Zakupy internetowe

Będąc naszym Part­ne­rem możesz w szyb­ki i wygod­ny spo­sób obsłu­gi­wać swo­ich klien­tów przez nasz sklep inter­ne­to­wy vipos.pl.  Za pomo­cą nasze­go skle­pu możesz zamó­wić, wymie­nić i zwró­cić towar do 14 dni. Two­je upu­sty i pro­mo­cje są widocz­ne na indy­wi­du­al­nym kon­cie po zalo­go­wa­niu.

 


« przejdź do skle­pu vipos.pl »

Opis sklepu vipos.pl

  • Szyb­ki kon­takt — z pomo­cą naszych kon­sul­tan­tów info­li­nii możesz zwe­ry­fi­ko­wać kwe­stie tech­nicz­ne jak i doty­czą­ce zamó­wień.
  • Wybierz walu­tę — naszą głów­ną walu­tą sprze­da­żo­wą jest pol­ski zło­ty. Wie­lu klien­tów ceni sobie rów­nież moż­li­wość zaku­pów w EURO. Wybierz w gór­nej czę­ści pane­lu walu­tę dogod­ną dla Cie­bie.
  • Zalo­guj się — jeśli nie masz jesz­cze u nas swo­je­go kon­ta — zare­je­struj się. Ceny bran­żo­we widocz­ne są po zalo­go­wa­niu. Sklep pre­zen­tu­je domyśl­nie suge­ro­wa­ne ceny kata­lo­go­we pro­du­cen­tów.

Zarejestrowani klienci

Gdy zalo­gu­jesz się do nasze­go skle­pu znaj­dziesz wie­le opcji poma­ga­ją­cych w wygod­nej obsłu­dze swo­ich zamó­wień.

Zakład­ki użyt­kow­ni­ka

Two­je zamó­wie­nia — w tej zakład­ce znaj­dziesz wszyst­kie opcje zwią­za­ne z obsłu­gą bie­żą­cych zamó­wień. Widzisz sta­tu­sy  i postęp zamó­wień.

  • Moje zwro­ty — nie zawsze jesteś pewien ile zamó­wić kamer, urzą­dzeń. Cały asor­ty­ment z nasze­go skle­pu możesz zwra­cać w nie­po­gor­szo­nym sta­nie do 14 dni od zamó­wie­nia. W tej zakład­ce zgła­szasz zwrot i postę­pu­jesz zgod­nie z otrzy­my­wa­ny­mi instruk­cja­mi.  
  • Moje rachun­ki — tutaj zoba­czysz swo­je pokwi­to­wa­nia korekt płat­no­ści.
  • Two­je dane — w tej zakład­ce widocz­ne są adre­sy two­jej fir­my i adre­sy wysył­ko­we, na któ­re możesz wysłać swo­je pacz­ki.
  • Moje bony — pre­miu­je­my aktyw­nych klien­tów. W zakład­ce będziesz widział swo­je bony, któ­re pozwa­la­ją uzy­skać dodat­ko­we upu­sty na pro­duk­ty.
  • Listy życzeń — tutaj widzisz pro­duk­ty, któ­re możesz ozna­czyć w skle­pie jako ulu­bio­ne. Nie musisz już ich szu­kać i przy­po­mi­nać gdzie je widzia­łeś.
  • Moje powia­do­mie­nia — w tej zakład­ce znaj­dziesz kore­spon­den­cję z naszą fir­mą.
  • Pro­gram bono­bra­nie — zaku­py w naszym skle­pie pre­miu­je­my punk­ta­mi bono­bra­nia. Punk­ty te możesz wymie­niać na pro­duk­ty i upu­sty z kate­go­rii bono­bra­nie.

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl