­wa­nia intru­zów.

Czujka PIR Quad ISC-BPQ2-W12

Czuj­ki typu Quad są nie­za­wod­ne w przy­pad­ku wyma­ga­ją­cych zasto­so­wań i koniecz­no­ści wyeli­mi­no­wa­nia fał­szy­wych alar­mów. To model, któ­ry pod­sia­da w jed­nej obu­do­wie dwie czy­uki PIRAlarm akty­wu­je się tyl­ko w przy­pad­ku wykry­cia intru­za przez obie czuj­ki.

Czujka PIR/mikrofalowa TriTech ISC-BDL2

Ta czuj­ka posia­da naj­sku­tecz­niej­szy mecha­nizm ana­li­zy zakłó­ceń. Zdol­ność adap­ta­cji do oto­cze­nia zapew­nia naj­wyż­szy poziom odpor­no­ści na fał­szy­we alar­my.
Model Tri­Tech ISC-BDL2 łączy stan­dar­do­wą tech­no­lo­gię PIR z tech­no­lo­gią mikro­fa­lo­wą i adap­ta­cyj­nym prze­twa­rza­niem sygna­łu

Czuj­ka ruchu Bosch

Zapytaj nas o czujnik ruchu

Zapy­taj o inne urzą­dze­nia mar­ki Bosch lub odwiedź nasz sklep inter­ne­to­wy VIPOS.

Źró­dło: https://pl.boschsecurity.com/pl/05_news_and_extras_3/01_productnews_3/04_productnews_intrusion_2/blue_line_gen_3/bosch-blue-line-gen2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *