In‐Store Analytics — niezbędna analityka w każdym sklepie

Flexidome IP Panoramic to modele kamer z wbu­do­wa­ną ana­li­ty­ką In‐Store Analytics umoż­li­wia­ją­cą zebra­nie, a później analizę wyko­rzy­sta­nych infor­ma­cji doty­czą­cych ruchu klien­tów w danym sklepie.

Dzięki tym danym osoba zarzą­dza­ją­ca sklepem może dokonać analizy ruchu klien­tów, spraw­dzić gdzie naj­czę­ściej zatrzy­mu­ją się i jak prze­kła­da się to na ich decyzje zaku­po­we. Ponadto kie­row­nic­two sklepu może w sposób opty­mal­ny zapla­no­wać układ sklepu, wraz z roz­kła­dem półek i regałów, a następ­nie umiej­sco­wie­niem pro­duk­tów. Pozwala to także na prze­pro­wa­dze­nie efek­tyw­nych akcji pro­mo­cyj­nych i wska­za­nie miejsc, w których powinny się odbywać. In‐Store Analytisc to także dosko­na­le narzę­dzie uspraw­nia­ją­ce zarzą­dza­nie ludźmi — od etapu pla­no­wa­nia zatrud­nie­nia do szkoleń pra­cow­ni­czych. Dzięki wiedzy na temat natę­że­nia ruchu w danym obiek­cie, możemy zapla­no­wać większą obsadę sprze­daw­ców w danych dniach i godzi­nach pracy sklepu, co znacz­nie pod­nie­sie jakość obsług klienta.


Wymierne korzyści

Wzrost wpływu ze sprzedaży

- lepsza loka­li­za­cja i umiej­sco­wie­nie pro­duk­tów ma wpływ na decyzje zaku­po­we kon­su­men­tów
— dosko­na­łe narzę­dzie mer­chan­di­sin­go­we
— wydaj­niej­sza obsługa klien­tów

Poprawa obsługi klientów

- lepsze roz­miesz­cze­nie sprze­daw­ców — w miej­scach o więk­szym natę­że­niu ruchu
— zarzą­dza­nie kolej­ka­mi — większa ilość otwar­tych kas, więcej pra­cow­ni­ków w godzi­nach szczytu

Skuteczne wystawy sklepowe

- tabela mie­rzal­no­ści sku­tecz­no­ści wystawy, np. podaje infor­ma­cje ile osób prze­szło koło wystawy nie zwra­ca­jąc na nią uwagi, a ile osób zatrzy­ma­ło się na dłużej.

Wzrost bezpieczeństwa

- sku­tecz­ny moni­to­ring
— zmniej­sze­nie prób kra­dzie­ży


Jak działa In‐Store Analytics

Kamery gene­ru­ją dane pozycji na pod­sta­wie detek­cji ruchu klien­tów w danym sklepie.

Dane są prze­sy­ła­ne do chmury, gdzie są prze­cho­wy­wa­ne, fil­tro­wa­ne (chmura fil­tru­je błędy np. osoby zawra­ca­ją­ce po wejściu), prze­szu­ki­wa­ne i pod­le­ga­ją wizu­ali­za­cji.

Na tym etapie prze­glą­da się dane i eks­por­tu­je je przez inter­fejs Web.
Strumień wizyjny może być także reje­stro­wa­ny lokal­nie.

Wszystkie pozy­ski­wa­ne dane są ano­ni­mo­we, a obrazy ludzi są usuwane z zrzutów tła. 95% sku­tecz­no­ści zli­cza­nia ruchu pozwala tworzyć wia­ry­god­ne sta­ty­sty­ki. A co naj­waż­niej­sze ana­li­ty­ka Bosch In‐Store jest ska­lo­wal­na i może być w nie­ogra­ni­czo­nej liczbie kamer, w wielu skle­pach.

Flexidome IP Panoramic w sklepie VIPOS

Zapoznaj się z ofertą marki Bosch. Zapraszamy do naszego sklepu inter­ne­to­we­go VIPOS. W razie pytań skon­tak­tuj się z nami!Przejdź do sklepu VIPOS Produkty Bosch

Tagged under: