7 zalet wewnętrznych kamer kopułkowych SONY serii V

7 zalet wewnętrznych kamer kopuł­kowych SONY serii V.

Doskonałe minikamery kopułkowe SONY serii V szcze­gólnie spraw­dzają się w monito­ringu wnętrz biur, banków, hoteli, obiektów handlowych, a także szkół i obiektów użytecz­ności publicznej.o

Wewnętrzne kopułki Full HD – seria V

Po pierwsze nieduże i łatwe w insta­lacji kamery zapew­niają wyraźny obraz Full HD (modele VM641,VM631, VM630) przy maksy­malnej rozdziel­czości 1920 x 1080 pikseli i HD przy rozdziel­czości 1280 x 1024. W kamerach dodatkowo zasto­sowano przetwornik CMOS Exmor zapew­niający wyższą czułość. Połączenie czułego przetwornika z systemem przetwa­rzania XDNR poprawia obraz kamery nawet w słabym oświe­tleniu. Z kolei techno­logia XDNR zapisuje wyraźny obraz o niskim poziomie szumów nawet gdy nie jest dosta­tecznie jasno.Duża liczba klatek na sekundę

W kamerach serii V zasto­sowano system przetwa­rzania sygnału IPELA ENGINE EX. System ten między innymi pozwala na zapis z dużą liczbą klatek na sekundę i dostarcza udosko­na­lonych funkcji obróbki obrazu, takich jak View-DR, XDNR czy DEPA Advanced. Dzięki dużej liczbie klatek na sekundę ruch na obrazie jest bardziej płynny i naturalny.

Automatyczny tryb dzień/noc

Warto podkreślić także, że w zależ­ności od natężenia światła w kamerach automa­tycznie przełącza się tryb obrazu z kolorowego (dzień) na czarno-biały (noc), dzięki funkcji dzień/noc. W trybie Noc filtr, który  odcina światło podczerwone jest wyłączany. Wówczas kamera reaguje na światło niemal podczerwone i może odtwarzać obrazy niewi­doczne gołym okiem.

Wyraźny obraz w warunkach kontrastu światła

Techno­logia View –DR istotnie rozszerza zakres dynamiki, tym samym zapewnia lepszą rejestrację obrazu przy wysokim kontraście oświe­tlenia lub silnym podświe­tleniu. Sprawdza się zwłaszcza w nasło­necz­nionych pomiesz­cze­niach lub scenach wejść do budynku.

Inteligentne funkcje analizy obrazu i dźwięku

Kamery serii V wyposażone są także w techno­logię analizy wideo z analizą DEPA Advanced. Wykrywa ona twarze i informuje o próbach dostania się do kamery. W rezul­tacie każda z funkcji może uruchamiać alarm, jeżeli użytkownik zdefi­niuje takie wytyczne.

Niezawodne działanie dzięki zapisowi na kartę SD

Dane audio­wi­zualne można zapisywać bezpo­średnio na karcie SD. To z kolei zapewnia ciągłość zapisu w razie chwilowej przerwy w działaniu sieci. Po przywró­ceniu normalnego połączenia sieciowego automa­tycznie wznawiany jest zapis na serwer sieciowy.

Wytrzymała konstrukcja

Na zakoń­czenie warto zaznaczyć, że dodatkowo modele VM641, VM631VM600 spełniają wymogi normy IK10.  Posiadają one wzmoc­nioną, wanda­lo­od­porną konstrukcję, odporną na wszel­kiego rodzaju próby jej znisz­czenia. Dlatego też te kamery doskonale nadają się do pracy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko celowego uszko­dzenia urządzenia.

Źródło: https://pro.sony/pl_PL/products/video-security