Razem z naszymi partnerami wykonujemy usługi i naprawy w ramach kontraktów serwisowych, jak również zapewniamy pełną obsługę pogwarancyjną systemów telewizji przemysłowej ip.

W celu dokonania szybkiej naprawy prosimy o wypełnienie formularza w celu wstępnego uzgodnienia zakresu naprawy i oszacowania terminu jej wykonania.

Działamy jako serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla produktów zakupionych w naszej sieci sprzedaży. Z nami zachowasz sprawny, naprawisz lub zmodernizujesz swój system monitoringu wiedeo ip.

Centrum serwisowe
Regionalne centra serwisowe

Centrum serwisowe

Centrum serwisowe w Katowicach  świadczy usługi naprawcze lokalnie w ramach serwisu gwarancyjnego. Sprzęt zakupiony u naszych partnerów w Polsce,  na podstawie nr seryjnego możesz nieodpłatnie naprawić u nas w okresie gwarancji lub odpłatnie po gwarancji.

Regionalne CENTRA SERWISOWE

Regionalne centra serwisowe świadczą usługi napraw pozagwarancyjnych i kontrakty serwisowe na terenie Polski na podstawie cennika.

Dostępne usługi serwisowe

NAPRAWY GWARANCYJNE

Usługa bezpłatnej naprawy w lokalnym centrum serwisowym w okresie gwarancji fabrycznej.

NAPRAWY POGWARANCYJNE

Usługa płatnej naprawy w centrum serwisowych po upływie gwarancji fabrycznej.

Serwisy POGWARANCYJNE

Usługa płatnej naprawy w miejscu instalacji  po upływie gwarancji fabrycznej.

WYMIANA - ROZBUDOWA

Usługa płatnej wymiany starszych lub uszkodzonych urządzeń na preferencyjnych warunkach stałego klienta.

ZDALNA POMOC

Usługa płatnego zdalnego wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji lub szkolenia z obsługi urządzeń.

Formularz zgłoszenia serwisowego

Wypełnij poniższy formularz a w odpowiedzi skontaktuje się z Tobą nasz konsultant i przedstawi dalsze kroki serwisowe. Wypełnienie formularza nie oznacza zamówienia usługi. Po rozmowie z konsultantem otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub zamówionych usług na podany w formularzu e-mail.

Zapoznałem się z warunkami przyjęcia zgłoszenia. Wykonałem reset fabryczny produktu do ustawień producenta! *)

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Cennik usług serwisowych

Usługi Serwisowe, szkolenIA i konfiguracja

Cennik usług pozagwarancyjnych realizowanych przez nasze centrum serwisowe i regionalne centra serwisowe

*) Warunki przyjęcia urządzenia do serwisu

Po przyjęciu zgłoszenia serwisowego SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.: 
– następuje kontakt konsultanta w celu weryfikacji zakresu usługi ze Zleceniodawcą
-następuje klasyfikacja usługi w zakresie usługi gwarancyjnej lub pozagwarancyjnej
– SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. wysyła zleceniodawcy kopię Zlecenia Naprawy potwierdzającą rodzaj zamówionej usługi z nr sprawy.

 • Do podjęcia czynności serwisowych konieczne jest wcześniejsze złożenie formularza serwisowego drogą elektroniczną na stronie internetowej http://suma.website/uslugi-serwisowe/ oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 •  
 • – Usługa serwisowa możliwa jest po nadaniu numeru RMA przez SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
 • SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  dołoży wszelkich starań aby usługi były wykonywane bez zbędnej zwłoki.
  – Termin usługi zewnętrznej zostaje uzgodniony telefonicznie z serwisantem. Każda ze stron może zrezygnować z usługi do momentu potwierdzenia zamówienia usługi serwisowej.
 •  
 • SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  ma prawo powstrzymywać się w wykonaniu usługi do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie, wykonane usługi oraz innych kwot należnych „SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
SERWIS GWARACYJNY i POGWARANCYJNY

Centrum serwisowe

  • Przesyłka winna być wysłana na podany niżej adres najdalej do 5 dni licząc od daty kontaktu konsultanta:
 •  
 • SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.

SERWIS
ul.Panewnicka 109
40-761 Katowice

W ramach napraw gwarancyjnych SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  realizuje naprawy sprzętu VIVOTEK Inc posiadającego gwarancję VIVOTEK Inc  (roczna, dwuletnia, trzyletnia  ograniczona gwarancja, VIVOTEK Inc lub przedłużoną gwarancję VIVOTEK Inc a także urządzenia VIVOTEK zakupione na terenie Polski  posiadające gwarancję producenta i wyznaczone przez producenta do naprawy w SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  .

Warunkiem naprawy gwarancyjnej urządzenia jest dostarczenie dowodu zakupu oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.

Zleceniodawca w ramach naprawy gwarancyjnej dostarczy sprzęt, który będzie przedmiotem naprawy do “SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. Centrum naprawcze w Katowicach.  Sprzęt może zostać dostarczony osobiście lub wysłany ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt nadawcy lub za uzgodnieniem na koszt odbiorcy kurierem UPS.

Okres obowiązywania gwarancji VIVOTEK podawany jest w karcie katalogowej produktu. W przypadku rozbieżności między okresem gwarancji podanym w systemie a wynikającym z dokumentu zakupu sprzętu, Zleceniodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu zawierający numer seryjny sprzętu.

Naprawy gwarancyjne podejmowane są w ciągu dwóch dni roboczych od daty doręczenia sprzętu do Centrum naprawczego w SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  w Katowicach. W przypadku przesyłek kurierskich za datę doręczenia sprzętu uznaje się datę doręczenia przez kuriera.Czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy.

W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np.sprowadzaniu specjalnych komponentów/wysyłaniu sprzętu poza granice kraju itp.) termin naprawy ulega przedłużeniu do 28 dni roboczych.

Sprzęt nie odebrany z serwisu w przeciągu trzech miesięcy zostaje przekazany do specjalizowanej firmy utylizacyjnej – zostaje zniszczony bez możliwości roszczenia do niego jakichkolwiek praw.

Usterki mechaniczne,  chemiczne (zalanie płynami), usunięcie lub uszkodzenie  nr seryjnego urządzenia jest podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.

SUMA SOLUTIONS Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na nośnikach, pamięci urządzeń dostarczanych do serwisu (w tym konfiguracje użytkownika).

Towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu, które umożliwi bezpieczny transport do serwisu w innym przypadku sprzęt zostanie przyjęty warunkowo a SUMA SOLUTIONS Sp z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

W przypadku przyjęcia warunkowego czas naprawy może zostać wydłużony do ok. 3 miesięcy.

Sprzęt odsyłany do serwisu winien posiadać: pełne wyposażenie tj. takie wyposażenie i konfiguracje, w jakiej został zakupione przez nabywcę. W innym przepadku nie będzie możliwa wymiana sprzętu a naprawa będzie prowadzona “do skutku”

W przypadku nie stwierdzenia usterki opisywanej przez Klienta, pobrana zostanie opłata za diagnostykę i transport powrotny zgodnie z cennikiem. 

Przed wysyłką urządzenia klient jest zobowiązany wykonać reset urządzenia i prowtóre sprawdzić działanie. 

Usługi SERWISowe POZAGWARANCYJNE

Regionalne centra serwisowe

Usługa regionalnych centrów serwisowych jest dostępna w następujących regionach:

KATOWICE 

W ramach napraw pogwarancyjnych SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  realizuje naprawy sprzętu VIVOTEK Inc , nieobjętego gwarancją, którego produkcja została zakończona nie dawniej niż 5 lat temu. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z ” SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  ” możliwe jest przyjęcie do naprawy sprzętu starszego niż 5 lat.

Zleceniodawca w ramach naprawy pogwarancyjnej dostarczy sprzęt, który będzie przedmiotem naprawy do  SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  poprzez wysyłkę kurierem na własny koszt.

Zleceniodawca w ramach naprawy pogwarancyjnej może skorzystać z płatnej usługi serwisowej w miejscu instalacji, zgodnie z cennikiem usług serwisowych.

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  może odmówić, przyjęcia sprzętu do naprawy pogwarancyjnej, usługi serwisowej zewnętrznej bez podania przyczyny.

Naprawa serwisowa płatna podejmowana jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu doręczenia sprzętu lub  przyjęcia zgłoszenia serwisu zewnętrznego. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych.

W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania pogwarancyjnych czynności serwisowych, iż koszt naprawy sprzętu znacznie przewyższy kwotę podaną Zleceniodawcy po przeprowadzeniu diagnozowania, SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. zawiadomi o tym Zleceniodawcę pisemnie e-mailem.

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. nie zwraca wymienionych części zamiennych.

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu.

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z cennikiem przyjętym przez SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. oraz za użyte w ramach wykonywania umowy części zamienne i materiały eksploatacyjne według cennika serwisowego producenta lub zgodnie z przedstawionym kosztorysem. Dotyczy to również prac polegających na wstępnym badaniu przedstawionego sprzętu (diagnozowanie).

Zapłata nastąpi w terminie wskazanym w fakturze wystawionej przez SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. w gotówce w  SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. lub przelewem na rachunek bankowy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.. W przypadku usług świadczonych na życzenie klienta poza siedzibą SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. zapłata nastąpi na podstawie sporządzonego kosztorysu, gotówką do rąk pracownika wykonującego usługę lub przelewem. Faktura zostanie przesłana Zleceniodawcy listem w terminie 7 dni od dokonania wpłaty.

W przypadku naprawionego sprzętu wysyłanego do Zleceniodawcy ubezpieczoną przesyłką kurierską UPS koszt transportu ponosi Zleceniodawca.

Powyższe warunki zostały podane do wiadomości Zleceniodawcy. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej umowy, co potwierdzają poprzez złożenie podpisów na Zleceniu Naprawy.

 

Log In

Sign Up

Cart