7 zalet wewnętrznych kamer kopułkowych SONY serii V

7 zalet wewnętrz­nych kamer kopuł­ko­wych SONY serii V.

Doskonałe mini­ka­me­ry kopuł­ko­we SONY serii V szcze­gól­nie spraw­dza­ją się w moni­to­rin­gu wnętrz biur, banków, hoteli, obiek­tów han­dlo­wych, a także szkół i obiek­tów uży­tecz­no­ści publicznej.o

Wewnętrzne kopułki Full HD – seria V

Po pierw­sze nieduże i łatwe w insta­la­cji kamery zapew­nia­ją wyraźny obraz Full HD (modele VM641,VM631, VM630) przy mak­sy­mal­nej roz­dziel­czo­ści 1920 x 1080 pikseli i HD przy roz­dziel­czo­ści 1280 x 1024. W kame­rach dodat­ko­wo zasto­so­wa­no prze­twor­nik CMOS Exmor zapew­nia­ją­cy wyższą czułość. Połączenie czułego prze­twor­ni­ka z sys­te­mem prze­twa­rza­nia XDNR popra­wia obraz kamery nawet w słabym oświe­tle­niu. Z kolei tech­no­lo­gia XDNR zapi­su­je wyraźny obraz o niskim pozio­mie szumów nawet gdy nie jest dosta­tecz­nie jasno.Duża liczba klatek na sekundę

W kame­rach serii V zasto­so­wa­no system prze­twa­rza­nia sygnału IPELA ENGINE EX. System ten między innymi pozwala na zapis z dużą liczbą klatek na sekundę i dostar­cza udo­sko­na­lo­nych funkcji obróbki obrazu, takich jak View‐DR, XDNR czy DEPA Advanced. Dzięki dużej liczbie klatek na sekundę ruch na obrazie jest bar­dziej płynny i natu­ral­ny.

Automatyczny tryb dzień/noc

Warto pod­kre­ślić także, że w zależ­no­ści od natę­że­nia światła w kame­rach auto­ma­tycz­nie prze­łą­cza się tryb obrazu z kolo­ro­we­go (dzień) na czarno‐biały (noc), dzięki funkcji dzień/noc. W trybie Noc filtr, który  odcina światło pod­czer­wo­ne jest wyłą­cza­ny. Wówczas kamera reaguje na światło niemal pod­czer­wo­ne i może odtwa­rzać obrazy nie­wi­docz­ne gołym okiem.

Wyraźny obraz w warunkach kontrastu światła

Technologia View –DR istot­nie roz­sze­rza zakres dyna­mi­ki, tym samym zapew­nia lepszą reje­stra­cję obrazu przy wysokim kon­tra­ście oświe­tle­nia lub silnym pod­świe­tle­niu. Sprawdza się zwłasz­cza w nasło­necz­nio­nych pomiesz­cze­niach lub scenach wejść do budynku.

Inteligentne funkcje analizy obrazu i dźwięku

Kamery serii V wypo­sa­żo­ne są także w tech­no­lo­gię analizy wideo z analizą DEPA Advanced. Wykrywa ona twarze i infor­mu­je o próbach dosta­nia się do kamery. W rezul­ta­cie każda z funkcji może uru­cha­miać alarm, jeżeli użyt­kow­nik zde­fi­niu­je takie wytycz­ne.

Niezawodne działanie dzięki zapisowi na kartę SD

Dane audio­wi­zu­al­ne można zapi­sy­wać bez­po­śred­nio na karcie SD. To z kolei zapew­nia cią­głość zapisu w razie chwi­lo­wej przerwy w dzia­ła­niu sieci. Po przy­wró­ce­niu nor­mal­ne­go połą­cze­nia sie­cio­we­go auto­ma­tycz­nie wzna­wia­ny jest zapis na serwer sie­cio­wy.

Wytrzymała konstrukcja

Na zakoń­cze­nie warto zazna­czyć, że dodat­ko­wo modele VM641, VM631VM600 speł­nia­ją wymogi normy IK10.  Posiadają one wzmoc­nio­ną, wan­da­lo­od­por­ną kon­struk­cję, odporną na wszel­kie­go rodzaju próby jej znisz­cze­nia. Dlatego też te kamery dosko­na­le nadają się do pracy w miej­scach, gdzie ist­nie­je ryzyko celo­we­go uszko­dze­nia urzą­dze­nia.

Źródło: https://pro.sony/pl_PL/products/video-security

Tagged under: