XProtect Transact Milestone – łączenie obrazu wideo z informacjami o transakcji

Korzyści łączenia obrazu wideo z informacjami uzyskanymi z XProtect Transact Milestone.

 

Zobacz­cie co może­cie zyskać dzię­ki łącze­niu obra­zu wideo z infor­ma­cja­mi uzy­ska­ny­mi z XPro­tect Trans­act Mile­sto­ne.

XPro­tect Trans­act Mile­sto­ne umoż­li­wia reje­stro­wa­nie obra­zu wideo dla róż­nych rodza­jów pro­ce­sów zwią­za­nych z trans­ak­cja­mi kup­na i sprze­da­ży.  Z powo­dze­niem może być wyko­rzy­sty­wa­ny w takich sek­to­rach jak: sprze­daż, trans­port, ban­ko­wość, usłu­gi finan­so­we w celu ogra­ni­cze­nia kra­dzie­ży, oszustw, jak i dal­sze­go postę­po­wa­nia w kwe­stii docho­dze­nia spraw.

XPro­tect Trans­act, dzię­ki połą­cze­niu danych pocho­dzą­cych z trans­ak­cji z sys­te­mów w punk­tach sprze­da­ży, ska­ne­rów, kas fiskal­nych lub innych urzą­dzeń z powią­za­nym obra­zem wideo, umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym, a tak­że gro­ma­dze­nie danych i łącze­nie ich z obra­zem wideo.

XPro­tect jest dostęp­ny jako pro­dukt dodat­ko­wy do opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect i sie­cio­wych reje­stra­to­rów Husky NVR.

Dlaczego warto wybrać XProtect Transact?

Iden­ty­fi­ka­cja kra­dzie­ży i oszustw

Moni­to­ro­wa­nie punk­tów sprze­da­ży  i  kas w cza­sie rze­czy­wi­stym i roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów zwią­za­nych z kra­dzie­żą towa­rów.

Wyja­śnia­nie przy­czyn nie­zgod­no­ści sta­nów maga­zy­no­wych

Gene­ro­wa­nie rapor­tów, infor­ma­cji o doko­na­nych trans­ak­cjach wraz z dany­mi ich doty­czą­cy­mi, a tak­że two­rze­nie minia­tur nagrań.

Śle­dze­nie prze­sy­łek i dostaw

Umoż­li­wia śle­dze­nie sta­nu przy­cho­dzą­cych i wysy­ła­nych towa­rów w celu unik­nię­cia rekla­ma­cji, jak i wysy­ła­nia nie­kom­plet­nych pro­duk­tów.

Jakie możliwości posiada XProtect Transact?

1

Łatwe gro­ma­dze­nie danych i łącze­nie ich z obra­zem wideo.

2

Moni­to­ro­wa­nie zda­rzeń w cza­sie rze­czy­wi­stym i infor­mo­wa­nie o nie­ty­po­wych zda­rze­niach.

3

Wyszu­ki­wa­nie okre­ślo­nych typów trans­ak­cji, w tym przy­pad­ków zwią­za­nych z kra­dzie­żą, dzię­ki sze­ro­kiej bazie nagrań wideo.

Źró­dło:
Kata­log pro­duk­tów
https://www.milestonesys.com/solutions/hardware-and-add-ons/milestone-addons/transact/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *