In-Store Analytics — niezbędna analityka w każdym sklepie

Fle­xi­do­me IP Pano­ra­mic to mode­le kamer z wbu­do­wa­ną ana­li­ty­ką In-Sto­re Ana­ly­tics umoż­li­wia­ją­cą zebra­nie, a póź­niej ana­li­zę wyko­rzy­sta­nych infor­ma­cji doty­czą­cych ruchu klien­tów w danym skle­pie.

Dzię­ki tym danym oso­ba zarzą­dza­ją­ca skle­pem może doko­nać ana­li­zy ruchu klien­tów, spraw­dzić gdzie naj­czę­ściej zatrzy­mu­ją się i jak prze­kła­da się to na ich decy­zje zaku­po­we. Ponad­to kie­row­nic­two skle­pu może w spo­sób opty­mal­ny zapla­no­wać układ skle­pu, wraz z roz­kła­dem półek i rega­łów, a następ­nie umiej­sco­wie­niem pro­duk­tów. Pozwa­la to tak­że na prze­pro­wa­dze­nie efek­tyw­nych akcji pro­mo­cyj­nych i wska­za­nie miejsc, w któ­rych powin­ny się odby­wać. In-Sto­re Ana­ly­tisc to tak­że dosko­na­le narzę­dzie uspraw­nia­ją­ce zarzą­dza­nie ludź­mi — od eta­pu pla­no­wa­nia zatrud­nie­nia do szko­leń pra­cow­ni­czych. Dzię­ki wie­dzy na temat natę­że­nia ruchu w danym obiek­cie, może­my zapla­no­wać więk­szą obsa­dę sprze­daw­ców w danych dniach i godzi­nach pra­cy skle­pu, co znacz­nie pod­nie­sie jakość obsług klien­ta.

Wymierne korzyści

Wzrost wpływu ze sprzedaży

- lep­sza loka­li­za­cja i umiej­sco­wie­nie pro­duk­tów ma wpływ na decy­zje zaku­po­we kon­su­men­tów
- dosko­na­łe narzę­dzie mer­chan­di­sin­go­we
- wydaj­niej­sza obsłu­ga klien­tów

Poprawa obsługi klientów

- lep­sze roz­miesz­cze­nie sprze­daw­ców — w miej­scach o więk­szym natę­że­niu ruchu
- zarzą­dza­nie kolej­ka­mi — więk­sza ilość otwar­tych kas, wię­cej pra­cow­ni­ków w godzi­nach szczy­tu

Skuteczne wystawy sklepowe

- tabe­la mie­rzal­no­ści sku­tecz­no­ści wysta­wy, np. poda­je infor­ma­cje ile osób prze­szło koło wysta­wy nie zwra­ca­jąc na nią uwa­gi, a ile osób zatrzy­ma­ło się na dłu­żej.

Wzrost bezpieczeństwa

- sku­tecz­ny moni­to­ring
- zmniej­sze­nie prób kra­dzie­ży

Jak działa In-Store Analytics

Kame­ry gene­ru­ją dane pozy­cji na pod­sta­wie detek­cji ruchu klien­tów w danym skle­pie. 

Dane są prze­sy­ła­ne do chmu­ry, gdzie są prze­cho­wy­wa­ne, fil­tro­wa­ne (chmu­ra fil­tru­je błę­dy np. oso­by zawra­ca­ją­ce po wej­ściu), prze­szu­ki­wa­ne i pod­le­ga­ją wizu­ali­za­cji.

Na tym eta­pie prze­glą­da się dane i eks­por­tu­je je przez inter­fejs Web.
Stru­mień wizyj­ny może być tak­że reje­stro­wa­ny lokal­nie.

Wszyst­kie pozy­ski­wa­ne dane są ano­ni­mo­we, a obra­zy ludzi są usu­wa­ne z zrzu­tów tła. 95% sku­tecz­no­ści zli­cza­nia ruchu pozwa­la two­rzyć wia­ry­god­ne sta­ty­sty­ki. A co naj­waż­niej­sze ana­li­ty­ka Bosch In-Sto­re jest ska­lo­wal­na i może być w nie­ogra­ni­czo­nej licz­bie kamer, w wie­lu skle­pach.

Flexidome IP Panoramic w sklepie VIPOS

Zapo­znaj się z ofer­tą mar­ki Bosch. Zapra­sza­my do nasze­go skle­pu inter­ne­to­we­go VIPOS. W razie pytań skon­tak­tuj się z nami!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl