Zwiększ konkurencyjność swojej firmy

DOŁĄCZ DO GRUPY ZAKUPOWEJ SUMA

Naszych Part­ne­rów zrze­sza­my w gru­pie zaku­po­wej. Współ­pra­cu­je­my ze spraw­dzo­ny­mi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi. Ofer­tę swo­jej fir­my możesz posze­rzyć o pro­duk­ty z naszej ofer­ty dając klien­to­wi więk­szy wybór pro­duk­tów i usług. Dzię­ki zrze­sze­niu w gru­pie zaku­po­wej SUMA możesz zwięk­szyć kon­ku­ren­cyj­ność swo­jej fir­my w sto­sun­ku do kor­po­ra­cji wyko­rzy­stu­ją­cych efekt ska­li.

Aby poznać korzy­ści wyni­ka­ją­ce z uczest­nic­twa w gru­pie  wypeł­nij poniż­szy for­mu­larz

 

Wybierz pro­duk­ty któ­re chciał­byś dodać do ofer­ty swo­jej fir­my przez dołą­cze­nie do naszej gru­py zaku­po­wej SUMA:

VIVOTEK SONY BOSCH — Mile­sto­ne

Po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza nasz przed­sta­wi­ciel skon­tak­tu­je się z Tobą aby przed­sta­wić i omó­wić moż­li­we obsza­ry współ­pra­cy w ramach naszej gru­py zaku­po­wej:

Korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie two­ich danych przez tę witry­nę.